اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش باورهای غیرمنطقی و طلاق عاطفی زنان متأهل مراجعه کننده به مراکز مشاوره تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران، تهران، ایران

2 دانشیار برنامه‌ریزی درسی، پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، تهران، ایران

3 استاد گروه روان شناسی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

هدف این پژوهش بررسی تعیین اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر باورهای غیرمنطقی و طلاق عاطفی زنان می‎باشد.
روش کار
جامعه شامل کلیه زنان منطقه 4 تهران می‎باشد که در سال 1396 به مراکز مشاوره مراجعه نمودند. شیوه نمونه گیری به روش نمونه گیری مبتنی بر هدف بود. ابتدا بر روی 200 نفر از زنان بین 25تا40 سال که به دلیل عدم رضایت زناشویی به مراکز مشاوره منطقه 4 تهران مراجعه کرده بودند پرسشنامه باورهای غیر منطقی جونز(1968) و طلاق عاطفی محمدی و همکاران (1394) اجرا گردید و از میان افرادی که درآزمون باورهای غیر منطقی و طلاق عاطفی نمره بالا داشتند، 40 نفر انتخاب و به روش تصادفی، به دو گروه آزمایش(20 نفر) و کنترل(20 نفر)  تقسیم شدند. سپس مداخله درمانی بر روی گروه آزمایش اجرا شد و گروه کنترل هیچگونه درمانی دریافت نکردند. با اتمام جلسات، پرسشنامه باورهای غیر منطقی و طلاق عاطفی توسط افراد هر گروه تکمیل گردید.
نتایج
نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‎ها از طریق آزمون کواریانس نشان داد شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی، باورهای غیرمنطقی و طلاق عاطفی زنان متأهل را کاهش داده است.
نتیجه­گیری
شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی، باورهای غیرمنطقی و طلاق عاطفی زنان متأهل را کاهش می­دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Mindfulness-Based Cognitive Therapy on Reducing Irrational Beliefs and Emotional Divorce in Married Women Referred to Tehran Counseling Centers

نویسندگان [English]

  • Parastoo Salehpour 1
  • Ghodsi Ahghar 2
  • Shokouh Navabi Nejad 3
1 Phd Student in Counseling, Islamic Azad University, Science Research Branch, Tehran, Iran
2 Associate Professor of Curriculum Planning, Research Institute of Education, Tehran, Iran
3 Professor, Department of Psychology, Kharazmi University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction: The aim of this study was to evaluate the effectiveness of Emotionally Focused mindfulness-based cognitive Therapy in reducing irrational beliefs and emotional divorce of women.
Materials and Methods: The community consisted is all women in Zone 4 of Tehran in 1396, which came to the consulting centers. The sampling method was purpose-based sampling. At first on 200 women who were 25 to 40 years old, due to the lack of marital satisfaction, they visited district counseling centers in tehran, the questionnaire for the non - rational beliefs of Jones (1968) and emotional divorce of Mohammadi(1394) was implemented. And among those who scored high marks on the test of irrational beliefs and emotional divorce, 40 were selected and divided into two equal groups of experiment (20 person) and control (20 person).  Then , independent variables of the circuit were carried out on the test group and the control group did not receive any therapy. By completing the sessions, the questionnaire was supplemented with non - rational beliefs and emotional divorce by the individuals of each group.
Results: The results of data analysis from the covariance test showed that the emotionally focused mindfulness-based cognitive Therapy decreased the irrational beliefs and emotional divorce of married women.
Conclusion: The emotionally focused mindfulness-based cognitive Therapy decreased the irrational beliefs and emotional divorce of married women.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Awareness - Based Therapy of Awareness
  • irrational beliefs
  • Emotional divorce
  • married women