تدوین مدل ساختاری رفتارهای خوردن بر اساس سازگاری هیجانی و سبک‎های دلبستگی با میانجیگری احساس تنهایی در دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی عمومی، گروه روانشناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار گروه روانشناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشیار گروه روانشناسی، واحد ابهر، دانشگاه آزاد اسلامی‎ (استاد مدعو گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران)

4 دانشیار دانشکده روانشناسی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران( استاد مدعو گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران)

چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف، تدوین مدل ساختاری رفتارهای خوردن بر اساس سازگاری هیجانی و سبک‎های دلبستگی با میانجیگری احساس تنهایی در دانشجویان انجام گرفت.
روش­کار: روش پژوهش همبستگی با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان شهرتهران در سال تحصیلی 98- 97 تشکیل دادند، که از میان آن‌ها، تعداد 481 نفر با روش نمونه‌گیری خوشه­ای مرحله‌ای انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش عبارت بودند از: رفتارهای خوردن ون­اشتراین و همکاران (1986)، سبک‎های دلبستگی سیمپسون (1990)، سازگاری هیجانی رابیو و همکاران (2004) و احساس تنهایی دی­توماسو و همکاران (2004) که همگی از اعتبار و پایایی قابل قبولی برخوردار بودند. به منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS-V23 و Amos-22 استفاده گردید.
نتایج: نتایج نشان داد سازگاری هیجانی قدرت تبیین رفتارهای خوردن در دانشجویان را دارا می‎باشد. همچنین احساس تنهایی در رابطه بین متغیر سازگاری هیجانی و رفتارهای خوردن نقش میانجی را دارا می‎باشد. متغیر سبک­های دلبستگی دو سوگرا و اجتنابی قدرت تبیین رفتارهای خوردن در دانشجویان را دارا می­باشند. اما سبک دلبستگی ایمن قدرت تبین رفتارهای خوردن را ندارد.
نتیجه گیری :همچنین نتایج نشان می­دهد، اثر غیر مستقیم سبک دلبستگی ایمن و سبک دلبستگی اجتنابی معنادار می­باشد اما اثر غیر مستقیم سبک دلبستگی دو سو گرا معنادار نمی­باشد این بدان معناست که احساس تنهایی در رابطه بین متغیر سبک دلبستگی دو سو­گرا و رفتارهای خوردن نقش میانجی را دارا نمی­باشد.
و بنابراین به نظر می رسد رفتارهای خوردن تحت تاثیر عوامل مختلفی چون سازگاری هیجانی و سبک‎های دلبستگی است و نیاز به بررسی همه جانبه اختلال خوردن ازجنبه‎های مختلف می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing a Structural Model of Eating Behaviors Based on Emotional Adaptation and Attachment Styles Anxiety with the Mediating Role of feelings of loneliness in Students

نویسندگان [English]

  • Lida Assadi Tehrani 1
  • Mahdiyeh Salehi 2
  • Mojtaba AmiriMajd 3
  • Anita BaghdaSarians 2
  • NourAli Farookhi 4
1 PhD student of General psychology, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, psychology department, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran
3 Associate Professor, psychology department, Islamic Azad University of Abhar Branch, Abhar, Iran (visiting professor of Central Tehran Branch of Islamic Azad university)
4 Associate Professor, psychology department, Allameh Tabatabaii University, Tehran, Iran (visiting professor of Central Tehran Branch of Islamic Azad university
چکیده [English]

 Abstract
Introduction: The purpose of this study was to develop a structural model of eating behaviors based on emotional adjustment and attachment styles with the Mediating Role of feelings of loneliness in students.
Methods: The research method is correlation using structural equation modeling. The statistical population of the study consisted of all students of Tehran city in the academic year 97-98, out of which 481 students were selected by stage cluster sampling. Research instruments included Eating behaviors by van Strain et al. (1986), attachment styles Simpson (1990), emotional adjustment Robio et al. (2004), and feelings of loneliness Di Tomasso et al. (2004), all of which had acceptable validity and reliability.  SPSS-V23 and Amos-22 software were used for data analysis.
Results: The results showed that. Variables of dual-segregation and avoidance attachment styles have the power to explain eating behaviors in students. But a secure attachment style does not have the power to explain eating behaviors.
Conclusion: The results also show that the indirect effect of secure attachment style and avoidant attachment style are significant but the indirect effect of two-way attachment style is not significant which means that feeling alone in the relationship between the two attachment style variables Misbehavior and eating behaviors do not play a mediating role.
And so eating behaviors seem to be influenced by various factors such as emotional adjustment and attachment styles and need to be thoroughly investigated in different eating disorders.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Eating behaviors
  • emotional adjustment
  • attachment styles
  • feeling alone