تأثیر کاربرد الگوی آموزش فردی شده در پیشرفت تحصیلی و خود کارآمدی تحصیلی دانش آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی‎واحد تنکابن، تنکابن، ایران.

2 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی‎واحد تنکابن، تنکابن، ایران.

چکیده

مقدمه: هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر الگوی یادگیری انفرادی بر خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان کلاس دوم ابتدیی شهر سنگر می‎باشد.
روش کار: نوع تحقیق تجربی است. جامعه‎ی آماری پژوهش شامل کلیه‎ی دانش آموزان پسر و دختر کلاس دوم دبستان شهر سنگر می‎باشدکه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده 60 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند،30 نفر در گروه آزمایش و30 نفر در گروه کنترل جای گرفتند. پس از اجرای پیش تست به گروه‎های آزمایش، آموزشهای لازم ارائه شد و سپس از همه‎ی گروهها پس تست به عمل آمد. ابزار اندازه گیری اطلاعات شامل پرسشنامه‎ی خودکارآمدی تحصیلی مورگان و جینکز ( 1999 با پایایی 77% و نمرات پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بود.داده‎های به دست آمده با تحلیل کوواریانس چند متغیره تجزیه و تحلیل شدند.
نتایج: یافته ها نشان داد که پس از تعدیل نمرات ، گروه‎های آزمایش و گروه کنترل در پس آزمون پیشرفت تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی با هم اختلاف دارند، ونیز اثر الگوی آموزش انفرادی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان گروه دارای پیش آزمون مؤثر بوده است.
نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان داد که  آموزش الگوی یادگیری انفرادی بر خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مؤثر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Individual Learning Pattern on academic efficacy and academic achievement of students

نویسندگان [English]

  • Elham Dehpasi 1
  • Mitra Sadoughi 2
1 Department of Education, Tonekabon Branch, Islamic Azad University, Tonekabon, Iran
2 Department of Education, Tonekabon Branch, Islamic Azad University, Tonekabon, Iran
چکیده [English]

Abstract
Introduction: The main purpose of this study was to investigate the effect of individual learning model on self-efficacy and academic achievement of second grade elementary students in Sangar.
Methods: This is an experimental study. The statistical population of the study consisted of all male and female students of second grade in Sangar elementary school. Sixty subjects were selected by simple random sampling method, 30 in experimental group and 30 in control group. After the pre-test, the experimental groups were provided with the necessary training and then the post-test was performed for all groups. Data were collected using Morgan and Jinks academic self-efficacy questionnaire (1999; 77% reliability and students' academic achievement scores). Data were analyzed by multivariate analysis of covariance.
Results: The results showed that after adjusting the scores, the experimental and control groups differed in post-test academic achievement and academic self-efficacy.
Conclusion: The results of the study showed that individual learning model training is effective on students' academic self-efficacy and academic achievement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • individual learning method
  • academic achievement
  • self-efficacy