ارائه و پیش بینی مدل ساختاری بهزیستی روان‌شناختی بر اساس خوش‌بینی و تاب‌آوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی، گروه روانشناسی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

2 دانشیار، گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

3 استادیار، گروه روانشناسی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف تدوین مدل ساختاری بهزیستی روان­شناختی بر اساس خوش­بینی و تاب آوری انجام شد.
روش کار: روش پژوهش همبستگی با رویکرد مدل معادلات ساختاری بود. جامعه مورد مطالعه پژوهش حاضر دانشجویان تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری) دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی‎واحد علوم و تحقیقات تهران بودند که 358 نفر از آنان در پژوهش شرکت کردند روش نمونه­گیری در پژوهش حاضر طبقه­ای تصادفی متناسب با تعداد دانشجویان در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری بود.  آنان به پرسشنامه­های خوش­بینی، تاب­آوری و بهزیستی روان­شناختی پاسخ دادند. پایایی و روایی ابزارها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و تحلیل عاملی تأییدی مورد تأیید قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده­ها از ضریب همبستگی پیرسون و مدل معادلات ساختاری با نرم­افزار ایموس استفاده گردید.
نتایج: نتایج نشان داد که مدل ساختاری ارائه شده از برازش مطلوبی برخوردار است؛ تأثیر خوش­بینی (54/2=t) و تاب­آوری (54/2=t) بر بهزیستی روانشناختی مثبت و معنادار است. همچنین یافته­ها نشان می­دهد  که ضریب همبستگی خوش­بینی با تاب­آوری (50/0r=) و بهزیستی روانشناختی (48/0r=) در سطح 01/0 مثبت و معنادار است.
نتیجه گیری: بهزیستی روانشناختی دانشجویان بر مبنای خوش بینی و تاب­آوری قابل پیش­بینی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Providing and predicting structural model of psychological well-being based on optimism and resilience

نویسندگان [English]

  • Majid KazemiNejad 1
  • Abolfazl Karami 2
  • Ameneh Moazedian 3
  • Mastooreh Sedaghat 3
1 Psychology PhD Student, Department of Psychology, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran
2 Associated Professor, Department of Psychology, Faculty of psychology, Allameh Tabataba'i University, Thran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Psychology, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran.
چکیده [English]

Abstract
Introduction: The present study aimed to develop a structural model of psychological well-being based on optimism and resilience.
Methods: The research method was correlated with the structural equation modeling approach. The study population consisted of postgraduate students (Masters and PhD) in Faculty of Humanities and Social Sciences of Islamic Azad University, Science and Research Branch of Tehran, 358 of whom participated in the study. They answered the questionnaires of optimism, resilience, and psychological well-being. The reliability and validity of the instruments were confirmed by Cronbach's alpha coefficient and confirmatory factor analysis. Pearson correlation coefficient and structural equation modeling with AMOS software were used for data analysis.
Results: The results showed that the presented structural model has a good fit; the effect of optimism (t = 2.54) and resilience (t = 2.54) on the psychological well-being was positive and significant. The results also show that the correlation coefficient of optimism with resilience (r = 0.50) and psychological well-being (r = 0.48) is positive and significant at the 0.01 level.
Conclusion: Students' psychological well-being is predictable based on optimism and resilience.

کلیدواژه‌ها [English]

  • optimism
  • resilience
  • psychological well-being
  • structural model