بررسی نگرش دانشجویان پرستاری نسبت به ازدواج و طلاق و رابطه آن با مؤلفه‎های جو اجتماعی خانواده

نویسنده

کار شناس ارشد آموزش پرستاری و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی لارستان

چکیده

مقدمه: در این پژوهش به بررسی نگرش دانشجویان پرستاری نسبت به ازدواج و طلاق و رابطه آن با مؤلفه های جو اجتماعی خانواده پرداخته شده است. هدف این تحقیق بررسی نگرش دانشجویان پرستاری نسبت به ازدواج وطلاق و ارتباط آن  با مؤلفه های جو اجتماعی خانواده است تا از این طریق بتوانیم تبین مناسبی برای نگرش این دانشجویان نسبت به ازدواج وطلاق ارائه دهیم.
روش کار: جامعه این تحقیق تمام دانشجویان دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه شیراز- که تعداد آنها 166 نفر بود- می باشد. به علت حجم کم نمونه مورد نظر از تمام آفراد جامعه به شکل نمونه گیری سرشماری انتخاب به عمل آمد. و ابزار این پژوهش عبارتنداز: پرسشنامه سنجش جو اجتماعی خانواده، پرسشنامه سنجش نگرش نسبت به ازدواج وطلاق. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش همبستگی استفاده شد.
نتایج: نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان داد که همبستگی معناداری بین نگرش دانشجویان نسبت به ازدواج و طلاق و ارتباط آن با مؤلفه های جو اجتماعی خانواده وجود دارد.
نتیجه گیری: با توجه به نقش مهم ازدواج و تاثیر بد طلاق در زندگی انسان بررسی نگرش نسبت به ازدواج و طلاق و ارتباط آن با مؤلفه های جو اجتماعی خانواده نقش مهمی در شناسایی عوامل شکست و موفقیت در زندگی زناشویی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Nursing Students' Attitude toward Marriage and Divorce and Its Relationship with Family Social Climate

نویسنده [English]

  • Behzad Abdollahpour
MSc in Nursing Education and Faculty Member of Islamic Azad University of Larestan
چکیده [English]

Abstract
Introduction: This study investigates nursing students' attitude toward marriage and divorce and its relationship with the components of family social atmosphere. The purpose of this study was to investigate nursing students 'attitude toward marriage and divorce and its relationship with the components of social atmosphere in the family so that we can provide a proper explanation for these students' attitude toward marriage and divorce.
Methods: The population of this study was all students of nursing school of Shiraz University of Medical Sciences (166 students). Due to the small sample size of the population, all of the population were selected through census sampling. And the tools of this research are: family social climate questionnaire, marriage attitudes and divorce questionnaire. Correlation method was used for data analysis.
Results: The results showed that there is a significant correlation between students' attitude toward marriage and divorce and its relationship with the components of family social atmosphere.
Conclusion: Considering the important role of marriage and the negative impact of divorce on human life, studying attitudes toward marriage and divorce and its relationship with the social atmosphere of family plays an important role in identifying the factors of failure and success in marital life.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marriage
  • Divorce
  • Family Social Environment