مقایسه تأثیر تمرین استقامتی و مصرف متیل فنیدیت بر تغییرات آسیب‎های بافت کلیه موش‎های صحرائی نر ویستار دارای اختلال نقص توجه/بیش فعالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزش، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود، شاهرود، ایران

2 استادیار، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود، شاهرود، ایران

چکیده

مقدمه
مبانی نظری به نقش تمرینات استقامتی و سازگاری با تمرینات هوازی در کاهش قابل توجه فشار اکسایشی کلیوی اشاره دارد؛ بنابراین، هدف از این پژوهش مقایسه تاثیر تمرین استقامتی و مصرف متیل فنیدیت بر تغییرات آسیب شناسی بافت کلیه موش‎های صحرائی نر ویستار دارای اختلال نقص توجه/ بیش فعالی بود.
روش کار
روش تحقیق آزمایشگاهی بود. آزمودنی­ها تحقیق در ابتدا شامل 40 سر موش‌ صحرایی نژاد ویستار با دامنه سنی 4 تا 6 هفته بودند که به دو گروه کنترل 7 سر و گروه تزریق L-NAME 33 سر به طور تصادفی ساده تقسیم شدند؛ گروه تزریق L-NAME در سن 8 تا 12 هفتگی به یک گروه 5 تایی نمونه برداری خونی و 4 گروه 7 تایی شامل گروه­ اختلال نقص توجه/ بیش فعالی ، گروه اختلال نقص توجه/ بیش فعالی + تمرین استقامتی، گروه اختلال نقص توجه/ بیش فعالی + مصرف متیل‌فنیدیت، گروه اختلال نقص توجه/ بیش فعالی + تمرین استقامتی+ مصرف متیل‌فنیدیت تقسیم شدند. از آزمون Open Field جهت تشخیص بیش­فعالی، از تردمیل 5 بانده جهت تمرینات استقامتی استفاده شد. از آزمون تحلیل واریانس یکطرفه و‌ ویلکاکسون جهت تجزیه و تحلیل داه‌ها استفاده شد. از نرم افزار SPSS نسخه 24 جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد.
نتایج
 نتایج تحقیق نشان داد که گروه تمرینات استقامتی نسبت به گروه اختلال نقص توجه/ بیش فعالی دارای بافت نرمال و فاقد بی نظمی یا ازهمگسیختگی می باشد. گلومرول ها گرچه دارای تعداد و فواصل منظم و مناسبی می باشند اما تعداد اندکی از آنها دارای کوچک شدگی و اندازه غیر طبیعی شده اند. کپسول بومن و فضای ادراری دارای مشخصات طبیعی بود.
نتیجه ­گیری
 به نظر می­رسد که تمرینات استقامتی می‌تواند جایگزین مصرف متیل فنیدیت در  ارتباط با تغییرات ساختاری بافت کلیه در  موش‎های صحرائی نر ویستار دارای اختلال نقص توجه/ بیش فعالی باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Comparison of endurance training and methylphenidate consumption on Histopathological changes of the kidney tissue in Attention Deficit Hyperactivity Disorder Wistar Rats

نویسندگان [English]

  • Mohammad Arab 1
  • Hasan Abdi 2
  • Seyed Javad Ziaolhagh 2
1 Masters Students of Sport Physiology, Department of Physical Education, Faculty of Humanities, Shahrood Branch, Islamic Azad University, Shahrood, Iran
2 Assistant Professor, Department of Physical Education, Faculty of Humanities, Shahrood Branch, Islamic Azad University, Shahrood, Iran
چکیده [English]

Introduction: Theoretical Foundations reffersthe role of endurance training and adaptation to aerobic exercises in significantly reducing the renal oxidative stress. Therefore, the purpose of this study was to compare the effect of endurance training and methylphenidate on histopathologic changes in kidney tissues of male Wistar rats with ADHD.
Materials and Methods: The research method was Experimental. The subjects were 40 Wistar rats aged 4 to 6 weeks. They were randomly divided into two groups of control (7 heads and L-NAME): L-NAME injection at 8-12 weeks of age, they were divided into 5 groups of blood sampling and 4 groups of 7, including ADHD, ADHD + endurance training, ADHD + methypheniditis, ADHD + Endurance training + Methypheniditis. From the Open Field test for over-active detection, 5-band treadmill was used for endurance training. One-way analysis of variance and Wilcoxon analysis were used. SPSS software version 24 was used for data analysis.
Results: The results showed that endurance chewing group had normal and non-irregular or incompatible ADHD group. Glomeruli, although having regular numbers and intervals, but few have diminished and abnormal size. Bowman capsule and urine atmosphere have normal characteristics and there are no irregularities or inappropriate size. Complex distal tubes and proximal complexions also show neat microscopic specs. There is no evidence of hyperemia or increased inflammatory cells in the tissue. The training group along with the use of methylphenidate were similar to the endurance training group.
Conclusion: Endurance training seems to be a substitute for methylphenidate in relation to structural changes in kidney tissue in male Wistar rats with ADHD.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kidney
  • Endurance training
  • Methylphenidate
  • attention deficit disorder / hyperactivity disorder