بررسی عوامل مختل کننده کیفیت خواب بیماران بستری در بیمارستان های شهرستان جهرم

نویسندگان

1 استادیار گروه بیهوشی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.

2 گروه پرستاری، واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان پیمانیه، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران.

3 گروه طب اورژانس، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

4 مرکز تحقیقات مولفه های اجتماعی سلامت، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران

5 گروه طب اورژانس، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران.

چکیده

مقدمه
خواب یکی از مهم‎ترین نیازهای جسمی محسوب می شود و برای حفظ سلامتی لازم است. خواب را می­توان یک مکانیسم ترمیم کننده نام برد که به بازسازی جسمی و روانی انسان کمک می­کند. لذا این مطالعه با هدف تعیین عوامل مختل کننده کیفیت خواب بیماران بستری در بیمارستان‎های شهرستان جهرم در سال 1397 انجام گردیده است.
روش کار
این مطالعه توصیفی- مقطعی در بین 131 بیمار در سال 1397  در بیمارستان‎های آموزشی شهرستان جهرم انجام گردید. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه کیفیت خواب پترزبورگ بود. داده­های پرسشنامه بعداز گردآوری در نرم افزار SPSS نسخه 21 ثبت و با استفاده شاخص‎های آماری توصیفی و استباطی تجزیه و تحلیل گردید.
نتایج
نتایج نشان داد 8/74% از بیماران بستری دارای کیفیت خواب نا­مطلوب بودند. میانگین نمره کیفیت خواب در مردان پایین‎تر و بهتر از زنان گزارش گردید. از بین متغیرهای دموگرافیک، بین متغیرهای جنس و وضعیت اشتغال با کیفیت خواب شرکت­کنندگان مورد مطالعه ارتباط معنی داری وجود دارد (05/0>p) و این متغیرها پیش‌بینی کننده کیفیت خواب می‌باشند.  
نتیجه­گیری
ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﻠﻲ ﺧﻮاب ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ در اکثریت ﺑﻴﻤﺎران ﺿﻌﻴﻒ ﺑـﻮد و در زﻧﺎن ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از ﻣﺮدان ﺑﻮد. ﻟـﺬا ﭘﺮﺳﺘﺎران و ﺳﺎﻳﺮ اﻓﺮاد ﺗﻴﻢ درﻣﺎن باید در ﻣـﻮرد ﻣـﺸﻜﻼت ﺧـﻮاب ﺑﻴﻤـﺎران و ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮ­ﮔﺬار روی ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﻮاب ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺣﺴﺎس ﺑﺎﺷـﻨﺪ و ﻣﺪاﺧﻼت ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮدی ﺧﻮاب ﺑﻴﻤﺎران اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of sleep disturbance factors in hospitalized patients in Jahrom hospitals

نویسندگان [English]

  • Seyed Ebrahim Sadeghi 1
  • Nafiseh Esmaealpour 2
  • Sayed Reza Habibzadeh 3
  • Navid Kalani 4
  • Mahdi Foroughian 3
  • Esmaeal Raeyat Dost 5
1 Assistant Professor of Anesthesiology, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran.
2 Department of Nursing, Department of Clinical Research Development of Peymanieh Hospital, Jahrom, Iran.
3 Department of Emergency Medicine, Mashhad University of medical sciences, Mashhad, Iran.
4 Research center for social Determinants of Health, Jahrom University of Medical Sciences, Jahrom, Iran.
5 Medical Ethic Research Center, Jahrom University of Medical Sciences, Jahrom, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Sleep is one of our most important physical needs and also necessary for maintaining health. Sleeping is considered a healing mechanism that aids in rebuilding a person's physical and mental well-being. Thus this study was conducted to determine the factors impairing the quality of sleep in the patients hospitalized in Jahrom in 2018.
Materials and Methods:  This cross-sectional descriptive study was conducted among 131 patients hospitalized in designated wards at the time of gathering the information using the Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) questionnaire. The data gathered were then put into SPSS software version 21 and analyzed using descriptive and inferential statistics.
Results: Results showed 74.8% of patients in the study had poor sleep and men’s quality of sleep on average had a lower and better score than women. Among the demographical variables that determine the quality of sleep, gender and employment status had a direct relation with the quality of sleep in the patients (p<0.05).
Conclusion: The general quality of sleep in most of the patients was low with women having it worse than men. Thus, nurses and the rest of the medical team in hospitals must pay more attention to patients’ wellbeing during sleep and the factors impairing patients’ quality of sleep must be dealt with by proper intervention.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sleep impairing factors
  • Quality of sleep
  • Hospitalized patients