اثر افزایشی ترکیب روش‎های رژیم درمانی و تحریک مستقیم مغزی برکاهش ولع مصرف غذا در زنان با چاقی سطح یک و دو

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، واحد زرند، دانشگاه آزاد اسلامی، زرند، ایران

2 عضو هیات علمی ، دانشکده روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی ، تهران ، ایران

3 عضو هیات علمی دانشکده روانشناسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران

4 عضو هیات علمی دانشکده روانشناسی، دانشگاه ازاد اسلامی، زرند

چکیده

مقدمه: ولع خوردن، یک تمایل قوی و اغلب غیر قابل کنترل برای خوردن است. شواهد علمی‎جدید نشان می‎دهد که تغییرات در تحریک پذیری قشر مغز توسط تحریک کاتدی و آندی می‎تواند در کاهش میزان ولع خوردن مؤثر باشد. هدف این پژوهش بررسی اثر بخشی هر یک از روش‎های رژیم درمانی و تحریک مستقیم مغز بر کاهش ولع خوردن در زنان با چاقی سطح یک و  دو  بوده است.
روش کار: 46 نفر از زنان مراجعه کننده به کلینیک درمان چاقی رسول اکرم، به سه گروه آزمایش(گروه تحت درمان با تحریک مستقیم مغز، گروه تحت درمان با روش رژیم درمانی، گروهی که از ترکیب این دو روش استفاده کردند) و یک گروه کنترل تحریک مستقیم مغزی(شم) تقسیم شدند. ابتدا از نظر متغییرهای دموگرافیک(سن، قد، وزن، و سایر اختلالات جسمی‎و روانشناختی) مورد بررسی قرار گرفتند و سپس پرسشنامه ولع خوردن(FCQ) را پرکردند و به مدت 10 جلسه طی دو هفته در معرض روش‎های آزمایشی قرار گرفتند و در پایان دوره درمانی گروه‎ها مجدد پرسشنامه ولع خوردن را پر کردند.
نتایج: نتایج پژوهش نشان داد که روش تحریک مستقیم مغز به تنهایی و ترکیب آن با روش رژیم غذایی، به شکل معنا داری نمرات پرسشنامه ولع خوردن را کاهش دادند اما روش رژیم درمانی تنها نتوانست تغییر معناداری در کاهش نمرات پس آزمون پرسشنامه ولع خوردن در گروه رژیم درمانی ایجاد نماید.
نتیجه گیری: با توجه به نتایج پژوهش، به نظر می‎رسد می‎توان از روش تحریک مستقیم مغز  و روش  ترکیب تحریک مستقیم مغز  با رژیم درمانی می‎تواند در کاهش ولع خوردن زنان چاق استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of an augmented t DCS and dietary on reducing food craving in women with level one and two obesity

نویسندگان [English]

  • Azadeh Moradzadeh Fahraje 1
  • Ahmad Borjali 2
  • Fariborz Dortaj 3
  • Kazem Nematolahzadeh Mahani 4
1 PhD student, Zarand Branch, Islamic Azad University, Zarand, Iran
2 Academic member, faculty of psychology in Allameh tabatabaei University, Tehran, Iran
3 Academic member, faculty of psychology in Allameh tabatabaei University, Tehran, Iran
4 Academic member, faculty of psychology in Azad university, Zarand, Iran
چکیده [English]

Abstract
Introduction: Food craving is a strong and most uncontrollable desire to eat. some new evidences suggest that changes in cortical irritability cathode and anode could be effective in reducing food craving. The aim of this research assess the effect of these methods; transcranial Direct Current Stimulation(tDCS), dietary and combination of them on food craving in women with level one two obesity.
Methods: 46 women with level one and two obesity volunteer from Ra clinic were assigned to one control (Sham t DCS) and tree experimental (t DCS, dietary and combination of these method) groups. All participants age, height, weight and physical and psychological disorders were recorded. Then they completed Food Craving Questionnaire(FCQ) before and after the treatment. They received 10 treatment session based on the plane of the group they were in.
Results: The result of Covariance Analysis showed that tDCS and the combination of tDCS and dietary significant reduced the score of FCQ questionnaire in obese women. We didn't see any significant change in FCQ 'post test results in group who received food dietary.
Conclusion: According to the results of this research it seems that we can use tDCS and combination tDCS with dietary to reduce food craving in obese women.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Obesity
  • Food Craving
  • Brain Stimulation