تاثیرآموزش مهارت‎های زندگی بر سلامت روانی و ارتباط بین فردی دانش آموزان دوره دوم متوسطه در استان کردستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی مقطع دکتری تخصصی روان شناسی، مرکز تحصیلات تکمیلی، دانشکاه پیام نور تهران

2 استاد گروه روان شناسی، دانشگاه پیام نور تهران، تهران، ایران.

3 دانشیار گروه روان شناسی تربیتی، دانشگاه پیام نور تهران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: کودکان و نوجوانان در فرآیند رشد و بالندگی خود، مهارت‌های ارتباطی و نحوه‌ی مقابله با چالش‌های زندگی را یاد می‌گیرند‌که پایه‎ریزی شخصیت افراد در بزرگسالی می‎باشد. لذا پژوهش حاضر به ت‍أثیرآموزش مهارت‎های زندگی بر سلامت روانی و ارتباط بین فردی دانش آموزان دوره دوم متوسطه در استان کردستان پرداخته است.
روش کار: پژوهش حاضر از نوع کاربردی بوده ونمونه آماری در این پژوهش معادل 86  نفربه حجم نمونه برآورد شده، روش نمونه گیری در این پژوهش طبقه­ای نسبی بود است، و نمونه‌ی تحقیق شامل 240 نفر (120 نفر دختر و 120 نفر پسر) که به صورت تصادفی انتخاب شده‎اند. ابزار مورد استفاده ازآزمون GHQ و پرسشنامه محقق ساخته 25 سؤالی(با تأیید اعتبار و روایی آلفای کرانباخ و سطح 80٪ )استفاده شد.وجهت بررسی فضیه‎ها از تحلیل کواریانس چند متغیری همراه با تحلیل کواریانس ساده استفاده شد و سپس تحلیل داده‎ها با نرم افزار spss صورت گرفت.
نتایج: نتایج نشان می‎دهد که خرده مقیاس اضطراب و افسردگی به طور قابل توجهی متفاوت است و میزان اقسردگی افرادی که آموزش دیده‎اند کمتر از افراد آموزش ندیده هستند. اما اختلاف در دو خرده مقیاس اختلالات جسمی ‎و عملکرد اجتماعی معنی دار نیست.
نتیجه گیری: به طور کلی آموزش مهارت‎های زندگی در دانش آموزان متوسطه دوم (دختر و پسر) در کردستان موثر بود. میزان مهارت‎های زندگی دانش آموزان آموزش دیده بیشتر از میزان مورد انتظار بود و تفاوت معنی دار بود. در این پژوهش همچنین تأثیر آموزش در ارتباط بین فردی تایید شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Life Skills Training on Mental Health and Interpersonal Communication among Secondary School Students in Kurdistan Province

نویسندگان [English]

  • Khalil Ranjbar 1
  • Ali Asghar Kakojoybari 2
  • Nasrollah Erfani 3
1 PhD Student of Psychology, Graduate Center, Payame Noor University, Tehran
2 Professor, Department of Psychology, Payame Noor University, Tehran, Iran.
3 Associate Professor, Department of Educational Psychology, Payame Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction: Children and adolescents learn communication skills and how to cope with life's challenges in the process of their growth and development, which is the basis of personality in adulthood. Kurdistan.
Methods: This was an applied study and the statistical sample in this study was 86 persons. That are randomly selected. The instruments used were GHQ test and researcher-made questionnaire with 25 questions (Cronbach's alpha reliability and validity level 80%). Multivariate analysis of covariance with simple covariance analysis was used to investigate the spacings and then the data were analyzed by SPSS software.
Results: The results showed that the anxiety and depression subscales were significantly different and the level of depression in those who were trained was lower than those who were not trained. But the differences in the two subscales of physical disorders and social functioning were not significant.
Conclusion: In general, life skills training was effective in secondary school students (male and female) in Kurdistan. The level of life skills of the trained students was higher than expected and the difference was significant. The study also confirmed the impact of interpersonal education training.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Life Skills Training
  • Interpersonal Relations
  • Mental Health