اثربخشی روان‌درمانی پویشی کوتاه مدت بر اضطراب، افسردگی و شادکامی زنان مبتلا به اضطراب فراگیر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، گرمسار، ایران

2 استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

3 دانشجوی دکتری، گروه مشاوره خانواده، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران

4 دکتری روانشناسی عمومی، مدرس مدعو گروه روانشناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: حاضر با هدف تعیین اثربخشی روان­درمانی پویشی کوتاه مدت بر اضطراب، افسردگی و شادکامی زنان دارای اختلال اضطراب فراگیر انجام شده است.
روش کار: در پژوهش حاضر از روش نیمه‌آزمایشی و طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل استفاده شد. از جامعه زنان دارای اضطراب فراگیر منطقه 1 شهرستان تهران با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس، 40 نفر از زنان دارای اضطراب فراگیر انتخاب و با استفاده از روش تصادفی به دو گروه کنترل و آزمایش تقسیم شدند. ابتدا برای هر دو گروه پیش‌آزمون اضطراب، افسردگی و شادکامی اجرا شد، سپس طرح مداخله 8 جلسه‌ای روان درمانی پویشی کوتاه مدت، برای گروه آزمایش اجرا شد و پس‌آزمون اضطراب، افسردگی و شادکامی برای هر دو گروه اجرا شده و در نهایت با استفاده از آزمون کورایانس به تحلیل یافته‌ها پرداخته شد.
نتایج: نتایج نشان داد که روان­درمانی پویشی کوتاه مدت بر کاهش اضطراب(001/0≤ p) و افسردگی (001/0≤ p) و افزایش شادکامی(001/0≤ p) زنان دارای اضطراب فراگیر تاثیر مثبت و معنی­داری دارد.
نتیجه گیری: از روان­درمانی پویشی کوتاه مدت می­توان جهت کاهش اضطراب و افسردگی و افزایش شادکامی در نتیجه بهبود سلامت روان زنان دارای اضطراب فراگیر بهره برد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Short-Term Dynamic Psychotherapy on Anxiety, Depression and Happiness in Women with Generalized Anxiety

نویسندگان [English]

  • Fereshteh Taghavi 1
  • Parvin Mirzaie 2
  • Mehri Azandariani 3
  • Solmaz Rezaei Shojaei 4
1 Department of psychology, Garmsar branch, Islamic Azad university, Garmsar, Iran
2 Assistant Professor in Department of psychology, Payame Noor University of Tehran, Iran
3 PhD student, Family Counseling Department, Islamic Azad University, Mashhad Branch, Mashhad, Iran
4 Ph.D. in Psychology, Visiting Lecturer, Department of Psychology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract
Introduction: The purpose of this study was to determine the effectiveness of short-term dynamic psychotherapy on anxiety, depression and happiness in women with generalized anxiety disorder.
Methods: In this study, a quasi-experimental method with pretest and posttest with control group was used. Using convenience sampling method, 40 women with generalized anxiety were selected from the community of women with generalized anxiety in district 1 of Tehran city and were randomly divided into two groups of control and experimental. First, anxiety, depression, and happiness were administered to both groups, followed by a short-term, 8-session intervention psychotherapy intervention for the experimental group. Correlation was analyzed with the results.
Results: The results showed that short-term dynamic psychotherapy had a positive effect on decreasing anxiety (p≤0.001) and depression (p≤0.001) and increasing happiness (p≤0.001) in women with generalized anxiety. Meaningful.
Conclusion: Short-term dynamic psychotherapy can be used to reduce anxiety and depression and increase happiness as a result of improving the mental health of women with generalized anxiety.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Short Term Psychiatric Psychotherapy
  • Generalized Anxiety
  • Depression
  • Happiness