نقش صفات بنیادی شخصیت و تنظیم شناختی هیجان در پیش‌بینی آسیب پذیری نسبت به اعتیاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی، گروه روانشناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، آذربایجان، ایران.

2 دانشیار گروه روانشناسی،دانشگاه شهید مدنی آذربایجان،تبریز،ایران

چکیده

مقدمه: اعتیاد مشکلی چند وجهی بوده و از عوامل فردی و بین فردی متعددی تأثیر می‌پذیرد. این مطالعه با هدف پیش‌بینی آمادگی به اعتیاد براساس صفات بنیادی شخصیت و تنظیم شناختی هیجان انجام گرفت.
روش کار: طرح پژوهش حاضر از نوع همبستگی بود که در آن ۳۴۰ دانشجو (۱۲۲ دانشجوی پسر و ۲۱۸ دانشجوی دختر) به صورت تصادفی خوشه‌ای انتخاب شده و به تکمیل پرسشنامه‌های شناسایی افراد در معرض اعتیاد، پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان، پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیت فرم کوتاه پرداختند. داده‌های بدست آمده از طریق روش‌های آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و استنباطی (رگرسیون گام به گام) و به کمک نرم افزا تحلیل آماری SPSS v.22 تجزیه و تحلیل شدند.
نتایج: نتایج بدست آمده نشان دهنده آن بود که بین صفات بنیادی شخصیت و تنظیم شناختی هیجان با گرایش به اعتیاد همبستگی معنی‌داری وجود داشته و متغیرهای تنظیم شناختی هیجان ۳۵/۴ درصد و ابعاد شخصیت ۴۴/۶ درصد از واریانس اعتیاد پذیری را تبیین می‌کند.
نتیجه گیری: با توجه به یافته‌های پژوهش که نشان دهنده نقش پیش بینی کنندگی صفات شخصیت و تنظیم هیجان شناختی در پیش بینی گرایش به اعتیاد بود، لازم است که در حوزه پیشگیری از وابستگی به مواد، آموزش دانشجویان در صفات بنیادی شخصیت و تنظیم هیجان بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of personality traits and emotional cognitive regulation in predicting vulnerability to addiction

نویسندگان [English]

  • Malihe Pourali 1
  • Hasan Yaghoubi 2
  • Rahim Yousefi 2
1 Master of Psychology, Department of Psychology, Shahid Madani University of Azarbaijan, Azerbaijan, Iran.
2 Associate Professor, Department of Psychology, Azad University of Shahid Madani, Azerbaijan, Iran.
چکیده [English]

Abstract
Introduction: Addiction is a multifaceted problem affecting many interpersonal and interpersonal factors. The purpose of this study was to predict addiction readiness based on personality traits and cognitive emotion
Methods: This study was a correlational study in which 5 students (1 male and 2 female) were selected by cluster random sampling and completed Identification Questionnaires for Addicts, Cognitive Emotion Regulation Questionnaire, Big Five Personality Questionnaire. Short form. Data were analyzed using descriptive statistics (mean and standard deviation) and inferential statistics (stepwise regression) using SPSS v.22 statistical software.
Results: The results showed that there was a significant correlation between personality traits and Cognitive emotion regulation with tendency to addiction, and explained Cognitive emotion regulation variables 0.8% and personality dimensions 4.8% of addiction variance.
Conclusion: According to the findings of this study which showed the predictive role of personality traits and cognitive emotion regulation in prediction of addiction tendency, it is necessary that in the field of substance dependency prevention, students' education on basic personality traits and emotion regulation more than Notice in advance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • five personality factors
  • emotional cognitive regulation
  • preparation for addiction