تأثیر نوسازی اجتماعی بر میزان باروری و ناباروری (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه‎های استان گلستان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد یار گروه جامعه شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران(نویسنده مسؤل)

2 استاد یار گروه جامعه شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

3 عضو هیات علمی گروه علوم اجتماعی، دانشگام پیام نور، ایران

چکیده

مقدمه: نگاهی به روند تحولات جهان نشان می‎دهد که در سه دهه اخیر، باروری زنان تغییرچشم گیری نشان داده است به طوری که به زعم گیدنز«در میان تغییراتی که این روزها در جریان است، اهمیت هیچ کدام به‎اندازه اتفاقی نیست که در زندگی شخصی افراد شامل روابط جنسی، حیات عاطفی، ازدواج و خانواده در حال وقوع است».
روش کار: پ‍ژوهش حاضر پیمایشی و از نوع همبستگی است که 135 نفر از دانشجویان زن متاهل50-20سال به صورت تصادفی و به روش نمونه گیری طبقه بندی به نسبت حجم معین انجام شد. ابزار جمع آوری داده‎ها شامل دو پرسشنامه نوسازی و توسعه اجتماعی( MSDQ) و پرسشنامه میزان تغییرات باروری و ناباروری بود.
نتایج: نشان داد که بین تمامی‎خرده مقیاس‎های متغیر پیش بین با متغیر ملاک رابطه معنادار وجود دارد که مقدار آن متوسط رو به بالا می‎باشد. جهت آن بصورت منفی و غیر مستقیم بود. خرده مقیاس بی‎طرفی عاطفی بیش‎ترین مقدار ضریب همبستگی را در بین تمامی‎خرده مقیاس‎ها دارابود(61/0-). در تحلیل رگرسیون دو متغیره خرده مقیاس فرد گرایی(با مقدار53/0-) بیش‎ترین میزان تغییرات متغیر ملاک را تبیین کرد.
نتیجه گیری: رابطه بین نوسازی اجتماعی و میزان باروری، ناباروری همان گونه که در این تحقیق نشان داده شده است یک رابطه معکوس می‎باشد؛ یعنی در مناطق محروم استان گلستان و در سطح روستاهای به دور از امکانات این رابطه به خوبی نمایان است. مناطق برخوردار از رفاه و توسعه، نزدیک به مرکزاستان و شهرهای بزرگ‎تر شاهد میزان رشد جمعیت کمتری هستند. بنابراین جهت رسیدن به یک سطح باروری مطلوب در جامعه، باید تدابیری جهت اثرگذاری مناسب برنگرش زنان نسبت به باروری، به ویژه در افراد تحصیل کرده  با توجه به فاکتور‎های نوسازی اجتماعی اتخاذ گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The impact of social renewal on fertility and infertility (Case Study of University Students of Golestan Province)

نویسندگان [English]

  • Abolqasem Heydarabadi 1
  • Sayyafullah Farzaneh 2
  • Mostafa Khosrav 3
1 Assistant Professor of Sociology, Islamic Azad University, Babol, Iran. (Corresponding author)
2 Assistant Professor of Sociology, Islamic Azad University, Babol, Iran
3 Faculty of Social Sciences, Payam Noor University, Iran
چکیده [English]

Abstract
Introduction: A look at the evolution of the world shows that in the last three decades, women's fertility has undergone a shift so that, according to Giddens, "among the changes that are taking place nowadays, the importance of none is as great as that of individuals' personal lives. It includes sex, emotional life, marriage and family going on".
Methods: The research is a correlational survey that 135 married female students aged 20-50 years were randomly selected by stratified sampling method. Data collection tools included two questionnaires of Social Development and Renovation (MSDQ) and Fertility and Infertility Changes Questionnaire.
Results: It showed that there was a significant relationship between all the subscales of the predictor variable and the criterion variable, with the mean being upward. Its direction was negative and indirect. The emotional neutrality subscale had the highest correlation coefficient among all subscales (-0.61). In the two-variable regression analysis, individualism subscale (-0.53) explained the most amount of criterion variables.
Condusions: The relationship between social modernization and fertility, infertility, as shown in this study, is an inverse one, namely in the deprived areas of Golestan province and in rural areas far from the possibilities of this relationship. Areas of prosperity and development, close to downtown and larger cities, are witnessing lower population growth. Therefore, in order to achieve a desired level of fertility in society, measures must be taken to effectively influence women's attitudes toward fertility, especially in educated people with regard to social modernization factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fertility
  • infertility
  • modernization
  • social modernization