دوره و شماره: دوره 62، شماره 5، آذر و دی 1398 (آذر-دی98- دوره 62- شماره5) 

مقاله پژوهشی

خود درمانی و برخی عوامل مؤثر بر آن در نوجوانان شهر گرگان

صفحه 1684-1691

محمد شکرزاده؛ یعقوب شایسته؛ رضا حسین پور؛ دانیال جعفری


تأثیر آموزش گروهی بر بار مراقبتی مراقبین کودکان مبتلا به سرطان

صفحه 1692-1699

مجید علی اکبریان؛ حسین کریمی مونقی؛ علی عمادزاده؛ حمیدرضا بهنام وشانی


ارتباط بین کیفیت زندگی و اختلالات خواب در بیماران مبتلا به فشار خون

صفحه 34-42

مجتبی آروین؛ هادی رسولی؛ روح الله عاشوری؛ زیبا صفرزاده


بررسی چهار ساله شکایت از کاهش حس بویایی ارجاع شده به پزشکی قانونی فارس در طی سال های 1396-1393

صفحه 1741-1747

رضا کبودخانی؛ رضا زارع؛ محمد زارع نژاد؛ سعید غلامزاده؛ علیرضا درودچی؛ نوید کلانی