خود درمانی و برخی عوامل مؤثر بر آن در نوجوانان شهر گرگان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، مرکز تحقیقات علوم دارویی، گروه سم شناسی و فارماکولوژی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران

2 کارشناس ارشد سم شناسی، مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و توسعه اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران

3 کارشناس ارشد اپیدمیولوژِی، مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و توسعه اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران

4 پزشک عمومی، مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و توسعه اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران

چکیده

مقدمه
خوددرمانی یک مشکل مهم جهانی به حساب می‎آید. نوجوانان از مهم‎ترین گروه‎های آسیب پذیر در برابر خوددرمانی می‎باشند. هدف از انجام این مطالعه تعیین فراوانی و برخی از عوامل مرتبط با خوددرمانی در نوجوانان ساکن شهر گرگان می‎باشد.
روش کار
مطالعه به صورت مقطعی، توصیفی تحلیلی بر روی 400 نوجوان ساکن شهر گرگان انجام گردید.اطلاعات از طریق مصاحبه حضوری و تکمیل چک لیست جمع آوری گردید. نرم افزار SPSS نسخه 16 و آزمون پیرسون کای اسکوئر برای آنالیز داده‎ها استفاده گردید.
نتایج
خوددرمانی در 50% نوجوانان مشاهده گردید. غالب نوجوانان در اظهاراتشان سرماخوردگی (58%) و سردرد (37%) را مهم‎ترین علل خوددرمانی قلمداد نمودند. همچنین داروهای ضد سرماخوردگی (58%) و ضد التهاب غیر استروئیدی (40%) مهم‎ترین داروهای مصرفی در مطالعه بودند. به علاوه غالب نوجوانان به دلیل جزیی بودن بیماری (61%) و تجربه مصرف قبلی (42%) دچار خوددرمانی شده بودند. داروخانه‎های سطح شهر مهم‎ترین منبع تامین دارو بوده است(77%). همچنین والدین و اطرافیان مهم‎ترین منبع اطلاعات جهت خوددرمانی بوده‎اند(57%). نهایتا بین خوددرمانی با جنس (03/ 0 = P)، بعد خانوار (001/ 0 > P) و درآمد ماهیانه خانوار (001/ 0 > P) ارتباط معنادار آماری مشاهده گردید.
نتیجه ­گیری
خوددرمانی در 50% نوجوانان شهر گرگان مشاهده شده که غالباً به دلیل مصرف داروهای ضد سرماخوردگی و ضد التهاب غیر استروئیدی بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Self-treatment and some factors affecting it in adolescents in Gorgan

نویسندگان [English]

 • Mohammad Shokrzadeh 1
 • Yaghoub Shayeste 2
 • Reza Hoseinpoor 3
 • Danial Jafari 4
1 1- Professor, Pharmaceutical Sciences Research Center, Department of Pharmacology and Toxicology, Faculty of Pharmacy, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran
2 MSc in Toxicology, Health Management and Social Development Research Center, Golestan University of Medical Sciences, Gorgan, Iran
3 MSc in Epidemiology, Health Management and Social Development Research Center, Golestan University of Medical Sciences, Gorgan, Iran
4 Medicine Doctor, Health Management and Social Development Research Center, Golestan University of Medical Sciences, Gorgan, Iran
چکیده [English]

Abstract
Introduction: Self-treatment is an important global problem. Adolescents are important groups vulnerable to self-treatment. The purpose of this study was to determine the frequency and some factors related to self-treatment in adolescents living in Gorgan.
Materials and Methods:  This cross-sectional, descriptive-analytical study was performed on 400 adolescents living in Gorgan. Data were collected through in-person interviews and checklists. SPSS software version 16 and Pearson chi-square test were used for data analysis.
Results: Self-treatment was observed in 50% of adolescents. Most adolescents cited cold (58%) and headache (37%) as the most important causes of self-treatment. Anti-cold (58%) and non-steroidal anti-inflammatory drugs (40%) were the most important drugs used in the study. In addition, most adolescents had self-medication due to minor illness (61%) and previous drug use (42%). City pharmacies were the most important source of supply (77%). Parents and relatives were also the most important source of information for self-treatment (57%). Finally, there was a significant relationship between self-treatment and gender (P = 0.03), household dimension (P <0.001) and monthly household income (P <0.001).
Conclusion: Self-medication was observed in 50% of adolescents in Gorgan, which was mainly due to the use of anti-cold and non-steroidal anti-inflammatory drugs.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Self-treatment
 • Adolescents
 • medicine
 1. References

  1. Gualano MR, Bert F, Passi S, Stillo M, Galis V, Manzoli L, et al. Use of self-medication among adolescents: a systematic review and meta-analysis. Eur J Public Health 2015; 25:444-50.
  2. Pirzadeh A, Sharifirad G. Knowledge and practice among women about self-medication based on health belief model. J Gorgan Univ Med Sci 2011; 13:76-83.
  3. Jalilian F, Hazavehei SM, Vahidinia AA, Moghimbeigi A, Zinat Motlagh F, Mirzaei Alavijeh M. Study of causes of self-medication among Hamadan province pharmacies visitors. Avicenna J Clin Med 2013; 20:160-6.
  4. Albatti TH, Alawwad S, Aldueb R, Alhoqail A, Almutairi R, Self-medication among adolescents 13-18 years old in Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia, from 2014 to 2015. Int J Pediatr Adolesc Med 2017; 4:19-25.
  5.  Bertoldi AD, Silveira MP, Menezes AM, Assunção MC, Gonçalves H, Hallal PC. Tracking of medicine use and self-medication from infancy to adolescence: 1993 Pelotas (Brazil) birth cohort study. J Adolesc Health 2012; 51:S11-5.
  6. Kumar N, Kanchan T, Unnikrishnan B, Rekha T, Mithra P, Kulkarni V, et al. Perceptions and practices of self-medication among medical students in coastal South India. PLoS One 2013; 8:e72247.
  7. Shehnaz SI, Agarwal AK, Khan N. A systematic review of self-medication practices among adolescents. J Adolesc Health 2014; 55:467-83.
  8. Gualano MR, Bert F, Passi S, Stillo M, Galis V, Manzoli L, et al. Use of self-medication among adolescents: a systematic review and meta-analysis. Eur J Public Health 2015; 25:444-50.
  9. Albashtawy M, Batiha AM, Tawalbeh L, Tubaishat A, AlAzzam M. Self-medication among school students. J Sch Nurs 2015; 31:110-6.
  10. Moraes AC, Delaporte TR, Molena-Fernandes CA, Falcão MC. Factors associated with medicine use and self- medication are different in adolescents. Clinics 2011; 66:1149-55.
  11. Movahed E, Shojaeizadeh D, Zareipour MA, Arefi Z, Shaahmadi F, Ameri M. The effect of health belief model- based training (HBM) on self- medication among the male high school students. Iran J Health Educ Health Promot 2014; 2:65-72.
  12. Waltz CF, Bausell BR. Nursing research: design statistics and computer analysis. New York: Davis FA; 1981.
  13. Shehnaz SI, Khan N, Sreedharan J, Issa KJ, Arifulla M. Self-medication and related health complaints among expatriate high school students in the United Arab Emirates. Pharm Pract 2013; 11:211-8.
  14. Saeed MS, Alkhoshaiban AS, Al-Worafi YM, Long CM. Perception of self-medication among university students in Saudi Arabia. Arch Pharma Pract 2014; 5:149-52.
  15. Lee CH, Chang FC, Hsu SD, Chi HY, Huang LJ, Yeh MK. Inappropriate self-medication among adolescents and its association with lower medication literacy and substance use. PLoS One 2017; 12:e0189199.
  16. Opaleye ES, Noto AR, Sanchez ZM, Amato TC, Locatelli DP, Gossop M, et al. Nonprescribed use of tranquilizers or sedatives by adolescents: a Brazilian national survey. BMC Public Health 2013; 13:499.
  17. Shehnaz SI, Sreedharan J, Khan N, Issa KJ, Arifulla M. Factors associated with self-medication among expatriate high school students: a cross-sectional survey in United Arab Emirates. Epidemiol Biostatics Public Health 2013; 10:e8724.