مقایسه اثربخشی طرحواره ‌درمانی مبتنی بر درمان گروهی و برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر تاب آوری مادران کودکان مبتلا به سرطان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی، گلستان، گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان، گروه روانشناسی

2 استادیار، گلستان، گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان، گروه روانشناسی(نویسنده مسؤل)

3 دانشیار، گلستان، گرگان، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، دانشکده پرستاری و مامایی

4 استادیار، گلستان، گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان، گروه روانشناسی

چکیده

مقدمه: پژوهش­ها در ایران نشان داده­اند که 2/0% از کودکان و نوجوانان زیر 15 سال از سرطان رنج می­برند.ابتلای کودک به سرطان، خانواده و خصوصاً مادر را با چالش‎های زیادی روبرو می‎کند و سبب می‎شود که والدین، انرژی و هزینه زیادی صرف نگهداری از کودک نمایند. پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی طرحواره­درمانی مبتنی بر درمان گروهی و برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر تاب آوری مادران کودکان مبتلا به سرطان انجام شد.
روش کار: اینپژوهش از نوع شبه آزمایشی و در قالب طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل بود، جامعه آماری پژوهش حاضر را تمامی‎مادران کودکان مبتلا به سرطان مرکز آموزشی درمانی کودکان طالقانی شهرستان گرگان در نیمه اول سال 1397 تشکیل می‎دادند، که 30 مادر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل گمارده شدند. گروه‎های آزمایش در جلسات طرحواره درمانی(12 جلسه) و برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی (8 جلسه)، بر اساس پروتکل تدوین شده شرکت نمودند.آزمودنیهای گروه کنترل درمان یا مداخله‎ای دریافت نکردند. ابزار پژوهش پرسشنامه 25 سوالی کانر و دیویدسون (2003) بود. داده‎های پژوهش با استفاده از نرم افزارSPSS  شاخص‎های توصیفی و تحلیل کوواریانس تک متغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.  
نتایج: یافته‎های به دست آمده در این پژوهش نشان داد که میزان F  بدست آمده برای متغیر تاب آوری در مرحله پس آزمون در سطح معناداری 05/0  P< معنی دار بود، به عبارتی اثر آموزش تکنیک طرحواره درمانی بر تاب آوری (001/0,  P<109.35  F=) و اثر آموزش تکنیک کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر تاب آوری (001/0,  P<35.46  F=) به دست آمد که نشان دهنده تغییرات معنی دار در روند پژوهش در گروه‎های آزمایشی می‎باشد و همچنین میزان اثرگذاری دو درمان به یک اندازه بود.
نتیجه گیری: طرحواره درمانی و برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی منجر به افزایش تاب آوری در آزمودنی‎های گروه آزمایش در مرحله پس آزمون شدند، در نتیجه می‎توان ازاین تکنیک‎ها به عنوان مداخله‎های مفید بر  تاب­آوری مادران کودکان مبتلا به سرطان سود جست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Schema Therapy Based on Group Therapy and Mindfulness – Based Stress Reduction on resiliency in mothers of children with cancer

نویسندگان [English]

  • Azadeh Seyf Hosseini Azadeh Seyf Hosseini 1
  • Javanshir Asadi 2
  • Akram Sanagoo 3
  • Afsaneh Khajvandkhoshly 4
1 PhD Student of Psychology, Golestan, Gorgan, Islamic Azad University, Gorgan Branch, Department of Psychology
2 Assistant Professor, Golestan, Gorgan, Islamic Azad University, Gorgan Branch, Department of Psychology (Corresponding Author)
3 Associate Professor, Golestan, Gorgan, Golestan University of Medical Sciences, School of Nursing and Midwifery
4 Assistant Professor, Golestan, Gorgan, Islamic Azad University, Gorgan Branch, Department of Psychology
چکیده [English]

Abstract
Background: Studies in Iran show that 0.2% of children and adolescents under 15 suffer from cancer. Having a child with cancer, the family is facing a lot of challenges for the mother and causes parents to spend a lot of energy and money on the child. In many cases, the pressure from child care seems to increase to the extent that the mental health of parents has undergone a destructive change and, as a result, affects the care of these children. The purpose of this study was to compare the effectiveness of group-based schema therapy and Mindfulness-based stress reduction program on the resilience of mothers of children with cancer.
Materials and methods: This quasi-experimental design was a pretest-posttest with control group. The statistical population of this study was all mothers of children with cancer in Taleghani Children's Hospital of Gorgan during the first half of 1397, 30 mothers were selected by available sampling method and randomly assigned to two groups of test and one control group. Based on the protocol developed Experimental groups participated in Schema Therapy sessions (12 sessions) and Mindfulness Based Stress Reduction Program (8 sessions). Control group subjects received no treatment or intervention. The research tool was a questionnaire of 25 questioners by Conner and Davidson (2003). Data were analyzed using SPSS software, descriptive statistics and one-variable covariance analysis.
Results: The findings of this study showed that the F value for the resilience variable at the post-test stage at the significant level P <0.05  was significant. In other words, the effect of Schema Therapy technique on resiliency Obtained (F = 109.35, P <0.001) And the effect of mindfulness-based stress reduction technique training on resilience Obtained (F = 35.46, P <0.001), Which represents Significant changes in the research process in the experimental groups and The efficacy of the two treatments was similar.
Conclusion: Schema therapy and mindfulness-based stress reduction programs Led to increase  resilience in the experimental group in the post-test phase. As a result, we can use schema therapy and mindfulness-based stress reduction programs as useful interventions on resiliency in mothers of children with cancer.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Schmea Therapy Based on Group Therapy
  • Mindfulness–Based Stress Reduction
  • Resilience
  • Cancer