تأثیر آموزش گروهی بر بار مراقبتی مراقبین کودکان مبتلا به سرطان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 متخصص کودکان، بیمارستان دکتر شیخ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 استاد، مرکز تحقیقات مراقبت پرستاری و مامایی، گروه داخلی و جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، گروه آموزش پزشکی دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

3 استادیار گروه آموزش پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

4 مربی گروه کودکان، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه: مراقبت از کودک مبتلا به سرطان می‌تواند منجر به ایجاد بار مراقبتی در والدین شود. شناسایی عوامل مؤثر در بروز بار مراقبتی والدین و طراحی استراتژی‌های مناسب جهت کاهش این بار ضروری به نظر می‌رسد. هدف این مطالعه تعیین تأثیر آموزش گروهی بر بار مراقبتی مراقبین کودکان مبتلا به سرطان بود.

روش کار: این پژوهش یک مطالعه نیمه تجربی بود که بر روی ولی سی مورد از کودکان مبتلا به کانسر که به بیمارستان دکتر شیخ مشهد مراجعه می کردند انجام شد. روش جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه بار مراقبتی والدین بود. پرسشنامه های ذکر شده قبل و پس از برگزاری دوره های آموزشی، توسط والدین تکمیل گردید. دوره های آموزش برای والدین بصورت توزیع جزوات و توضیحات حضوری طی سه جلسه گذاشته شد. 
نتایج: میانگین نمره کل بار مراقبتی قبل از مداخله 3/5 ± 1/44 و بعد از مداخله 8/5 ± 4/39 بود. کاهش ۷/. ± 7/4 واحد در نمره کل بار روانی بعد از مداخله نسبت به قبل از آن معنی‌دار بود (001/0=p). قبل از مداخله 0/50 درصد مراقبین دارای شدت بار مراقبتی متوسط و 0/50 درصد شدید بودند. بعد از مداخله 7/16 درصد مراقبین دارای بار مراقبتی شدید و 3/83 درصد آنان دارای بار مراقبتی متوسط بودند. در 7/36 درصد مراقبین بار مراقبتی کاهش پیدا کرده بود.

نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج این مطالعه آموزش گروهی میتواند بار مراقبتی مراقبین کودکان مبتلا به سرطان را کاهش دهد. لذا بکار گیری این رویکرد آموزشی توصیه می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of group training on burden of caregivers of children with cancer

نویسندگان [English]

  • Majid Aliakbarian 1
  • Hossein Karimi Moonaghi 2
  • Ali Emadzade 3
  • Hamidreza Behnam Vashani 4
1 Pediatrician, Dr. Sheikh Hospital, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
2 Professor, Nursing and Midwifery Care Research Center, Department of Medical Surgical Nursing, School of Nursing and Midwifery, & Department of Medical Education, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
3 Assistant Professor of Medical Education, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
4 Instructor, Department of Pediatrics, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Background 

Caring for a child with cancer is a stressfull experience for parents and can lead to parental burden . Identifying effective factors of caregivers’ burden and designing appropriate strategies to reduce it is necessary . The purpose of this study was to determine the effect of group training on caregivers’ burden of children with cancer.

Method

This was a quasi-experimental study that was performed on thirty parents of children with cancer who were referred to the Sheikh pediatric hospital of Mashhad University. Caregivers' burden questionnaire was used to collect data. The questionnaire was completed before and after group training.The data was compared by spss software.

Results

Mean total score of caregivers’ burden was 44.1 ± 3.5 before and 39.4 ± 5.8 after intervention.Paired t-test showed a significant reduction in the total score of caregivers’ burden after intervention (4.7 ± 0.7) compared to before intervention(p = 0.001). 50% of caregivers had moderate and 50% had severe intensity of burden before intervention. After intervention, 16.7% of the caregivers had a high level of burden and 83.3% of them had moderate. The results indicated that 36.3% of caregivers had reduced burden scale.

Conclusion

Based on the results of this study, group training can reduce the caregivers’ burden scale of children with cancer.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cancer
  • Caregivers’ burden
  • Group training