بررسی ارتباط بین استرس و فرسودگی شغلی بر سلامت روان کارکنان ورزش و جوانان استان تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت ورزشی، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت ورزشی، واحد ارسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، ارسنجان، ایران

3 استادیار، گروه مدیریت ورزشی، واحد یادگار امام خمینی (ره)، دانشگاه آزاد اسلامی، شهر ری، ایران

4 دانشیار گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران

چکیده

چکیده
مقدمه:  مطالعات نشان داده است که سلامت افراد می‌تواند در نتیجه روابط کاری افراد و فشارهای ناشی از شغل تغییر یابد، به ویژه زمانی که حوزه روانی افراد درگیر این مسئله باشد. هدف از تحقیق حاضر بررسی ارتباط بین استرس و فرسودگی شغلی بر سلامت روان در کارکنان ورزش و جوانان استان تهران بود.
روش کار: روش پژوهش از نوع توصیفی همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان تهران بود که با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای تصادفی تعداد 286 نفر بعنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری شامل پرسشنامه های استاندارد استرس شغلی، فرسودگی شغلی و سلامت روانی بود. روایی صوری و محتوایی آن به تایید 20 نفر از متخصصین رسید و روایی سازه آن با تحلیل عاملی تاییدی مورد تایید قرار گرفت و پایایی پرسشنامه نیز در یک مطالعه مقدماتی با 30 شرکت کننده و با آلفای کرونباخ 85/0 محاسبه شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون همبستگی پیرسون با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 22 استفاده شد.
نتایج: نتایج نشان داد که بین فرسودگی شغلی و استرس شغلی با سلامت روان ارتباط معنی داری وجود دارد (05/0≥ P).
نتیجه‌گیری: به نظر می رسد با تمرکز روی عوامل بوجود آورنده استرس و فرسودگی شغلی کارکنان، می توان شرایطی را به وجود آورد که کارکنان بتوانند با کمترین استرس و در نتیجه فرسودگی جسمی، روانی و عاطفی کمتر در سازمان به فعالیت های خود ادامه دهند و این امر باعث بهبود سلامت روانی بیشتر می گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Stress and Job Burnout on Mental Health of Staffs in Tehran Province’s Sport and Youth

نویسندگان [English]

 • Faraz Mosavi 1
 • Vali Nowzari 2
 • Shahram Alam 3
 • Mehdi Zarghami 4
1 Ph.D. student, Department of Sport Management, Shooshtar Branch, Islamic Azad University, Shooshtar, Iran
2 Assistant Professor, Department of Sport Management, Arsanjan Branch, Islamic Azad University, Arsanjan, Iran
3 Assistant Professor, Islamic Azad University, Yadegar-e-Imam Khomeini (RAH), shahre-rey
4 Associate of Islamic Azad University, Shahid Chamran, Branch,Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Abstract
 Introduction: Studies have shown that people's health can change as a result of people's work relationships and work-related stress, especially when the psychological field of people involved is affected. The purpose of this study was to Relationship between Stress and Job Burnout on Mental Health of Staffs in Tehran Province’s Sport and Youth. Methodology: The research method was descriptive correlation. The research method was descriptive-correlational. The statistical population included all staffs of sport and youth departments of Tehran province. A randomized multistage cluster sampling method was used to select 286 people as the sample of the study. The instrument was a standard questionnaire including job stress, job burnout and mental health. The formal and content validity of it was confirmed by 20 experts and its validity was confirmed by confirmatory factor analysis. The reliability of the questionnaire was also calculated in a preliminary study with 30 subjects and with Cronbach's alpha of 0.85. Pearson correlation test was used to analyze the data using SPSS 22 software.
Results: The results showed that there is a significant relationship between burnout and job stress with mental health (P≤0.05).
Conclusion: It seems that by focusing on the factors that cause stress and job burnout of employees, it is possible to create conditions where employees can continue their activities with less stress and thus less physical, mental and emotional burnout in the organization. Improves mental health. Sport Managers focus on human resource training and improvement that will ultimately improve the performance of organizations.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Stress
 • Job Burnout
 • Mental Health
 • Sports and Youth staffs of Tehran Province
 1. Cassidy T. Stress, cognition and health: Psychology Press; 1999.
 2. Gayman MD, Bradley MS. Organizational climate, work stress, and depressive symptoms among probation and parole officers. Criminal Justice Studies. 2013;26(3):326-46.
 3. Quinn-Lee L, Olson-McBride L, Unterberger A. Burnout and death anxiety in hospice social workers. Journal of social work in end-of-life & palliative care. 2014;10(3):219-39.
 4. Wacek B. Factors Which Put Social Workers at a Greater Risk for Burnout. 2017.
 5. Kenworthy J, Fay C, Frame M, Petree R. A meta‐analytic review of the relationship between emotional dissonance and emotional exhaustion. Journal of Applied Social Psychology. 2014;44(2):94-105.
 6. Demerouti E, Bakker AB, Nachreiner F, Schaufeli WB. The job demands-resources model of burnout. Journal of Applied psychology. 2001;86(3):499.
 7. Demerouti E. Strategies used by individuals to prevent burnout. European Journal of Clinical Investigation. 2015;45(10):1106-12.
 8. Gómez P, Pérez C, Parra P, Ortiz L, Matus O, McColl P, et al. Academic achievement, engagement and burnout among first year medical students. Revista medica de Chile. 2015;143(7):930-7.
 9. Pu J, Hou H, Ma R, Sang J. The effect of psychological capital between work–family conflict and job burnout in Chinese university teachers: Testing for mediation and moderation. Journal of health psychology. 2017;22(14):1799-807.
 10. Giorgi G, Arcangeli G, Perminiene M, Lorini C, Ariza-Montes A, Fiz-Perez J, et al. Work-related stress in the banking sector: a review of incidence, correlated factors, and major consequences. Frontiers in psychology. 2017;8:2166.
 11. Bakker AB, Costa PL. Chronic job burnout and daily functioning: A theoretical analysis. Burnout Research. 2014;1(3):112-9.
 12. Bakker AB. Towards a multilevel approach of employee well-being. European Journal of Work and Organizational Psychology. 2015;24(6):839-43.
 13. Tahghighi M, Rees CS, Brown JA, Breen LJ, Hegney D. What is the impact of shift work on the psychological functioning and resilience of nurses? An integrative review. Journal of advanced nursing. 2017;73(9):2065-83.
 14. Frey R, Robinson J, Wong C, Gott M. Burnout, compassion fatigue and psychological capital: Findings from a survey of nurses delivering palliative care. Applied Nursing Research. 2018;43:1-9.