پیش‌بینی رضایتمندی از رشته تحصیلی و آینده شغلی بر اساس عوامل خانوادگی، شغلی و فردی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

2 دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

3 گروه روان‌شناسی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

خلاصه
مقدمه: از آنجا که دانشگاه‌ها با تعداد بی‌شماری از داوطلبان مواجه هستند، رقابت برای دسترسی به رشته‌های معتبرتر در آموزش عالی به طور فزاینده‌ای رو به رشد است. از این‌رو، نیاز به تحقیقات مؤثری جهت شناسایی عوامل تأثیرگذار بر انتخاب رشته تحصیلی و آینده شغلی داوطلبان وجود دارد. در این پژوهش، عوامل خانوادگی، شغلی و فردی به عنوان پیش­بین­های رضایتمندی از رشته تحصیلی و آینده شغلی دانشجویان علوم پزشکی مورد بررسی قرار گرفت.
روش‌ کار: این مطالعه توصیفی، از نوع همبستگی است. شرکت‌کنندگان شامل 340 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد بودند که به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای نسبتی انتخاب شدند. پرسشنامه رضایتمندی از رشته تحصیلی و آینده شغلی دانشگاه مینه سوتای آمریکا و پرسشنامه عوامل تأثیرگذار بر رشته تحصیلی و آینده شغلی به منظور گردآوری اطلاعات به کار گرفته شد. روایی ابزارها به روش تحلیل عامل تأییدی و پایایی آن‌ها با استفاده از ضریب کرونباخ احراز گردید. برای تجزیه و تحلیل متغیرهای پژوهش، از نرم‌افزارهای AMOS و SPSS نسخه 22 استفاده شد.
نتایج: نتایج تجزیه و تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که عوامل شغلی و فردی به ترتیب قوی­ترین پیش‌بینی کننده‌های مثبت و معنی‌دار رضایتمندی از رشته تحصیلی و آینده شغلی دانشجویان بودند؛ در حالی که عامل خانوادگی نقش معنی‌داری در رضایتمندی از رشته تحصیلی و آینده شغلی دانشجویان ایفا نکرد.
نتیجه‌گیری: یافته­ها حاکی از آن است که نه تنها عوامل شغلی بلکه عوامل فردی به عنوان مؤلفه‌هایی ضروری برای رضایتمندی از رشته تحصیلی و آینده شغلی دانشجویان علوم پزشکی محسوب می­گردند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predicting of Satisfaction with the Field of Study and Career Future Based on Family, Career and Individual Factors in Mashhad University of Medical Sciences Students

نویسندگان [English]

 • Kamyar Azemi 1
 • Yaser Garavand 2
 • Gholamhossein Maktabi 3
1 Department of Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
2 PhD student of Educational Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
3 Department of Educational Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Shahid Chamran University of Ahvaz
چکیده [English]

Abstract
Introduction: Because universities face a large number of volunteers, the competition for access to higher field in higher education is increasingly growing. Therefore, there is a need for effective research to identify the factors that influence the choice of the field of study and career future of volunteers. In this research, family, career and individual factors as predictors of satisfaction with the field of study and career future of medical students were investigated.
Materials & Methods: This study is descriptive of the kind of correlation. The Population included 340 students of Mashhad University of medical sciences, who were selected by a stratified sampling method. A satisfaction questionnaire on the field of study and career future of the University of Minnesota and the questionnaire of factors affecting the field of study and career future were used to collect information. The validity of the instruments was confirmed by confirmatory factor analysis and reliability of them by Cronbach's coefficient. For analyzing the research variables, AMOS and SPSS version 22 software's were used.
Results: The results of multiple regression analyses showed that career and individual factors were the strongest positive and significant predictors of student satisfaction with the field of study and career future respectively, while the family factor did not play a significant role in student satisfaction with the field of study and career future.
Conclusion: Findings indicate that not only career factor, but individual factor are essential elements of satisfaction with the field of study and career future of the students' medical sciences.

کلیدواژه‌ها [English]

 • satisfaction with the field of study
 • career future
 • students
 • university of medical sciences

REFERENCES

 1. Campana JC, Gimenez-Nadal JI, Molina JA. The satisfaction of university students in Spain: Differences by field of study. Appl Econ Lett 2016; 23:506-9.
 2. Sanagoo A, Hesam M. Academic under-achievement and some related factors associated with academic satisfaction in Golestan University of medical sciences students. J Res Dev Nurs Midwifery 2013; 9:90-6.
 3. Adhami Moghadam F, Sahebalzamani M, Tabatabaee Jamarani M, Farahani H, Aghababagoli N. The knowledge of Islamic Azad University Tehran medical branch students to their educational major at the time of entrance to the university. Med Sci J Islamic Azad Univ Tehran Med Branch 2014; 25:151-6.
 4. Abdi B, Agha BA. A survey of effective factors on choosing the field of study among eligible candidates of university, entrance examination. Iran High Educ 2009; 1:151-70.
 5. Misanew A, Tadesse M. Determinants of student and staff satisfaction with services at Dilla University, Ethiopia: application of single and multilevel logistic regression analyses. Soc Indic Res 2014; 119:1571-87.
 6. Avary H, NajafiParizi G, Kabir K, Sadati L, Kohan M, RahimzadehKivi M. Factors a effecting students' academic achievement in the Alborz medical sciences faculty of medicine in 2012-2013. Alborz Univ Med J 2015; 4:150-6.
 7. Hedayati Z, Seifi N, Hekmatfar S, Badakhsh S. Attitudes of Shiraz dental students toward their discipline and future career. Iran J Med Educ 2012; 12:176-83.
 8. Esazadeh S, Hosseini S. Comparative study of unemployed graduates university in Iran compared to other countries. Work Community 2013; 176:1-23.
 9. Noorafshan A, Pourahmad S, Sagheb MM, Dehghani Nazhvani A, Dehshahri A, Abdollahi M, et al. The students' intentions and satisfaction with the field of study and university. J Adv Med Educ Prof 2014; 2:176-82.
 10. Nasrollahzadeh K, Azizi MA, Nahvi M, Hekmatyar J. Evaluating the attitude of students of Tehran university of medical sciences regarding to their educational field and future career; 2015-6. Intl Res J Appl Basic Sci 2017; 11:69-73.
 11. Jamshidi K, Mohammadi B, Mohammadi Z, Karimi Parviz M, Poursaberi R, Mohammadi MM. Academic satisfaction and academic achievement among students at Kermanshah university of medical sciences: academic year 2015-2016. Res Dev 2017; 6:72-9.
 12. Hakim A. Nursing students’ satisfaction about their field of study. J Adv Med Educ Prof 2014; 2:82-7.
 13. Gajderowicz T, Grotkowska G, Wincenciak L. Graduates’ job satisfaction across domains of study. Int J Manpow 2014; 35:470-99.
 14. Payrovi NA, Derakhshan F, Karimi T, Asefzadeh S. Factors influencing the selection of study field in students of Qazvin University of medical sciences. J Qazvin Univ Med Sci 2012; 16:87-90.
 15. Krezel J, Krezel AZ. Social influence and student choice of a higher education institution. J Educ Cult Soc 2017; 8:116-30.
 16. Alon S, DiPrete TA. Gender differences in the formation of a field of study choice set. Soc Sci 2015; 2:50-81.
 17. Dossajee H, Obonyo N, Ahmed SM. Career preferences of final year medical students at a medical school in Kenya-A cross sectional study. BMC Med Educ 2016; 16:5.
 18. Raza I. Factors affecting adoption of educational discipline and satisfaction level among higher education students. J Educ Educ Dev 2016; 3:100-22.
 19. Seifi S, Sum S. Comparison of dental students consent towards their educational line in clinical and basic science course. Bian J Med Educ 2015; 3:38-45.
 20. Moradi E, Akhavan TM. Study of satisfaction of high school students from their chosen discipline and factors influencing their satisfaction. Quart Educ Psychol 2013; 9:121-38.
 21. van der Weijden I, Teelken C, de Boer M, Drost M. Career satisfaction of postdoctoral researchers in relation to their expectations for the future. High Educ 2016; 2:25-40.
 22. Milsom A, Coughlin J. Satisfaction with college major: a grounded theory study. J Natl Acad Adv Assoc 2015; 35:5-14.
 23. Sajadi FS, Borna R, Borna A, Ahmadipour H. Attitude of Kerman dental school students toward their field of study and career future. Int J Dental Sci Res 2015; 3:60-3.
 24. Maxwell G, Cooper M, Biggs N. How people choose vocational education and training programs: social, educational and personal influences on aspiration. South Australia: National Centre for Vocational Education Research; 2000.
 25. Oreizi H, Salahian A. Examining the relationship between value system of students and the criteria of field selection among volunteers for admittance in university of Isfahan. Quart J Educ Innov 2013; 12:125-48.
 26. Behnamfar R, Zameni F, Enayati T. Effect of dissatisfaction with academic field on class silence behavior. Educ Strategy Med Sci 2015; 8:145-9.
 27. Karibe H, Suzuki A, Sekimoto T, Srithavaj MT, Iamaroon A, Warita S, et al. Cross-cultural comparison of the attitudes of dental students in three countries. J Dent Educ 2007; 71:1457-66.
 28. Daly BA. Color and gender based differences in the sources of influence attributed to the choice of college major. Crit Perspect Account 2005; 16:27-45.
 29. Karimi K, Movahedi R, Izadi N. The agricultural students' satisfaction from their field of study (Case study: Bu-Ali Sina university, college of agriculture). Int J Agri Sci Res Technol 2014; 4:43-9.
 30. Arab-Zozani M, Majdzadeh R, Sarbakhsh P, Naseri Sis R. The attitude of health technology assessment students to their field of study and future career in Iran. Int J Epidemiol Res 2017; 4:227-31.
 31. Samadi MT, Taghizadeh J, Esfahani ZK, Mohammadi M. Evaluating environmental health students' attitudes toward their discipline and future career in Hamedan university of medical sciences in 2008. Iran J Med Educ 2010; 9:331-6.
 32. Marzban A, Marzban H. Attitudes of nurse students toward their discipline and future career in Hormozgan University of medical sciences. J Dev Strategies Med Educ 2018; 5:22-32.
 33. Shokri O, Tajik EA, Daneshvarpour Z, Ghanaei Z, Dastjerdi R. Individual difference in identity styles and psychological well-being: the role of commitment. Adv Cogn Sci 2007; 9:33-46.