تبیین راهبردهای توسعه ورزش دانشجو معلمان در راستای ارتقاء جسم و - روان در اداره کل تربیت بدنی دانشگاه فرهنگیان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت ورزشی، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت ورزشی، واحد یادگار امام خمینی)ره(، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایرا . ن

3 استادیار، گروه مدیریت ورزشی، واحد ارسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، ارسنجان ، ایران.

چکیده

مقدمه: بخش مهمی از اهداف بلندمدت توسعه ورزش ملی وابسته به آموزش و تربیت دانشجو–
معلمان در دانشگاه فرهنگیان میباشد. رشد و بالندگی ورزشی دانشجویی هر کشور به وجود ادارات
تربیت بدنی اثربخش در هر دانشگاه وابسته است و رویدادها و فعالیتهای ورزشی بین دانشگاهی از
کیفیت فعالیت های ورزشی در درون دانشگاه ها نشات می گیرد. بنابراین هدف از تحقیق حاضر تبیین
راهبردهای توسعه ورزش دانشجو معلمان در راستای ارتقاء جسم و روان بر اساس وضعیت موجود -
اداره کل تربیتبدنی دانشگاه فرهنگیان با استفاده از ماتریس کمی برنامه ریزی استراتژیک است
روش کار: جامعه آماری را 98 نفر از رئیسان پردیسهای دانشگاه فرهنگیان، کارشناسان شامل مدیر
کل تربیت بدنی و معاونین و کارشناسان اداره کل و متخصصان و نخبگان رشته تربیتبدنی در دانشگاه
فرهنگیان، تشکیل دادند. فهرست اولیه از وضعیت موجود پس از نهایی شدن در جلسات شورای
راهبردی در قالب پرسشنامهای برای نظرخواهی از نمونه آماری ارسال و جمعآوری گردید. به منظور
تدوین استراتژیها از ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی، ماتریس سوات و آزمون های آماری
همچون آمار توصیفی، آزمون دوجملهای، آزمون فریدمن و ماتریس کمی برنامه ریزی استراتژیک
استفاده شد.
نتایج: نتایج نشان داد که اداره کل تربیتبدنی دانشگاه فرهنگیان از نقطه نظر وضعیت استراتژیک در
موقعیت تهاجمی قرار دارد.
نتیجه گیری: با توجه به نتایج و یافتههای پژوهش، میتوان گفت که اداره کل تربیتبدنی دانشگاه
فرهنگیان با تکیه بر استراتژیهای تهاجمی خواهد توانست به اهداف متعالی سازمانی خود دست یابد.
بنابراین پیشنهاد می شود که از نتایج در جهت ارتقا جسم و روان استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explain the Strategies for the Development of Teacher-Student Sports To promote the body and psyche in the Department of Physical Education at Farhangian University

نویسندگان [English]

  • Mehdi Ahmadian Jelodari 1
  • Shahram Aalam 2
  • Vali Nozari 3
1 Department of Sport Management, Shoushtar Branch, Islamic Azad University, Shoushtar, Iran.
2 Assistant Professor, Faculty Member of Islamic Azad University, Imam Khomeini University, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor, Faculty Member of Islamic Azad University, Arsanjan Branch, Arsanjan, Iran.
چکیده [English]

Abstract Introduction: Research has shown that inner life is a source of inspiration that positively influences spiritual leadership that positively predicts a sense of self-healing. In this regard, actualization sense in athletes can be associated with changes spiritual leadership that in turn can produce results in performance. Therefore, the purpose of this study was to investigate the relationship between spiritual leadership and actualization sense in athletes.
Methods: The statistical population was composed of 84 heads of campuses of the University of Cultural Studies, experts consisting of the Director General of Physical Education and the assistants and experts of the General Directorate and as well as specialists and educational elites at the Farhangian University. The initial list of the status quo after the finalization of the Strategic Council meetings was sent to the statistical sample in a questionnaire. In order to formulate strategies, internal and external factors evaluation matrix, swat matrices and appropriate statistical tests such as descriptive statistics, binomial test, Friedman test and quantitative strategic planning matrix were used.
Results: The results showed that the Educational Administration of Farhangian University has a strategic position in an offensive position.
Conclusion: According to the results and findings of the research, it can be admitted that the Department of Educational Development of the University of Cultural Sciences, based on aggressive strategies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Physical Education
  • Farhangian University
  • Teacher-Student