اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی براساس رویکرد جی مک گرا بر ابراز وجود و تنظیم هیجان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای روانشناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تنکابن، تنکابن، ایران (نویسنده مسئول).

3 استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران.

4 دانشیار گروه روانشناسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

5 استادیار گروه آموزش پیش از دبستان، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: مرور پژوهش­های انجام شده نشان از اثربخش بودن رویکردهای مختلف آموزش مهارت­های زندگی بر ابراز وجود و تنظیم هیجانی دارد؛ اما آیا مهارت­های زندگی بر اساس رویکرد جی­مک­گرا هم می­تواند بر ابراز وجود و تنظیم هیجان نوجوانان موثر باشد؟این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی آموزش مهارت­های زندگی براساس رویکرد جی مک گرا بر ابراز وجود و تنظیم هیجان نوجوانان انجام شد.
روش­کار: روش پژوهش از نوع کمی و نیمه آزمایشی با طرح پیش­آزمون-پس­آزمون با گروه گواه بود. از بین جامعه آماری نوجوانان بعد از غربالگری، 30 نفر نوجوان به صورت هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه گواه و آزمایش جایگزین شدند. پرسشنامه­های ابراز وجود (گمبریل و ریچی، 1975) و تنظیم شناختی هیجان (گرانفسکی و همکاران، 2001) بین هر دو گروه به عنوان پیش­آزمون توزیع شد، سپس گروه آزمایش تحت آموزش مهارت­های زندگی (جی­مک­گرا، 2000) قرار گرفتند و در نهایت از هر دو گروه پس­آزمون گرفته شد و داده­های جمع­آوری شده با استفاده از تحلیل کوواریانس چند متغیره و تک متغیره تحلیل شد.
نتایج: نتایج نشان داد که آموزش مهارت­های زندگی براساس رویکرد جی مک گرا باعث افزایش ابراز وجود و تنظیم هیجان نوجوانان گروه آزمایش در پس­آزمون بود (001/0≥P).
نتیجه گیری: به منظور افزایش قدر ابراز وجود و تنظیم هیجان نوجوانان می­توان از رویکرد نوین آموزش مهارت­های زندگی براساس جی­مک­گرا بهره گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Life Skills Training Based on Jay McGraw's Approach to Self-Expression Emotion Regulation in Adolescent

نویسندگان [English]

  • Elham Naghashzadeh 1
  • Javad Khalatbari 2
  • Seyyed Ali Hosseini almadani 3
  • Hasan Asadzadeh Dehrayi 4
  • Alireza MohammadiAria 5
1 PhD Student in Educational Psychology, Islamic Azad University, North Tehran Branch, Tehran, Iran.
2 Associated Professor in Department of psychology, Islamic Azad University, Tonekabon Branch, Tonekabon, Iran (corresponding author).
3 Assistant Professor in Department of Psychology, Islamic Azad University, North Tehran Branch, Tehran, Iran.
4 Associated Professor in Department of psychology, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.
5 Assistant Professor of Pre-school Education, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Abstract
Introduction: A review of research shows that different life skills training approaches are effective on self-expression and emotion regulation; But can life-skills based on a Jay McGraw approach also affect adolescents' self-expression and emotion regulation? The purpose of this study was to determine the effectiveness of life skills training based on Jay McGraw's approach on self-expression and emotion regulation in adolescents.
Methods: The research method was quasi-experimental with pre-test and post-test with control group. From the adolescent statistical population after screening, 30 adolescents were selected purposefully and were randomly assigned into two control and experimental groups. Questionnaires of Existence (Gambrill & Richey, 1975) and Cognitive Emotion Regulation (Garnefski et al., 2001) were distributed between the two groups as pre-test, then the experimental group under the Life Skills Training (Jay McGraw, 2002) and finally post-test was taken from both groups and data were analyzed using MANCOVA and ANCOVA.
Results: The results showed that the life skills training based on Jay McGraw's approach increased the expression and emotion regulation of the experimental group in the post-test. (P≤0.001).
Conclusion: To enhance adolescents' self-expression and emotion regulation, a new approach to JayMcGraw based life skills training can be used.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Life skills
  • Jay McGraw's approach
  • Self-Expression
  • Emotion regulation