پیش‌بینی سلامت معنوی بر اساس شادکامی، باورهای فراشناختی و بهزیستی ذهنی در دانشجویان پزشکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه روانشناسی و مشاوره، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: هدف پژوهش حاضر با هدف پیش‌بینی سلامت معنوی بر اساس شادکامی، باورهای فراشناختی و بهزیستی ذهنی در دانشجویان پزشکی انجام شد.
روش کار: این مطالعه مقطعی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش دانشجویان پزشکی دانشگاه‌های علوم پزشکی شهر تهران در سال تحصیلپی 98-1397 بودند. نمونه پژوهش 400 دانشجو (200 مرد و 200 زن) بودند که با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. ابزارهای جمع‌آوری داده‌ها شامل پرسشنامه‌های سلامت معنوی (پالوتزین و الیسون، 1982)، شادکامی آکسفورد (آرگایل و لو، 1990)، باورهای فراشناختی (ولز و کارترایت- هاتون، 1997) و بهزیستی ذهنی (کییز و ماگیار-مو، 2003) بود. داده‌ها با روش‌های ضرایب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه با مدل همزمان در نرم‌افزار SPSS نسخه 21تحلیل شدند.
نتایج: یافته‌ها نشان داد که شادکامی و بهزیستی ذهنی با سلامت معنوی در دانشجویان پزشکی رابطه مثبت و معنی‌دار و باورهای فراشناختی با سلامت معنوی آنان رابطه منفی و معنی‌دار داشتند. همچنین، متغیرهای شادکامی، باورهای فراشناختی و بهزیستی ذهنی توانستند 33 درصد از تغییرات سلامت معنوی دانشجویان پزشکی را تبیین نمایند که نقش باورهای فراشناختی بیشتر از شادکامی و بهزیستی ذهنی بود (01/0 <p).
نتیجه گیری: نتایج حاکی از نقش شادکامی، باورهای فراشناختی و بهزیستی ذهنی در پیش‌بینی سلامت معنوی دانشجویان پزشکی بود. بنابراین، برای ارتقای سلامت معنوی آنان می‌توان از طریق کارگاه‌های آموزشی میزان شادکامی و بهزیستی ذهنی دانشجویان پزشکی را افزایش و میزان باورهای فراشناختی آنها را کاهش داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predicting the Spiritual Health based on Happiness, Metacognitive Beliefs and Subjective Well-being in Medical Students

نویسنده [English]

  • Parenaz Banisi
Assistant Professor, Department of Psychology and Counseling, West Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract
Introduction: Present research aimed to predicting the spiritual health based on happiness, metacognitive beliefs and subjective well-being in medical students.
Methods: This study was a cross-sectional from type of correlation. The statistical research population was medical students of universities of medical sciences of Tehran city in 2018-19 academic years. The research sample was 400 students (200 male and 200 female) who were selected by multistage cluster sampling method. Data collection tools were included the questionnaires of spiritual health (Palutzian & Ellison, 1982), Oxford happiness (Argyle & Lu, 1990), metacognitive beliefs (Wells & Cartwright-Hatton, 1997) and subjective well-being (Keyes & Magyar-Moe, 2003). Data were analyzed by Pearson correlation coefficients and multiple regression with enter model methods in SPSS-21 software.
Results: The findings showed that happiness and subjective well-being have a positive and significant relationship with spiritual health of medical students and metacognitive beliefs have a negative and significant relationship with their spiritual health. Also, the variables of happiness, metacognitive beliefs and subjective well-being were able to explain 33 percent of variance the spiritual health of medical students, who the role of metacognitive beliefs was higher than happiness and subjective well-being (P<0/01).
Conclusion: The results indicated the role of happiness, metacognitive beliefs and subjective well-being in predicting the spiritual health of medical students. Therefore, in order to promote their spiritual health can increase happiness and subjective well-being of medical students and decrease their metacognitive beliefs through workshop.

کلیدواژه‌ها [English]

  • spiritual health
  • happiness
  • metacognitive beliefs
  • subjective well-being
  • medical students