مقایسه میزان تحریف شناختی و کیفیت زندگی در بیماران مبتلابه درد مزمن، غیر درد مزمن و افراد عادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان، همدان، ایران.

2 استادیار، گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان، همدان، ایران.

3 استادیار، گروه روانشناسی، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران.

چکیده

مقدمه
بیماری‌های فیزیولوژیک مزمن، فرآیندهای شناختی و هیجانی افراد را تحت تاثیر قرار می‌دهد. بر این اساس هدف پژوهش حاضر، مقایسه میزان تحریف شناختی و کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به درد مزمن، غیر درد مزمن و افراد عادی بود.
روش کار
پژوهش حاضر پژوهشی علی- مقایسه‌ای می‌باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر بیماران دارای درد مزمن و غیر درد مزمن و افراد سالم بزرگ‌سال (18 سال به بالا ) شهر همدان بودند که تعداد 210 نفر (از هر گروه 70 نفر) از طریق روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. برای ارزیابی اولیه از مصاحبه و پرونده پزشکی و پرسشنامه موردیابی درد مزمن استفاده شد، و به پرسش‌نامه‌های تحریفات شناختی الیس و پرسشنامه کیفیت زندگی واروشربون پاسخ دادند. برای تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها از تحلیل واریانس چند متغیره و آزمون تعقیبی شفه استفاده‌شده است.
نتایج
نتایج پژوهش حاضر نشان دادبین سه گروه  بیماران مبتلا به درد مزمن، غیر درد مزمن و افراد عادی در متغیرهای تحریف شناختی و کیفیت زندگی تفاوت معنادار وجود دارد (p<0/001). علاوه بر این نتایج بیانگر آن بود که میانگین نمرات تحریف شناختی و کیفیت زندگی در بین سه گروه  بیماران مبتلا به درد مزمن، غیر درد مزمن و افراد عادی به شکل دو به دو نیز با هم تفاوت معنادار دارند. بدین صورت که گروه بیماران مبتلا به درد مزمن نسبت به دو گروه بیماران مبتلا به غیر درد مزمن و افراد عادی دارای میانگین نمرات تحریف شناختی بیشتر و کیفیت زندگی کمتری بود. همچنین گروه بیماران مبتلا به غیر درد مزمن نیز نسبت به گروه افراد عادی به شکل معناداری دارای میانگین نمرات تحریف شناختی بیشتر و کیفیت زندگی کمتری بود.
نتیجه ­گیری
بر اساس یافته‌های پژوهش حاضر، باید با بکارگیری درمان‌های روان‌شناختی مناسب نسبت به کاهش تحریف شناختی و بهبود کیفیت زندگی بیماران دارای درد اقدام نموده تا از این طریق بتوان شاهد بهبود روند درمانی آنها بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison the level of cognitive distortion and life quality in the people with chronic pain, people with non-chronic pain and the habitual

نویسندگان [English]

  • Azam Ashori 1
  • Mohammad Ismail Ebrahimi 2
  • Yadollah Ghasemipour 3
1 Ma of Clinical Psychology, Department of Psychology, Islamic Azad University, Hamadan Branch, Hamadan, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Islamic Azad University, Hamadan Branch, Hamadan, Iran. Assistant Professor, Department of Psychology, Islamic Azad University, Hamadan Branch, Hamadan, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Psychology, University of Malayer, Malayer, Iran.
چکیده [English]

Abstract
Background: Chronic physiological diseases affect cognitive and emotional processes. according to this, accordingly the main goal of this research is comparing the level of cognitive distortion and life quality in the people with chronic pain, people with non-chronic pain and the habitual people in Hamedan.
Materials and Methods: The research method is based on the causal-comparative method. The Statistical group of this research is the whole 210 people with chronic and non-chronic pains and adults (upto18) in Hamedan whom selected based on the random cluster sampling. The necessary data gathered from the field Study and also by using the clinical interviewing about the pain kind and question aires of Alice cognitive distortion and varosherbon’s questionnaire of life quality. The data analyzed based on some Statistical-descriptive indices Such as frequency, Percentage, Mean, graph, Standard deviation and deductive Statistics, Kolmogorov-Smirnov, MANOVA and shefeh post hoc test.
Results: The results showed that there was a significant difference between the three groups of patients with chronic pain, non-chronic pain and normal people in cognitive distortions and quality of life (p <0.001). In addition, the results indicated that the mean scores of cognitive distortions and quality of life were significantly different between the three groups of patients with chronic pain, non-chronic pain, and normal individuals. Thus, the group of patients with chronic pain had higher average cognitive distortions and lower quality of life than the two groups of patients with non-chronic pain and normal subjects. Also, the patients with chronic non-pain had significantly higher mean cognitive distortions and lower quality of life than the normal group.
Conclusion: According to the findings of the present study, appropriate psychological treatments should be used to reduce cognitive distortions and improve the quality of life of patients with pain in order to improve their therapeutic process.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive Distortion
  • Life Quality
  • Chronic Pain
  • non-Chronic Pain