اثربخشی آموزش روانشناسی مثبت‌نگر و خود‌دلسوزی شناختی بر خودکارآمدی، فرسودگی و خودتنظیمی تحصیلی دانشجویان

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه روانشناسی تربیتی، دانشکده علوم انسانی، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی ، خمین، ایران

2 استادیار گروه مشاوره، دانشکده علوم انسانی، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی ، خمین، ایران

3 دانشیار گروه مشاوره، دانشکده علوم انسانی، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی ، خمین، ایران.

4 استادیار گروه روانشناسی تربیتی ، دانشکده علوم انسانی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی ، اراک، ایران.

چکیده

مقدمه
پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی آموزش روانشناسی مثبت­نگر و خوددلسوزی شناختی خودکارآمدی، فرسودگی و خودتنظیمی تحصیلی دانشجویان صورت گرفت.
روش کار
روش این پژوهش نیمه آزمایشی با طرح دو گره آزمایش و گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک در سال تحصیلی 98-97 بود که تعداد 45 نفر از دانشجویان با استفاده از شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب و به ‌طور تصادفی در سه گروه آزمایش و کنترل  (در هر گروه 15 نفر) جایگزین شدند. شرکت­کنندگان پرسشنامه­های خودکارآمدی تحصیلی میجلی و همکاران(2000)، فرسودگی تحصیلی برسو و همکاران (1997) و خودتنظیمی تحصیلی بوفارد (1995) را تکمیل کردند. فرضیه‌ها با آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره و تحلیل واریانس یک­طرفه آزمون شدند.
نتایج
نتایج نشان داد که در متغیر خودکارآمدی تحصیلی به ترتیب آموزش روانشناسی مثبت­نگر و سپس خود­دلسوزی شناختی اثربخش بودند. در متغیر فرسودگی تحصیلی به ترتیب آموزش خوددلسوزی شناختی و سپس روانشناسی مثبت نگر اثربخش بودند. در متغیر خود تنظیمی تحصیلی به ترتیب روانشناسی مثبت­نگر و  سپس خوددلسوزی شناختی اثربخش بودند.
نتیجه گیری  
آموزش روانشناسی مثبت­نگر و خوددلسوزی شناختی باعث ارتقاء خودکارآمدی و خودتنظیمی تحصیلی و همچنین کاهش فرسودگی تحصیلی می­گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Positive Psychology Training and Cognitive Self-Compassion on Students' Self-efficacy, Burnout, and Academic Self-Regulation

نویسندگان [English]

  • Mohammad Abbasi 1
  • Hosseine Davoodi 2
  • Hasan Heydari 3
  • Zabih Pirani 4
1 PhD student, Department of Educational Psychology, Faculty of Humanities, Khomein Branch, Islamic Azad University, Khomein, Iran
2 Assistant Professor, Faculty of Humanities, Khomein Branch, Islamic Azad University, Khomeini, Iran
3 Associate Professor, Faculty of Humanities, Khomein Branch, Islamic Azad University, Khomeini, Iran.
4 Assistant Professor, Dept. of Educational Psychology, Faculty of Humanities, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran.
چکیده [English]

Introduction: The purpose of this study was to compare the effectiveness of Positive Psychology training and cognitive self-efficacy, burnout and academic self-regulation in students.
Materials & Methods: The method of this study was quasi-experimental with two experimental design nodes and control group. The statistical population consisted of the students of Islamic Azad University of Arak in the academic year 97-98. 45 students were selected using available sampling method and were randomly assigned into three experimental and control groups (15 students in each group). Participants completed the Miguel et al.'s (2000), Burns et al.'s (1997) academic self-efficacy questionnaires, and Bufard's (1995) academic self-regulation questionnaires. The hypotheses were tested by multivariate analysis of covariance and one-way analysis of variance.
Results: The results showed that in the educational self-efficacy variable, positive psychology training and then cognitive self-compassion were respectively effective. In academic burnout variable, cognitive self-compassion training and positive psychology were respectively effective. Positive psychology and then cognitive self-compassion were respectively effective on academic self-regulation.
Conclusion: Positive psychology training and cognitive self-compassion promote academic self-efficacy and self-regulation as well as decrease academic burnout.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic self-regulation
  • Cognitive self-compassion
  • Academic self-efficacy
  • Positive psychology
  • Academic burnout