بررسی جامعه شناختی موانع اجتماعی توسعه گردشگری ورزشی در شهر تهران(مورد مطالعه: تحلیل نظرات مدیران ورزشی مناطق 22 گانه شهرداری تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی ورزشی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2 دانشیار، گروه جامعه شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ، تهران، ایران

3 استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان و ، مدیر ارشد مرکز مطالعات بین المللی

4 گروه جامعه شناسی ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرودشت ،مرودشت،ایران

چکیده

مقدمه
با توجه به اینکه امروزه گردشگری ورزشی، یک صنعت جدید محسوب می شود و به سرعت در حال رشد می باشد و مورد  توجه بسیاری از برنامه‌ریزان و خط‌مشی‌گذاران می باشد، لذاپژوهش حاضر به بررسی جامعه شناختی موانع اجتماعی توسعه گردشگری ورزشی در شهر تهران با تحلیل نظرات مدیران ورزشی پرداخته است.
روش کار
پژوهش حاضر از نوع کیفی بوده است. این پژوهش از  خرداد تا اردیبهشت 1399 و در دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز انجام شده است حجم نمونه در این پژوهش شامل 17 نفر می باشد. نمونه­گیری در مرحله اول پژوهش به صورت نظری که نوعی نمونه­گیری هدفمند است.کلیه تحلیل­های آماری با کمک نرم افزار MAXQDA12 انجام گرفت.
نتایج
نتایج تجزیه و تحلیل مصاحبه های انجام شده نشان داد که تعداد 20 کد استخراج گردید که در بخش موانع اجتماعی زیرساختی سه مقهوم ضعف تکنولوژی و دانش نظری و علمی در بخش گردشگری ورزشی، قوانین مختلف دست و پاگیر در مورد صدور ویزا، گمرکات و مدت اقامت گردشگران و عدم ارائه‌ی امکانات و خدمات رفاهی مناسب و در بخش موانع اجتماعی مدیریتی سه مقهوم تفاوت در سیاستگذاری‌ها، رویه‌ها و نبود استراتژی روشن در مورد گردشگری ورزشی عدم کنترل و نظارت بر فعالیت واحدهای گردشگری ورزشی و فقدان برنامه‌ریزی صحیح، دقیق و علمی برای توسعه‌ی گردشگری ورزشی و در بخش موانع اجتماعی مدیریتی سه مقهوم وجود دیدگاه‌ منفی و تبلیغات سوء در مورد ایران ، برخورد نامناسب با گردشگران و فقدان امنیت در برخی از مناطق و تنگناهای ایدئولوژیک و عدم انطباق آن با فرهنگ گردشگران به ترتیب بیشترین فراوانی را داشتند.
نتیجه گیری
پیشنهاد می شود که مدیران از ظر فیت ها و توانمندی ها‌ی موجو د به سرعت استفاده کنند مدیران باید نگاهی کاملاً راهبردی به این مسأله داشته باشند و هدف آنها از برگزاری هر رویدادی ورزشی، رسیدن به اهداف و مقاصد عملیاتی در راستای تحقق اهداف استراتژیک باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sociological study of social barriers to the development of sports tourism in Tehran (Study: Analysis of the opinions of sports managers in the 22 districts of Tehran

نویسندگان [English]

  • Amir Ghorchian 1
  • Bahram Ghadimi 2
  • Kaveh Khabiri 3
  • Sousan Sahami 4
1 PhD Student in Sports Sociology, Faculty of Social Sciences, Islamic Azad University, Central Tehran Branch
2 Associate Professor, Department of Sociology, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
3 Assistant Professor and Faculty Member of Islamic Azad University, Ashtian Branch, Senior Director of the Center for International Studies
4 Department of Sociology, Islamic Azad University, Marvdasht Branch, Marvdasht, Iran
چکیده [English]

Introduction
The overall purpose of this study is to investigate the sociological barriers to the development of sports tourism in Tehran by analyzing the views of sports managers.
method
The present study was of qualitative type. This research was conducted from June 2009 to May 1999 and at the Faculty of Social Sciences, Islamic Azad University, Tehran Branch. The sample size in this study includes 17 people. Sampling in the first stage of the research is theoretically a kind of targeted sampling. All statistical analyzes were performed with the help of MAXQDA12 software.
Results
The results of the analysis of the interviews showed that 20 codes were extracted. In the section on social and infrastructural barriers, three categories of weakness of technology and theoretical and scientific knowledge in the field of sports tourism, various cumbersome rules on issuing visas, customs and length of stay. Tourists and lack of proper facilities and welfare services and in the social barriers of three-dimensional managerial differences in policies, procedures and lack of clear strategy on sports tourism. Sports and social barriers to management The three negative views and negative propaganda about Iran, inappropriate treatment of tourists and lack of security in some areas and ideological bottlenecks and its incompatibility with the culture of tourists had the highest frequency, respectively.
Conclusion
It is recommended that managers take advantage of the emerging capabilities and capabilities of the mojo. Managers should have a completely strategic view of this issue and their goal is to hold any sporting event, achieve goals and operational goals in order to achieve strategic goals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Infrastructure social barriers
  • social management barriers
  • cultural social barriers
  • sports tourism