اثر بخشی آموزش شناختی – جبرانی بر کارکردهای شناختی بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی مزمن

نویسندگان

گروه علوم تربیتی و روانشناسی، ‌دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: اسکیزوفرنیا یک آسیب شدید روانی توام با اختلال در کارکردهای شناختی است. لذا هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش شناختی جبرانی بر کارکردهای شناختی بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی مزمن بوده است.
روش کار: این پژوهش از نوع شبه آزمایشی، با بهره­گیری از طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه گواه انجام شده است. جامعۀ پژوهش حاضر تمامی بیماران اسکیزوفرن مزمن بستری در بیمارستان روانپزشکی رضاعی و نمونه‎ی پژوهشی را تمامی زنان و مردان بستری در این بیمارستان که قادر به همکاری بودند، تشکیل داده­اند. نمونه­گیری به صورت در دسترس و تعداد نمونه 20 نفر بود که به تصادف در دو گروه 10نفره آزمایش و گواه قرار گرفتند. به دلیل افت آزمودنی­ها تعداد هرگروه به 7 نفر کاهش یافت. برای معاینه‎ی شناختی بیماران از ابزار معاینۀ شناختی ادن بروک(2008) استفاده شده است، گروه آزمایش به مدت 8 جلسه تحت آموزش شناختی جبرانی قرار گرفت و فرضیۀ پژوهش نیز از طریق آزمون تحلیل کواریانس چندمتغیری و تک متغیری محاسبه شد.
نتایج: نشان دادکه آموزش شناختی جبرانی منجر به بهبود کارکردهای شناختی(به جز حافظه) در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی مزمن شده است(05/0>P).
نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده، به کارگیری روش­های غیردارویی مانند آموزش شناختی جبرانی در بهبود عملکردهای شناختی بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی مزمن توصیه می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of compensatory cognitive Training on cognitive functions in patients with Chronic Schizophrenia

نویسندگان [English]

  • Najaf Tahmasbipour
  • Maryam Zare
Department of education and psychology, faculty of humanities, shahid rajai university of training, tehran, iran
چکیده [English]

Introduction: Schizophrenia is a severe psychiatric disorder with impaired cognitive functions. The purpose of this study was to evaluate the effectiveness of cognitive-compensatory training on cognitive functions of patients with chronic schizophrenia.
Methods: This quasi-experimental design was carried out using a pre-test-post-test design with a control group. The population of this study was all chronic schizophrenia patients admitted to Rezaei psychiatric hospital and a sample of all women and men who were able to cooperate in Rezaei psychiatric hospital in Tehran. Samples were available and a sample size of 20 people were randomly assigned into two groups of 10 Intervention and control groups. Lastly, due to the drop in the number of subjects, the number of each group fell to seven. Then the Intervention group received Compensatory Cognitive Training (CCT) for 8 sessions. The cognitive examination of the Aden Brook Cognitive Instrument (ACE-R)) 2008) was used and the hypothesis of the research was calculated by multivariate and univariate analysis of covariance Test.
Results: Findings showed that Compensatory Cognitive Training has improved cognitive functions (except for memory) in patients with chronic schizophrenia (P<0.05).
Conclusion: According to the results, the use of non-medical methods such as Compensatory Cognitive Training is recommended in improving the cognitive function of schizophrenia.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chronic Schizophrenia
  • Compensatory Cognitive Training
  • Cognitive Functions