اثر فتوتراپی بر شمارش پلاکت، رتیکولوسیت و شمارش افتراقی سلولهای سفید خون در نوزادان رسیده با هیپربیلی روبینمی

نویسندگان

1 دانشیار گروه نوزادان، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران

2 - استاد گروه نوزادان،دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران

3 - دستیار تخصصی بیماریهای کودکان، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران

4 کارشناس پژوهشی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران

چکیده

مقدمه
هر چند چندین اثر جانبی از فتوتراپی در درمان هیپربیلروبینمی نوزاد در بالین مشاهده می شود ولی به اثر فتوتراپی بر شمارش پلاکت، رتیکولوسیت و شمارش افتراقی سلولهای سفید خون کمتر پرداخته شده است. این مطالعه با هدف بررسی اثر فتوتراپی بر این عناصر خون در نوزادان رسیده انجام شده است.
روش کار
دریک مطالعه مورد شاهدی آینده نگر در بخش نوزادان بیمارستان امیر کلا  بابل در سال 1389-1390 تعداد 50 نوزاد رسیده سالم با هیپربیلی روبینمی غیر مستقیم بابیلیروبین توتال بالای  mg/dl15 نیازمند به فتوتراپی به عنوان گروه مورد و50 نوزاد بابیلیروبین توتال  mg/dl10-15که نیاز به فتوتراپی نداشتند، به عنوان گروه شاهد، وارد این مطالعه ‌شدند. درهر دوگروه یک نمونه خون در ابتدا و بعد از 48 ساعت جهت اندازه گیری بیلی روبین، شمارش افتراقی گلبول های سفید، پلاکت ورتیکولوسیت در کنار سایر آزمایشات لازم برای بررسی هیپربیلی روبینمی گرفته شد. یکسان سازی از نظر وزن وسن نوزادانجام شد. سپس اطلاعات به وسیله نرم افزار SPSSتجزیه و تحلیل شد و یک p کمتر 05/0 معنی دار تلقی گردید.
نتایج
افزایش قابل ملاحظه پلاکت بعد از 48 ساعت در گروه فتوتراپی اتفاق افتاد(040/0(p=. در هر دو گروه گلبولهای سفید اندکی کاهش در نوتروفیل ها و افزایش لنفوسیت ها دیده شد اما تفاوت تغییرات در دو گروه در نوتروفیل(112/0=p)و لنفوسیت(178/0=p) و رتیکولوسیت (705/0=p) معنی دار نبوده است.
نتیجه گیری
فتوتراپی موجب افزایش شمارش پلاکتی می شود و لی اثر قابل ملاحظه ای بر شمارش سلولهای سفید و رتیکولوسیت ندارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Phototherapy on Platelet, Reticulocyte and White Blood Cells in Full Term Neonates with Hyperbilirubinemia

نویسندگان [English]

  • Mousa Ahmadpour-kacho 1
  • Yadollah Zahedpasha 2
  • Mehdi Taghavi 3
  • Ali Bijani 4
1 Associate professor of Pediatrics, Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran
2 Associate professor of Pediatrics, Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran
3 Resident of Pediatrics, Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran
4 Vital statistics, Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran
چکیده [English]

Introduction
Some adverse effects has been attributed to phototherapy in the treatment of neonatal indirect hyperbilirubinemia, but less known about its effect on Platelet, Reticulocyte and White Blood Cells (WBC) counts. This study was done to assess the effect of phototherapy on Platelet, Reticulocyte and White Blood Cells in neonatal hyperbilirubinemia.
Materials and Methods
In a cohort study at Amirkola Children Hospital (ACH) in Babol, the north of Iran, 50 full term healthy babies with a total serum bilirubin ≥ 15 mg/dl who were admitted for phototherapy considered as case and another group of the same neonates with a total serum bilirubin 10- 15 mg/dl who were visited but not admitted for phototherapy considered as control group. In both groups a blood samples were taken for Platelet, Reticulocyte, WBC and other routine tests needed to assess hyperbilirubinemic neonate, at the time of enrolment and after 48 hours. Matching was done for sex, birth weight and postnatal age. The differences in the Platelet, Reticulocyte and WBC counts analyzed by SPSS-18 and a P-value less than the 0.05 considered being significant.
Results
The mean±SD of Platelet, Reticulocyte and WBC did not differ at the time of enrollment but after 48 hours the Platelet was increased in the phototherapy group significantly (P-value=0.040.The difference in the change in neutrophil (p value=0.112, lymphocyte (p value=0.178) and Reticulocyte count (P-value=0.705) were not significant between two groups.
Conclusion
Phototherapy increases the platelet count but has no a significant effect on the WBC and reticulocyte counts.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hyperbilirubinemia
  • neonate
  • Phototherapy
  • Platelet count