بررسی تأثیر ورزش گروهی در تغییر سبک زندگی در زندانیان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری جامعه شناسی ورزش ، واحد تهران جنوب ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران.

2 دانشیار گروه مدیریت ورزشی ، واحد تهران مرکز ، دانشگاه آزاداسلامی ، تهران ، ایران(نویسنده مسئول).

3 استادیار گروه مدیریت ورزشی ، واحد تهران جنوب ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران.

چکیده

مقدمه: ورزش اغلب به عنوان حیطه بازی جوانمردانه شناخته می‎شود که در آن فرصت‎ها برای همه برابر است. کارشناسان تربیت بدنی یادآور شده‌اند علت رفتار بزهکارانه و انحراف اجتماعی برخی افراد در حقیقت در اختیار نداشتن فرصت‌های مناسب برای آموزش ورزش به آنان و اجرای بازی‌ها به شیوه‌ای پذیرفته شده است هدف این تحقیق بررسی تأثیر ورزش گروهی در تغییر سبک زندانیان بوده است.
روش کار: در پژوهش حاضر به مرور مبانی مرتبط پرداخته شده است. نتایج بررسی ادبیات تحقیق نشان داده است که ورزش می‎تواند بر کاهش جرم و بزهکاری تأثیر گذار باشد. در این تحقیق به بررسی تاثیر سلامت جسمانی، سلامت روانی، عدم بازگشت مجدد به زندان، کاهش خشونت، مشارکت گروهی، بر تغییر سبک زندانیان پرداخته شده است. با استفاده از نظر 372 زندانی و نرم افزار smart.pls روابط بین متغیرها، مورد آزمون قرار گرفت.
نتایج: نتایج نشان داد که ورزش‎های گروهی بر سلامت جسمانی تاثیر معناداری دارد. همچنین  ورزش‎های گروهی بر عدم بازگشت مجدد به زندان تاثیر معناداری دارد. ونیز  بر کاهش خشونت زندانیان تاثیر دارد.
نتیجه گیری: ورزش‎های گروهی بر سلامت روانی تاثیر معناداری دارد. ودر مجموع می‎توان گفت که  متغیر‎های مورد بررسی بر تغییر سبک  زندگی زندانیان تأثیر دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Group Exercise on Prisoners' Lifestyle Change

نویسندگان [English]

  • Parviz Babadi 1
  • Mohammadreza Esmaeili 2
  • Akbar Afarinesh 3
1 Student of Sport Sociology, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Department of Sport Management, Tehran Center, Islamic Azad University, Tehran, Iran (Corresponding Author).
3 Assistant Professor, Department of Sport Management, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Abstract
Introduction: Sport is often recognized as a fair play area where opportunities are equal for all. Physical education experts have noted that the reason for the delinquent behavior and social deviance of some people is in fact the lack of opportunities to teach them sports and play games in a accepted way.
Methods: In this study, the relevant principles are reviewed. The results of the literature review have shown that exercise can be effective in reducing crime and delinquency. The purpose of this study was to investigate the effect of physical health, mental health, non-return to prison, reduction of violence, group participation, on changing prisoners' style. The relationships between variables were tested using 372 inmates and smart.pls software.
Results: The results showed that group exercise had a significant effect on physical health. Group sports also have a significant effect on non-return to prison. Venice has an impact on reducing the violence of prisoners.
Conclusion: Group exercise has a significant effect on mental health. In sum, it can be said that the variables studied influence the lifestyle of prisoners.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lifestyle
  • Prisoners
  • Group Exercise