بررسی تاثیر برنامه ارتقاء دهنده فعالیت فیزیکی مبتنی بر پروتکل حرکات ورزشی در بیماران دیابتی نوع دو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آموزش بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی همدان، همدان، ایران.

2 دانشکده بهداشت، گروه ارگونومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی همدان، همدان، ایران.

چکیده

مقدمه: دیابت عامل مرگ بیش از 3/1میلیون در دنیا است.برنامه­های تمرین بدنی از 8 هفته تا یک سال سطح هموگلوبین گلیکوزیله را تقریباً به میزان 6/0 درصد کاهش می‌دهد. نگه داشتن HbA1C زیر 7 درصد نه تنها از پیدایش عوارض دیابت در چشم‌ها، کلیه‌ها و اعصاب جلوگیری می‌کنند  حتی در صورت وجود این عوارض باعث برگشت آن‌ها شده و از پیشرفتشان جلوگیری به عمل می‌آورد.امید است با انجام برنامه ارتقاء دهنده فعالیت فیزیکی  مبتنی بر  پروتکل حرکات ورزشی در بیماران دیابتی نوع دو  در جهت بهزیستی  بیماران گامی برداشته شود.
روش کار:75 نفر زن دیابتی انتخاب ‌شد و  به‌صورت تصادفی در گروه‌های مداخله و کنترل قرار گرفتند. پیش‌آزمون فعالیت فیزیکی به همراه آزمایش HbA1C انجام  گرفت و سپس برنامه آموزشی تدارک دیده‌شده بر روی گروه‌های مداخله اجراشد. آزمایش HbA1C و پس‌آزمون در گروه مداخله و کنترل، تکرار  شد. روش جمع‌آوری اطلاعات شامل پرسشنامه مشخصات دموگرافیک افراد موردمطالعه و نسخه کوتاه  پرسشنامه بین المللی فعالیت  فیزیکی است. برای بررسی ارتباط هریک از فاکتورها، از آزمون‌های مناسب استفاده شد.
نتایج: میزان HbA1C در گروه کنترل قبل و بعد از مداخله میانگین به ترتیب59/1±3/8  و  33/1±8/8بوده است  . و در بررسی رابطه آماری میزان HbA1C بعد از مداخله در گروه کنترل و شاهد رابطه معنی‌دار آماری با آزمون تی مستقل وجود داشت (005/0P=). بعد از مداخله کلیه بیماران قادر به انجام حرکات نرمشی و حرکات سرد کردن بودند.
نتیجه‌گیری:برنامه ارتقاء دهنده فعالیت فیزیکی  مبتنی بر  پروتکل حرکات ورزشی در بیماران دیابتی نوع دو  در بهبود شاخص سلامت بیماران موثر بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Physical Activity Upgrading Program Based on Sporting Motion Protocols in Type II Diabetic Patients

نویسندگان [English]

  • Ali Fattahi 1
  • Roya Nikangam 1
  • Rashid Haidari Moghadam 2
1 Department of Health Education, School of Health, Hamadan University of Medical Sciences and Health Services, Hamadan, Iran.
2 School of Health, Department of Ergonomics, School of Health, Hamadan University of Medical Sciences and Health Services, Hamadan, Iran.
چکیده [English]

Introduction:Diabetes is the cause of more than 1.3 million deaths worldwide. Exercise programs reduce glycosylated hemoglobin levels by about 0.6 percent from 8 weeks to one year. Keeping HbA1C below 7% not only prevents the onset of diabetes complications in the springs, kidneys and nerves, but also prevents them from progressing and prevents them from progressing. Exercise in type 2 diabetic patients should be taken to improve patient well-being.
Materials and Methods: 75 diabetic women were selected and randomly assigned to intervention and control groups. The physical activity test was performed with the HbA1C test and then the prepared training program was performed on the intervention groups. The HbA1C and posttest tests were repeated in the intervention and control group. The data collection method includes a demographic profile questionnaire of the studied individuals and a short version of the International Physical Activity Questionnaire.
Appropriate tests were used to investigate the relationship between each factor.
Results: The HbA1C level in the control group before and after the mean intervention was 3.8 59 1.59 and 8.8 33 1.33, respectively. And in the study of the statistical relationship between HbA1C level after intervention in the control and control group, there was a statistically significant relationship with independent t-test (P = 0.005). After the intervention, all patients were able to perform soft movements and cooling movements.
Conclusion: The program of promoting physical activity based on the exercise protocol in type 2 diabetic patients has been effective in improving the health index of patients.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hemoglobin A1C
  • Physical activity
  • Type 2 diabetic patients
1)       ncd_report_chapter1– Burden: mortality, morbidity and risk factors in 2008.
2)       World Health Report 2002: Reducing risks, promoting healthy life.Geneva, World Health Organization, 2002.
3)       DaCosta D, Dritsa M, Ring A, Fitzcharles MA. Mental health status and leisure-time physical activity contribute to fatigue intensity in patients with spondylarthropathy.Arthritis Rheum 2004 ; 15;51(6):1004-8. PMID:15593104
4)       Nojima H, Watanabe H, Yamane K, Kitahara Y, Sekikawa K, Yamamoto H, Yokoyama A, Inamizu T, Asahara T, Kohno N. Effect of aerobic exercise training on oxidative stress in patients with type 2 diabetes mellitus. Metabolism Clinical and Experimental 2008; 57 :170–176. PMID: 28828040
5)       Rakhshandero S, GHafari M, Heidarnia A,Ragab A. Effectiveness of an educational intervention on metabolic control of diabetic patients attending Iranian Diabetes Association. Iranian Journal of Diabetes and Lipid2009.9 (0)57-64. URL: http://ijdld.tums.ac.ir/article-۱-۱۸۲-fa.html. (Persian)
6)       Holton DR, Colberg SR, Nunnold T, Parson HK, Vinik AI .the Effect of an Aerobic Exercise Training Program on Quality of Life in Type 2 Diabetes. The Diabetes Educator 29, 5, 2003. 837-846 PMID:14603872
7)       Moeini B, Jalilian M, Moghimbeigi A,Tarigh Seresh t. Factors Affecting Physical Activity and Metabolic Control in Type 2 Diabetic Women Referred to the Diabetes Research Center of Hamadan: Applying Trans-Theoretical Model Sci J Hamadan Univ Med Sci 2011; 18 (2):31-37. URL: http://sjh.umsha.ac.ir/article-1-235-en.html. (Persian)
8)       Avery L, Flynn D, van Wersch A, Sniehotta FF, Trenell MI. Changing Physical Activity Behavior inType 2 Diabetes A systematic review and meta-analysis of behavioral interventions 2012;35:2681-9. PMID:23173137
9)       Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology-12th-Edition eBook ISBN: 9781437726749
10)   Vasheghani-Farahani A, Tahmasbi M, Asheri H, Ashraf H, Nedjat S, Kordi R.The Persian,Last 7-day, short form of the International Physical Activity Questionnaire: Translation and Validation Study Asian Journal of Sports Medicine 2011;2:106-16. PMID:22375226
 
11)   Guidelines for Data Processing and Analysis of the International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) - Short Form, Version 2.0. 2004. www.ipaq.ki.se
 
12)   Heisler M, Smith DM, Hayward RA, Krein SL, Kerr EA. How well do patients assessments of their diabetes self management correlate with actual glycemic control and receipt of recommended diabetes services? Diabetes Care 2003; 26(3): 738-43. PMID:12610031
13)   Mahmoudi A. Effects of self care planning on reduction of A1C hemoglobin in adults with diabetes mellitus. MEDICAL SCIENCES 2006; 16 (3) :171-176. URL: http://iau-tmuj.ir/article-1-119-en.html .(Persian)