اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار بر کاهش باورهای غیرمنطقی و طلاق عاطفی زنان متأهل مراجعه کننده به مراکز مشاوره منطقه 4 تهران در سال 1396

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مشاوره،دانشگاه آزاد اسلامی‎واحد علوم تحقیقات تهران، تهران، ایران

2 دانشیار برنامه‌ریزی درسی، پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، تهران، ایران

3 استاد گروه روان شناسی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: با توجه به سیر صعودی آمار طلاق در کشور خصوصاً در زوج‌های جوان و افزایش روزافزون کشمکش‌ها و تعارضات خانواده‎ها، درمان و مشاوره تخصصی زوجین، از ضروریات و اولویت خاصی برخوردار است. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار بر کاهش باورهای غیرمنطقی و طلاق عاطفی زنان متأهل می‎باشد.
روش کار: جامعه آماری شامل کلیه زنان متأهل منطقه 4 تهران در سال 1396 که به مراکز مشاوره مراجعه نمودند. شیوه نمونه گیری به روش در دسترس بود. ابتدا بر روی 200نفر زنان متأهل بین25تا40 سال که به دلیل عدم رضایت زناشویی به مراکز مشاوره منطقه 4 تهران مراجعه کرده بودند، پرسشنامه باورهای غیر منطقی جونز(1968) و طلاق عاطفی محمدی و همکاران (1394) اجرا گردید و از میان افرادی که در آزمون باورهای غیرمنطقی و طلاق عاطفی نمره بالا داشتند،40 نفر انتخاب و به روش تصادفی، به دو گروه مساوی آزمایش و کنترل تقسیم شدند. سپس10 جلسه متغیر مستقل زوج درمانی هیجان مدار بر روی گروه آزمایش اجرا شد و گروه کنترل هیچگونه درمانی دریافت نکردند. با اتمام جلسات، پرسشنامه باورهای غیر منطقی و طلاق عاطفی توسط افراد هر گروه تکمیل گردید.
نتایج: نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‎ها از طریق آزمون کواریانس نشان داد زوج درمانی هیجان مدار، باورهای غیرمنطقی و طلاق عاطفی زنان متأهل را کاهش داده است.
نتیجه گیری: به نظرمی‎رسد که انجام مشاوره های قبل از ازدواج و استمرار آن در بعد از ازدواج می‎تواند در زمینه کاهش طلاق عاطفی موثر و مفید باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Emotion- Focoused Couple Therapy on Reducing Irrational Beliefs and Emotional Divorce in Married Women Referred to Tehran Counseling Centers

نویسندگان [English]

  • Parastoo Salehpour 1
  • Ghodsi Ahghar 2
  • Shokouh Navabi Nejad 3
1 Student of Ph.D. in Counseling, Islamic Azad University, Science Research Branch, Tehran, Iran
2 Associate Professor of Curriculum Planning, Research Institute of Education, Tehran, Iran
3 Professor, Department of Psychology, Kharazmi University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract
Introduction: The purpose of this study was to investigate the effectiveness of emotion-focused couple therapy on reducing irrational beliefs and emotional divorce of married women.
Methods: The statistical population consisted of all married women in district 4 of Tehran in 1396 who referred to counseling centers. The sampling method was available. Initially, 200 married women between 25 and 40 years of age who referred to counseling centers in Tehran District 4 due to marital dissatisfaction were administered the Jones Unreasonable Beliefs Questionnaire (1968) and the Affective Divorce of Mohammadi et al. (2015) and among those who tested Irrational beliefs and emotional divorce had a high score, 40 people were selected and randomly divided into two equal experimental and control groups. Then the experimental group received 10 sessions of independent variable emotional therapy and the control group received no treatment. At the end of the sessions, questionnaires of irrational beliefs and emotional divorce were completed by individuals in each group.
Results The results of data analysis through covariance test showed that emotion-focused couple therapy reduced marital beliefs and emotional divorce of married women.
Conclusion: It seems that counseling before marriage and its continuation after marriage can be effective in reducing emotional divorce.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotional Couple Therapy
  • Irrational Beliefs
  • Emotional Divorce
  • Married Women