اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کیفیت زندگی و ساعات استفاده از اینترنت در پسران دبیرستانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

2 دانشیار گروه روانشناسی بالینی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

3 استادیار گروه روانشناسی بالینی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

مقدمه: هدف از پژوهش حاضر تعیین اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کیفیت زندگی و ساعات استفاده از اینترنت در دانش آموزان مقطع دبیرستان دارای وابستگی به اینترنت شهر اهواز بود.
روش کار: روش پژوهش از نوع آزمایشی پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. نمونه پژوهش شامل 30 نفر(15 نفر گروه آزمایش، 15 نفر گروه کنترل) از دانش آموزان دبیرستانی دارای وابستگی به اینترنت بود که به صورت نمونه گیری خوشه‎ای ‎چندمرحله‎ای ‎انتخاب شدند و به ابزارهای پژوهش که عبارت بودند از پرسشنامه کیفیت زندگی (کید اسکرین-۲۷)و پرسشنامه ساعات استفاده از اینترنت پاسخ دادند. برای تحلیل داده‎ها از روش تحلیل کوواریانس (مانکوا) استفاده شد.
نتایج: نتایج حاصل از تحلیل داده‎ها نشان داد، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد باعث افزایش کیفیت زندگی (p<0/001وF=45/82)و کاهش ساعات استفاده از اینترنت( P<0/001وF=152/43)دانش آموزان مقطع دبیرستان  گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل شد.
نتیجه گیری: در نتیجه می‎توان گفت درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد با تکنیک‎های پذیرش و تعهد بر افزایش کیفیت زندگی و کاهش ساعات استفاده از اینترنت در دانش آموزان دبیرستانی دارای وابستگی به اینترنت موثر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy on Quality of Life and Hours of Internet Use in High School Boys

نویسندگان [English]

  • Mahshid Azizi Boroujen 1
  • Iran Davoodi 2
  • Yadollah Zargrar 3
1 M.Sc Student of Clinical Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz,, Ahvaz,. Iran
2 Associate Professor, Department of Clinical Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Clinical Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

Abstract
Introduction: The purpose of this study was to determine the effectiveness of acceptance and commitment based treatment on quality of life and hours of internet use in high school students with internet addiction in Ahvaz.
Methods: The research method was pre-test, post-test with control group. The sample consisted of 30 students (15 experimental group, 15 control group) from high school students with internet addiction who were selected by multistage cluster sampling and the research tools consisted of Quality of Life Questionnaire (Kidney Screening Questionnaire). 1) and the Internet Hours Questionnaire responded. Analysis of covariance (Mankova) was used for data analysis. Results: The results of the data analysis showed that acceptance and commitment therapy increased the quality of life (P <0.001, F = 82.45) and decreased hours of Internet use (P <0.001, F = 43.115). High school students in the experimental group were compared with the control group.
Results: The results of the data analysis showed that acceptance and commitment therapy increased the quality of life (P Conclusion: It can be concluded that Acceptance and Commitment Therapy with Acceptance and Commitment Techniques are effective in enhancing the quality of life and decreasing the hours of internet use in high school students with internet addiction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acceptance and Commitment Therapy
  • Quality of Life
  • Internet Hours
  • Internet Dependency