پیش بینی اختلال پرخوری در زنان: نقش عوامل درون فردی و فشارهای اجتماعی برای داشتن بدنی ایده‌آل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای روانشناسی، گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

2 دانشیار گروه رواشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران..

3 استاد تمام گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

چکیده

مقدمه: اختلال پرخوری یکی از اختلالات مربوط به خورد و خوراک است. پرخوری روشی برای تسکین یا فرار از هیجانات منفی و ناخواسته است. هدف از مطالعه حاضر بررسی نقش عوامل درون فردی و بین فردی در پیش بینی بروز اختلال پرخوری در زنان است.
روش کار: مطالعه حاضر در زمره طرح­های توصیفی- همبستگی گذشته­نگر است. جامعه­ی مورد مطالعه تمامی دانشجویان مونثی بود که در سال تحصیلی 97-96 در دانشگاه محقق اردبیلی مشغول به تحصیل می­باشندشرکت کنندگان از طریق ابزر سنجش شامل مقیاس فشار فرهنگی- اجتماعی ادراک شده[1]: مقیاس درونی سازی لاغری ایده­آل. پرسشنامه شکل بدنی[2]- مقیاس عزت نفس مقیاس ترس از ارزیابی منفی[3] (فرم کوتاه): مقیاس پرخوری[4]:ارزیابی شدند. جهت تحلیل داده­ها از نرم افزار SPSS-19 و از روش­های آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام استفاده شد.
نتایج: نتایج تحلیل حاکی از آن بود که از میان متغیرهای مورد مطالعه، نارضایتی از تصویر بدنی، فشار از سوی جامعه برای لاغری و عزت نفس پایین بیش از سایر متغیرها در اختلال پرخوری زنان نقش داشتند.
نتیجه گیری: فشارها و انتقادها برای لاغری چه از درون و چه از بیرون، فرد را همواره برای داشتن اندامی ایده­آل تحت فشار قرار می­دهد. فرد ناراضی که استاندارهایی خاص از ظاهر مطلوب دارد در نتیجه این فشارها، عزت نفسی خدشه­دار و احساساتی منفی را تجربه کرده و پیوسته از تصویر بدنی خود ناراضی خواهد بود. در نتیجه برای مدیریت این هیجانات منفی ممکن است به پرخوری بعنوان روشی برای کنترل هیجانات روی آورد.[1]Perceived sociocultural pressure scale


[2]Body shape questionnaire


[3]Fear of negative evaluationscale


[4]Binge eating scale

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predicting binge eating disorder in women: The role of interpersonal factors and social pressures for having an ideal body

نویسندگان [English]

  • Farimah Anbari 1
  • Nilofar Micail 2
  • Nader Hajloo 3
1 PhD Student of Psychology, Department of Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
2 Associate Professor, Department of Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran.
3 Professor, Department of Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran
چکیده [English]

Abstract
Introduction: Eating disorder is one of the eating and eating disorders. Overeating is a method of relieving or escaping negative and unwanted emotions. The purpose of this study was to investigate the role of interpersonal and interpersonal factors in predicting overeating disorder in women.
Methods: This study is a retrospective descriptive-correlation study. The study population consisted of all female students attending Mohaghegh Ardabili University during the academic year of 1997-96. Perceived Cultural-Social Pressure Scale:. Ideal slimming internalization scale. Physical Fitness Questionnaire - Self-esteem Scale of Fear of Negative Evaluation (Short Form): Eating Scale: Evaluated.
Results: The results of the analysis indicated that among the variables studied, body image dissatisfaction, community pressure to lose weight, and low self-esteem were more likely to contribute to women's binge eating disorder.
Conclusion: The pressures and criticisms for slimming in and out of the body always push the individual to have an ideal body. The dissatisfied person with certain standards of desirable appearance as a result of these pressures will experience impaired self-esteem and negative emotions and will continue to be dissatisfied with his or her body image. Consequently, overeating may be a way to control emotions to manage these negative emotions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • eating disorder
  • self-esteem
  • body image dissatisfaction
  • fear of negative evaluation