اثربخشی آموزش حل مسئله بر تعارض والد – نوجوان و اعتیاد به اینترنت دانش آموزان نوجوان پسر

نویسندگان

1 مدرس گروه روانشناسی دانشگاه مازندران و تربت جیدریه

2 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فردوس

چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف کلی بررسی  اثربخشی آموزش مهارت حل مساله بر تعارضات والد-نوجوان و اعتیاد به اینترنت نوجوانان دبیرستان‎های پسرانه شهرستان تربت حیدریه در سال 1397 می‌باشد.
روش کار: دراین مطالعه از طریق نمونه گیری هدفمند به حجم نمونه 100 نفر اجرا شده ، روش اجرای پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با گروه کنترل و پیش آزمون و پس آزمون بوده ، اطلاعات از طریق اجرای پرسشنامه‌های اعتیاد به اینترنت یانگ و همکاران (1999)، پرسشنامه سنجش تعارضات بین والدین و فرزندان اشتراس(2005)بوده که 8 جلسه آموزش مهارت حل مساله برای آزمودنی‌های گروه آزمایش انجام شد پس از8 هفته پس آزمون گرفته شد. داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس تک متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج: همچنین نتایج نشان داد که آموزش مهارت حل مسأله بر کاهش اعتیاد به اینترنت نوجوانان موثر است. یافته‎ها حاکی از ان است که آموزش مهارت حل مساله باعث کاهش تعارض والد-نوجوان در دانش آموزان دبیرستان می‌گردد.
نتیجه گیری: از نتایج به دست آمده در این تحقیق می توان نتیجه گرفت که آموزش در سنین نوجوانی که سن بحران ها و تعارضات می باشد میتواند در پیشگی ی از بسیاری آسیبها به خصوص دومتغیری که در پژوهش  حاضر بدان پردخته‎ایم تاثیر موثری داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Problem-Solving Education on Parents-Adolescent Conflict and Internet Addiction

نویسندگان [English]

  • Seyed Abolghasem Seyedan 1
  • Alireza Rahmani 2
1 Lecturer of Psychology Department of Mazandaran University and Torbat-e-Jidari
2 Master of Clinical Psychology, Islamic Azad University, Ferdows Branch
چکیده [English]

Abstract
Introduction: The purpose of this study was to determine the effectiveness of problem solving skills training on parent-adolescent conflicts and Internet addiction among adolescents in Torbat Heydarieh high school in 1397
Methods: In this study, a sample of 100 people was selected through targeted sampling. The research method was semi-experimental with control group and pre-test and post-test. Data were collected through the implementation of Internet addiction inventory (Yang et al., 1999) Questionnaire for Conflict Measurement between Parents and Sons of Strauss (2005). Eight sessions of problem solving skills training were conducted for experimental group after 8 weeks post-test. Data were analyzed using single-variable covariance analysis.
 
Results: The findings also showed that problem solving skills are effective in reducing adolescent    Internet addiction. The findings indicate that problem solving skills training can reduce parent                     -adolescent conflict among high school students.
Conclusion: It can be concluded from the results obtained in this research that education in adolescence age, which is the age of crises and conflicts, can be effective in preventing many of the injuries, especially the two variables that we have studied in this study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internet addiction
  • parent-adolescent conflict
  • problem-solving skills