مدل علی دلبستگی شغلی مشاوران براساس توانایی انطباق پذیری شغلی و میانجی گری حمایت‎های سازمانی در مدارس شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

2 دکتری مدیریت آموزش عالی - استادیاردانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

3 دکتری مدیریت آموزشی- هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

چکیده

مقدمه: هدف از این پژوهش تبیین مدل علی ارتقاء دلبستگی شغلی مشاوران براساس توانایی انطباق­پذیری شغلی با میانجیگری حمایت­های سازمانی در مدارس شهر تهران می­باشد.
روش کار: روش این پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است و ازسویی دیگر به دلیل تحلیل روابط درونی بین مؤلفه‎ها به روش تحلیل عاملی از نوع همبستگی می­باشد.  جامعه آماری شامل تمام مشاوران مدارس شهر تهران در سال تحصیلی 97-96   به تعداد 851 نفرمی­باشد که بنابر مفرضه­های معادلات ساختاری و با احتساب ضریب افت450 نفر مشاور بنابر به صورت تصادفی ساده و تصادفی طبقه‎ای انتخاب شدند. ابزار به کار رفته شامل: پرسشنامه 20 سؤالی توانایی انطباق­پذیری شغلی ساویکاس(2005)،پرسشنامه 20 سوالی دلبستگی شغلی ادواردز و کیل پاتریک(1987) و پرسشنامه حمایت سازمانی سای و همکاران(2015) بود. جهت تجزیه و تحلیل داده­ها از روش‎های آمار توصیفی مرسوم و آمار استنباطی از جمله آزمون کولموگروف - اسمیرنوف، ماتریس همبستگی متغیرها، آزمون تحلیل عاملی تأییدی، مدلسازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم‎افزارSPSS24,LISRELL استفاده شد.
نتایج: نتایج به دست آمده نشان دادند که توانایی انطباقپذیری شغلی با 23/0و حمایت­های سازمانی با51/0دلبستگی شغلی مشاوران را تبیین می­کند هم چنین انطباق پذیری شغلی با 32/0 حمایت های سازمانی را تبیین می­کند.
نتیجه گیری: همچنین نتایج مبین تأثیر مستقیم توانایی انطباق­پذیری شغلی و تأثیر غیرمستقیم آن با میانجیگری حمایت­های سازمانی بر دلبستگی شغلی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Causal Model of Counselors Job Engagement Based on Job Adaptation Ability and Mediation of Organizational Support in Tehran City Schools

نویسندگان [English]

  • Hajar Barmaki 1
  • Kourosh Parsa Moein 2
  • Mehdi Kalantari 3
1 Ph.D. in Educational Management, Islamic Azad University, Roudehen Branch
2 Ph.D. in Higher Education Management, Assistant Professor, Islamic Azad University, Roodehen Branch
3 Ph.D. in Educational Management- Faculty of Islamic Azad University, Roodehen Branch
چکیده [English]

Introduction: The purpose of this study was to explain the causal model of job counselors' promotion of job based on the ability of job adaptation to mediate organizational support in Tehran schools.
Methods: This research is a descriptive survey and on the other hand, due to the analysis of internal relationships among the components, factor analysis is a correlation method. The statistical population includes all school counselors of Tehran city in the academic year of 1997-97 with 851 students who were selected by simple equation and stratified random sampling based on structural equations hypothesis. The tools used were: Savikas Job Adaptation Ability Questionnaire 20 (2005), Edwards & Kyle Patrick (20) Job Attachment Questionnaire (1987), and Sai et al. (2015) Organizational Support Questionnaire. Conventional descriptive statistics and inferential statistics such as Kolmogorov-Smirnov test, correlation matrix, confirmatory factor analysis, structural equation modeling were used to analyze the data using SPSS24, LISRELL software.
Results: The results showed that job adaptability with 0.23 and organizational support with 0.51 explained the job attachment of consultants and also explained job adaptability with 0.32 of organizational support.
Conclusion: The results also show the direct effect of job adaptation ability and its indirect effect through mediating organizational support on job attachment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • organizational support
  • job adaptability
  • job attachment
  • school counselors