پیش‌بینی آمادگی به اعتیاد در دانشجویان بر اساس جنسیت، سن، سخت‌رویی تحصیلی و باورهای فراشناختی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاداسلامی واحد ساوه، ساوه، ایران.

2 دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

3 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، ساوه، ایران.

چکیده

مقدمه: پ‍ژوهش حاضر با هدف پیش­بینی آمادگی به اعتیاد بر اساس متغیرهای جنسیت، سن، سخت­رویی تحصیلی و باورهای فراشناختی در بین گروهی از دانشجویان دانشگاه­های آزاد شهر تهران انجام شد.
روش کار: روش تحقیق توصیفی- همبستگی بود. جامعه­ این پژوهش عبارت بودند از تمامی دانشجویان مشغول به تحصیلی در دانشگاه­های آزاد اسلامی شهر تهران در سال تحصیلی 97-96 که با روش نمونه­گیری خوشه­ای، 361 نفر از این دانشجویان به صورت نمونه­گیری در دسترس انتخاب شدند. در این مطالعه از پرسشنامه­های آمادگی به اعتیاد زرگر، پرسشنامه باورهای فراشناخت ولز و هاتون، و پرسشنامه سخت­رویی تحصیلی بنشیک و لوپز استفاده شد. با استفاده از رگرسیون چندمتغیری سلسه مراتبی، توان پیش­بینی آمادگی به اعتیاد بر اساس متغیرهای جنسیت، سن، سخت­رویی تحصیلی و باورهای فراشناختی مورد تحلیل قرار گرفت.
نتایج: نتایج نشان داد که در دانشجویان، ارتباط مثبت و معناداری بین سن و سخت­رویی تحصیلی وجود داشت. بعلاوه، متغیر سن با باورهای فراشناختی و آمادگی به اعتیاد دارای رابطه منفی و معناداری بود،به طوری­که هرچه میزان سن بالاتر می­رفت، باورهای فراشناختی و احتمال آمادگی به اعتیاد در دانشجویان کمتر می­شد. نتایج رگرسیون سلسله مراتبی نشان داد که دو متغیر سخت­رویی تحصیلی و باورهای فراشناختی قادر بودند تا به طور معناداری 6 درصد احتمال ابتلا به اعتیاد را پیش­بینی کنند، در صورتی­که متغیرهای جنسیت و سن از توان پیش بینی کنندگی لازم برخوردار نبودند.
نتیجه گیری: در مقایسه با جنسیت و سن، عوامل شخصیتی و سازه­های شناختی دانشجویان می­تواند از اهمیت بیشتری در احتمال ابتلای افراد به اعتیاد برخوردار باشد و لازم است که مفهوم پردازی مداخلات درمانی و پیشگیرانه روانی- اجتماعی با تاکید بیشتری بر این­دسته از عوامل شکل بگیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predicting addiction preparedness based on gender, age, educational hardiness, and meta-cognitive beliefs among university students

نویسندگان [English]

  • Zahra Saberi 1
  • Noor Ali Farrokhi 2
  • Hooman Namvar 3
1 PhD student in educational psychology, Saveh Islamic Azad University, Saveh, Iran
2 Associate professor of Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran.
3 Assistant professor of Saveh Islamic Azad University, Saveh, Iran
چکیده [English]

Abstract
Introduction: This study is aimed to predict addiction preparedness based on gender, age, educational hardiness and meta-cognitive beliefs in a group of Azad University students of Tehran, Iran. 
Methods: ­ The method of this study was descriptive-correlational, and the targeted population consisted of the entire students of the Azad University of Tehran in 2016 – 2017. By usage of clustered sampling through the Azad University colleges, and by convenience sampling among students, 361 students were recruited. The analysis method was hierarchical multivariate regression analysis. Participants completed a battery of Questionnaires including Zargar addiction preparedness, Meta-cognitive and Educational Hardiness Scale. 
Results: Age was positively correlated with educational hardiness in students. Adding to this, age was negatively correlated with metacognitive beliefs and addiction preparedness in students, such that higher ages, were associated with lower likelihood of addiction and lower levels of metacognitive beliefs. Results of hierarchical multivariate regression showed that both meta-cognitive beliefs and educational hardiness could significantly and negatively predict 6 percent of the addiction preparedness, whereas gender and age could not significantly predict the inclination of addiction in our participants.
Conclusion: Compared to age and gender, Cognitive and personality factors can be more important constructs in prediction of addiction and should be prioritized in conceptualizing therapeutic or preventive interventions. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Addiction preparedness
  • meta-cognitive beliefs
  • educational hardiness
  • sexuality
  • age