بررسی چهار ساله شکایت از کاهش حس بویایی ارجاع شده به پزشکی قانونی فارس در طی سال های 1396-1393

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 متخصص گوش،حلق و بینی، هیات علمی‎بخش گوش ، حلق و بینی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.

2 پزشک عمومی‎، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.

3 دکترای تخصصی، پزشک قانونی، مرکز تحقیقات سازمان پزشکی قانونی کشور، تهران، ایران.

4 پزشک قانونی، مرکز تحقیقات سازمان پزشکی قانونی کشور، تهران، ایران.

5 مرکز تحقیقات مولفه‎های اجتماعی نظام سلامت، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران. مرکز تحقیقات بیهوشی و کنترل درد، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران.

چکیده

مقدمه: حس بویایی اثر مهمی بر زندگی انسان و در پیشگیری از حوادث و ایمنی دارد. اختلال در حس بویایی، فرد را در معرض مخاطرات ناشی از عدم تشخیص آتش سوزی یا نشت گاز، خوردن غذاهای فاسد یا سمی قرارمی‎دهد.  مطالعه‎ی حاضر به بررسی تحلیلی چهار ساله شکایت از کاهش حس بویایی ارجاع شده به پزشکی قانونی استان فارس می‎پردازد.
روش کار: در مطالعه مقطعی حاضر، با مراجعه به بایگانی، اطلاعات پرونده کلیه موردهای ارجاع شده به پزشکی قانونی استان فارس در 1396-1393شامل سن، تاریخ کمیسیون و تاریخ کمیسیون تجدید، جنسیت، تاهل، تحصیلات، نوع حادثه، روش تشخیص، نظر کمیسیون و نوع گواهی صادر شده توسط پزشکی قانونی در مورد سایر صدمات اثباتی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج: تعداد 148 نفرشاکی، شامل 109 مرد (73.5%) و 39 زن (26.5%) با میانگین سنی76/5 ± 34/31   مورد بررسی قرار گرفتند. افراد با سن 20 الی39 سال فراوان‌ترین گروه بودند. غالب افراد شاکی درحادثه تصادف با فراوانی نسبی 9/91%، دچارکاهش حس بویایی شده‌اند .MRI  شایع‎ترین روش مورد استفاده در تشخیص کاهش بویایی بوده است. از 148 نفر، کاهش حس بویایی 124 نفرآن‌ها(83.8%) تایید شده است.
نتیجه گیری: میانگین سنی افراد با کاهش حس بویایی نسبت به آمارهای جهانی پایین‎تر است. تصادفات شایع‎ترین حادثه‎ی منجر به کاهش بویایی می‎باشد که این خود اهمیت انجام بررسی‎های بیشتر در زمینه کاهش بویایی را نشان می‎دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A four-year review of the complaint of reduced sense of smell referred to the Fars legal medicine during the years 2014 – 2017

نویسندگان [English]

  • Reza Kaboudkhani 1
  • Reza Zare 2
  • Mohammad Zarejad 3
  • Said Gholamzadeh 4
  • Alireza Droodchi 4
  • navid kalani 5
1 Otolaryngologist, Department of Otolaryngology, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran
2 General Practitioner, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran
3 Medical Doctor,PhD in Medical Genetics, Iranian National Legal Medicine Research Center ,Legal Medicine Organization,Tehran, Iran.
4 General Practitioner ,Iranian National Legal Medicine Research Center,Legal Medicine Organization, Tehran, Iran.
5 Social Components Research Center of Health System, Jahrom University of Medical Sciences, Jahrom, Iran. Anesthesiology and Pain Control Research Center, Jahrom University of Medical Sciences, Jahrom, Iran.
چکیده [English]

Abstract
Introduction: The sense of smell has an important impact on human life and in the prevention of accidents and safety. Odor disorder exposes the person to the risk of not detecting fire or gas leakage, eating spoiled or poisonous foods. The present study is a four-year analytical study of complaints of olfactory sensation referred to forensic medicine in Fars province.
Methods: In this cross-sectional study, information of all cases in the archive whom had referred to forensic medicine in Fars province during 1396-1393, including age, commission date and date of commission renewal, gender, marital status, education, type of accident, diagnosis method, commission opinion and the type of certificate issued by a forensic examiner for other injuries was collected and analyzed.
Results: A total of 148 complainants, including 109 males (73.5%) and 39 females (26.5%) with mean age31/34±5/76 were studied. People aged 20 to 39 years were the most frequent group.Most of the complainantshad a decreased sense of smell because of accident with frequency of 91.9%, MRI was the most common method used to detect olfactory loss. Of the 148 cases, 124 (83.8%) were confirmed a decrease in the sense of smell.
Conclusion: The average age of people with a lowered sense of smell is lower than global statistics. Accidents are the most common cause of olfactory decline, which is why it is important to carry out further studies on olfactory decline.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Olfactory disorder
  • accidents
  • litigation
  • forensic medicine