نقش میانجی‌گری نمایه توده بدنی در پیش‌بینی عملکرد جنسی بر اساس هویت جنسیتی زنان

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی سلامت، گروه روانشناسی سلامت، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

2 استادیار گروه روانشناسی سلامت، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

3 استادیار گروه روانشناسی سلامت، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران (نویسنده مسئول)

چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش میانجی‌گری نمایه توده بدنی در پیش‌بینی عملکرد جنسی بر اساس هویت جنسیتیزنان انجام شد.
روش کار: روش تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی (غیرآزمایشی) و طرح پژوهش، همبستگی از نوع معادلات ساختاری بود. جامعه آماری مورد مطالعه این پژوهش زنان (24- 40 ساله) مراجعه کننده به مراکز سلامت، کرج در سال 1397 بودند. که از بین آنها 500 نفر که ملاک‌‌های ورود به پژوهش را داشتند با روش نمونه‌گیری دردسترس انتخاب شدند. داده‌های پژوهش از طریق شاخص عملکرد جنسی زنان- روزن و همکاران (2000) و پرسشنامه هویت نقش جنسیتی در فرهنگ‌های مختلف- شرتزر و همکاران (2008) جمع‌آوری شد. در نهایت، داده‌ها در نرم‌افزارهای  SPSSو  AMOS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج: نتایج نشان داد عملکرد جنسی ارتباط مثبت و مستقیمی با هر یک از متغیرهای هویت جنسیتی زنانه و مردانه وجود دارد نتایج حاصل از مدل نشان داد که ضریب رگرسیون تاثیر پذیری هویت جنسیتی از خصوصیات مردانه و خصوصیات زنانه به ترتیب برابر با 56/0 و 68/0 است (05/0>P). نمایه توده بدنی بر عملکرد جنسی در زنان نقش مستقیم دارد و ضریب رگرسیون تاثیر پذیری نمایه توده بدنی از قد و وزن به ترتیب برابر با 56/0 و 48/0 است (05/0>P). در نهایت، نتایج تحقیق نشان داد که نمایه توده بدنی نقش میانجیگری در پیش‌بینی عملکرد جنسی بر اساس خودپنداره جنسی در زنان دارد.
نتیجه گیری: شناخت ذهنی فرد از خود به عنوان هویت جنسیتی زنانه یا مردانه یعنی تصویری که فرد از هویت خودش در ذهن دارد، نقش پیش‌بینی کننده‌ای در عملکرد جنسی در زنان دارد. لازم است تا در مشاوره و روان‌درمان با در نظر گرفتن نمایه توده بدنی زنان، هویت جنسیتی به عنوان عامل مهم برای افزایش عملکرد جنسی زنان مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Mediating Role of Body Mass Index in Prediction Sexual Function Based on Women's Gender Identity

نویسندگان [English]

  • Ghazaleh Ternas 1
  • Farahnaz Meschi 2
  • Mehdi Shahnazari 3
  • Sheyda Sodagar 2
  • Mania Asgharpour 2
1 PhD Student in Health Psychology, Department of Health Psychology, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran
2 Assistant Professor, Department of Health Psychology, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran
3 Assistant Professor, Department of Health Psychology, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran (Corresponding Author)
چکیده [English]

Abstract
Introduction: The purpose of this study was to determine the mediating role of body mass index in predicting sexual function based on women's gender identity.
Methods: By The research method was applied in terms of purpose and conditions of descriptive (non-experimental) nature, and the research design was structural equation correlation. The study population was women (40-40 years old) referred to Karaj health centers in 1977. Among them, 500 who met the criteria for the study were selected by the available sampling method. The research data were collected through Women's Sexual Performance Index-Rosen et al. (2000) and gender role identity questionnaire in different cultures-Schertz et al. (2008). Finally, data were analyzed in SPSS and AMOS software.
Results: The results showed that sexual function had a positive and direct relationship with each of the variables of masculine and feminine gender identity. Is 0 (P <0.05). Body mass index had a direct effect on sexual function in women, and the regression coefficient of body mass index for height and weight was 0.56 and 0.48, respectively (P <0.05). Finally, the results showed that BMI has a mediating role in predicting sexual function based on sexual self-concept in women.
Conclusion: The subjective recognition of one's self as feminine or masculine gender identity, that is, the image that one has in one's own identity, plays a predictive role in women's sexual function. It is necessary to consider gender identity as an essential factor in enhancing women's sexual function in counseling and psychotherapy, recognizing women's BMI.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Body Mass Index
  • Sexual Function
  • Women's Gender Identity