رفتار مبتنی براعتماد: افزایش اعتماد عمومی نخبگان ورزشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، رشته جامعه شناسی ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه جامعه شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ، تهران، ایران

3 استادیار، گروه جامعه شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: امروزه اعتماد یک عامل حیاتی و ضروری برای موفقیت های فردی، سازمانی و اجتماعی است و به مثابه منبع اصلی تولید قدرت نرم و موثر در ضریب نفوذ قدرت سخت ارزیابی می شود؛ بنابراین هدف از این تحقیق بررسی رفتار مبتنی براعتماد با توجه به افزایش اعتماد عمومی نخبگان ورزشی بود.
روش کار: در پژوهش حاضر روش تحقیق آمیختة نوع اول (کیفی-کمی) می‌باشد. از مصاحبه‌های غیرسازمان یافته، نیمه سازمان یافته و همچنین از مصاحبه‌های ساختاریافته استفاده شد. جامعه آماری در بخش کیفی 15 نفر از نخبگان ورزش کشور و در بخش کمی نیز 242 نفر از مربیان، کارشناسان، نخبگان و متخصصین وزرات ورزش کشور بودند. ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته بود که بر اساس متن مصاحبه با کلیه مربیان، کارشناسان، ارشد و متخصصین وزرات ورزش، کمیته المپیک و نخبگان ورزش کشور تنظیم شد. روایی آن به تأیید چند تن از اساتید و خبرگان رسید. پایایی ابزار تحقیق  با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 832/0 به دست آمد. از آزمون کوموگروف – اسمیرنوف جهت بررسی توزیع طبیعی داده‌ها، از تحلیل عاملی اکتشافی با استفاده از نرم افزار spss نسخه 24، تحلیل عاملی تاییدی با استفاده از نرم افزار لیزرل انجام گرفت.
نتایج: نتایج تحقیق نشان داد که میزان کلیه بارهای عاملی بالاتر از 05/ می‌باشد که بیانگر روایی همگرا بود. همچنین مقادیر شاخص‌ها بالا تر از 9/0 بود، درنتیجه نشانگر برازش خوب مدل بودند.
نتیجه گیری: یافته‌های پژوهشی حاکی از آن است که اعتماد عمومی بیش از آنکه با عوامل سطح خرد در ارتباط باشد، با عوامل سطح کلان در ارتباط است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Trust-based behavior: Increasing public Trust in the sports elite

نویسندگان [English]

  • Mahsa Dara 1
  • Bahram Ghadimi 2
  • Seyed Saeed Aghai 3
1 Ph.D. Student, Sport Sociology, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Sociology, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Sociology, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction: Nowadays, trust is a vital factor for individual, organizational and social success and is considered as the main source of soft and effective power production in hard power diffusion coefficient. Therefore, the purpose of this study was to investigate trust-based behavior with respect to increasing public trust in sports elites.
Methods: The present study is a mixed type (qualitative-quantitative) research method. Non-structured, semi-structured interviews as well as structured interviews were used. The statistical population included in the qualitative part 15 sport elites of the country and in the quantitative part there were 242 coaches, experts, elites and specialists of the Ministry of Sport. The research instrument was a researcher-made questionnaire based on interviews with all coaches, experts, senior and specialists of the Ministry of Sport, the Olympic Committee and the country's sports elite. Its validity was confirmed by several professors and experts. The reliability of the research instrument was obtained using Cronbach's alpha coefficient of 0.832. The Komogorov-Smirnov test was performed to investigate the natural distribution of data, exploratory factor analysis using spss software version 24, confirmatory factor analysis using LISREL software.
Results: The results showed that all factor loadings were higher than 0.05 indicating convergent validity. Also, the values ​​of the indices were above 0.9, indicating good fit to the model.
Conclusion: Findings indicate that public trust is related to macro level factors rather than micro level. An individual's assessment of the status of society is the most important factor affecting their level of public confidence.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Trust-based Behavior
  • Public Trust
  • Sports Elite