بررسی تأثیر ترکیبی شش هفته تمرینات برون گرا مقاومتی و مکمل HMB بر بیان فاکتور p70s6k رت‎های نر بالغ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری،گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز، تهران، ایران

2 استادیار تربیت بدنی،گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز، تهران، ایران

3 استاد تمام تربیت بدنی،گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز، تهران، ایران

چکیده

مقدمه
ورزش مقاومتی یکی از مؤلفه‎های اصلی برنامه‎های تمرینی با هدف افزایش قدرت یا توده عضلانی است. بتا هیدروکسی متیل بوتیرات (HMB)، یک متابولیت آمینو اسیدی  ضروری است  که به منظور تقویت افزایش قدرت و توده بدنی نا در ارتباط با تمرین مقاومت ترویج می‎شود. هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر مصرف شش هفته مکمل HMB و  تمرینات برونگرای مقاومتی بر بیان فاکتور p70s6k در موش‎های نر بالغ می‎باشد.
روش کار
24  رت نر نژاد اسپراگ داولی  با میانگین وزن 20 ±200 گرم به طور تصادفی ساده به 4 گروه کنترل (6سر)،گروه مکملHMB (6 سر)، گروه ورزش (6 سر) و گروه ورزش + HMB (6 سر ) تقسیم شدند. بعد از یک هفته آشنا سازی برنامه مداخله به مدت 6 هفته اجرا شد. گروه ورزش سه جلسه در هفته تمرینات برونگرای شدید ( 120% 1RM) انجام دادند. گروه مکمل HMB روزانه 480 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به صورت محلول گاواژ شدند. گروه ورزش و مکمل نیز هم فعالیت ورزشی داشتند و هم مکمل دریافت کردند و گروه کنترل نیز فعالیت نداشته و محلول نیز دریافت نکردند.48 ساعت پس از آخرین جلسه موش‎ها با کتامین  و زایلازین بیهوش و بافت عضله سه سر بازویی جهت بررسی و استخراج RNA از بافت ماهیچه استخراج و به آزمایشگاه منتقل شد.
نتایج
نتایج تحقیق نشان داد که وزن رت‎ها در گروه ورزش (002/0 p≤) و ورزش+HMB (001/0 p≤) افزایش معنی داری داشت. همچنین نتایج نشان می‎دهد که تمرینات مقاومتی برونگرا (003/0p≤) و تمرینات مقاومتی برونگرا به همراه مکمل HMB (001/0p≤) باعث افزایش معنا دار بیان فاکتور p70s6k داشته است. همچنین بیان فاکتور p70s6k گروه تجربی مصرف مکمل به همراه تمرین مقاومتی افزایش معناداری را نسبت به گروه مکمل HMB  نشان داد (04/0p≤). تفاوت معنی داری نیز بین گروه‎های دیگر مشاهده نشد (05/0p≥).
نتیجه­گیری
با توجه به یافته‎های تحقیق به نظر می‎رسد که مصرف مکمل HMB و تمرین مقاومتی برونگرا باعث افزایش معنی داری در بیان فاکتور p70s6k و وزن بدن شود و مصرف مکمل به نسبت تمرین ورزشی تاثیر غیر معنی داری یر بیان فاکتور p70s6k عضله رت داشته و هر چند که تفاوت معنی داری بین گروه‎های تجربی وجود نداشت ولی به نظر می‎رسد ترکیب آنها باعث افزایش بیشتری در بیان فاکتور p70s6k می‎شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of 6 weeks eeccentric training and HMB supplement on p70s6k expression of the Adult male rats

نویسندگان [English]

  • Naser Amiri 1
  • Hasan Matinhomaee 2
  • Maghsoud Peeri 3
  • Mohhamd Ali Azarbaielani 3
1 PhD student, Department of Sport Physiology, Faculty of Physical Education, Azad University, Tehran Branch, Tehran, Iran
2 Assistant Professor of Physical Education, Department of Sport Physiology, Faculty of Physical Education, Tehran Azad University, Tehran, Iran
3 Full Professor of Physical Education, Department of Sport Physiology, Faculty of Physical Education, Tehran Azad University Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract
Introduction: Resistance exercise is a key component of any training program aiming to increase strength or muscle mass, Great number of studies emphasizes the importance of eccentric muscle actions as a key component of resistance training programs. -Hydroxy -methylbutyrate (HMB), a metabolite of the essential amino acidleucine, is one of the latest dietary supplements promoted to enhance gains in strength and lean body mass associated with resistance training.
Materials and Methods:  Patients were randomly divided into four groups: 1) control group (n = 6), 2) HMB (n = 6), 3) exercise (n = 6), 4) exercise and HMB (n = 6).
After the familiarization stage, supplemental supplementation was performed daily. In HMB and exercise + HMB groups, 480 mg / kg body weight per day was considered. The supplements were dissolved in a milliliter of water and fed to rats. 3 sessions per week, for 6 weeks of exercise exhaust.
The rats were anaesthetized and killed after performing the exercise protocol, and the three-body tissue was extracted from the muscle tissue for extraction of the RNA.
Results: The results of this study showed that severe eccentric resistance training did not have a significant effect on these levels despite the increase in S6K level (P = 0.01). Also, the results showed that supplemented with eccentric resistance training also had a significant difference on S6K expression level (P = 0.01). However, the results of this study showed that supplementation alone increased the S6K significantly (P = 0.01) Top of Form Bottom of Form The results showed that the combination of resistance and HMB supplemental exercise increased the expression of the S6K factor.
Conclusion: It seems that the combination of two factors of resistance training and supplementation of HMB increased the expression of the S6K factor levels and it is recommended to use it. However, in order to determine its impact, we need more research in human sample.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Eeccentric resistance training
  • supplementation of HMB
  • p70s6k