مقایسه رفتار کلیشه ای، خود پنداره و جامعه پذیری دانش آموزان مدارس مختلط و غیرمختلط مقطع ابتدایی در منطقه‎ ی شاوور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد علوم تربیتی دانشگاه آزاد واحد دزفول

چکیده

مقدمه: هدف از این پژوهش مقایسه رفتار کلیشه ای، خود پنداره و جامعه پذیری دانش آموزان مدارس مختلط و غیرمختلط مقطع ابتدایی در منطقه ی شاوور بود.  
روش کار: روش پژوهش علی مقایسه ای بود. جامعه آماری این پژوهش را دانش آموزان مدارس مختلط و غیرمختلط مقطع ابتدایی در منطقه ی شاوور و نمونه آن را 370 نفر دانش آموز (166 نفر از مدارس مختلط و 204  نفر از مدارس غیرمختلط) که به روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب شدند، تشکیل می داد. برای جمع آوری داده ها از مقیاس های پرسشنامه سازگاری اجتماعی بل، پرسشنامه نقش جنسیتی بم و پرسشنامه خودپنداره تحصیلی یی یسن چن استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده­ها از روش تحلیل واریانس دوطرفه استفاده شد.
نتایج: نتایج نشان داد بین کلیشه های جنسیتی، خودپنداره و جامعه پذیری دانش آموزان دختر و پسر تفاوت معنا‌داری وجود دارد.
نتیجه گیری: علاوه بر این، نتایج جدول نشان می‌دهد بین کلیشه های جنسیتی، خودپنداره و جامعه پذیری دانش آموزان مدارس مختلط و غیرمختلط تفاوت معنا‌داری وجود دارد (001/0P<).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of stereotypical behavior, self-concept and socialization of primary and secondary school students in Shavour

نویسنده [English]

  • Mojtaba Dinarvand
Master of Education in Dezful Azad University
چکیده [English]

Abstract
Introduction: The purpose of this study was to compare the stereotypical behavior, self-concept and socialization of mixed and non-mixed elementary school students in Shavour district.
Methods: The research method was causal comparative. The statistical population of this study consisted of students from mixed and non-mixed elementary schools in Shavur district. Would give. The data were collected using Bale's social adjustment questionnaire, Bam's gender role questionnaire and Yi Yen Chen self-concept questionnaire. Two way analysis of variance was used to analyze the data.
Results: The results showed that there was a significant difference between gender, self-concept and socialization of male and female students.
Conclusion: In addition, the results of the table show that there is a significant difference between gender, self-concept and socialization of mixed and non-mixed school students (P <0.001).

کلیدواژه‌ها [English]

  • stereotyped behavior
  • self-concept
  • socialization
  • student
  • mixed schools
  • non-mixed