آیا استفاده از لیدوکایین تاثیری بر بروز عوارض گلودرد، میالژی و فاسیکولاسیون ناشی از سوکسینیل کولین دارد؟ یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی دو سویه کور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار بیهوشی، مرکز تحقیقات بیهوشی، مراقبتهای ویژه و کنترل درد، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندر عباس، ایران.

2 فلوشیپ بیهوشی قلب و توراکس، مرکز تحقیقات بیهوشی، مراقبتهای ویژه و کنترل درد، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندر عباس، ایران.

3 استادیار بیهوشی، فلوشیپ مراقبتهای ویژه، مرکز تحقیقات بیهوشی، مراقبتهای ویژه و کنترل درد، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندر عباس، ایران.

4 مرکز تحقیقات بیهوشی و کنترل درد، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران.

چکیده

چکیده
مقدمه: القای توالی سریع بیهوشی، هنگامی که بیمار در معرض خطر افزایش آسپیراسیون ریوی ناشی از  محتویات معده میباشد، کاربرد دارد.  بروز  عوارض متعدد سوکسینیل کولین از جمله گلودرد ، فاسیکولاسیون و میالژی ما را بر آن داشت تا در جهت یافتن روشی برای کاهش عوارض این دارو، به بررسی اثر لیدوکائین وریدی بر گلودرد ، میالژی و فاسیکولاسیون  ناشی از سوکسینیل کولین متعاقب آپاندکتومی بپردازیم.
روش کار: مطالعه کارازمایی بالینی حاضر بر روی جمعیت مورد مطالعه شامل 90 نفر از بیماران 15 تا 70 ساله کاندید عمل آپاندکتومی مراجعه کننده به بیمارستان شهید محمدی بندرعباس در سال 95 انجام پذیرفت. بیماران به طور تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. اطلاعات دموگرافیک شامل سن، وزن، جنسیت بیماران ثبت شد.گروه اول پس از القای بیهوشی و قبل از دریافت سوکسینیل­کولین ، بلافاصله لیدوکائین و گروه دوم نرمال سالین دریافت کردند. بیماران پیرامون هریک از عوارض سه گانه گلودرد، میالژی و فاسیکولاسیون مورد پرسش قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از  نرم افزار SPSS نسخه 23 و آزمون های آماری توصیفی و استنباطی صورت گرفت.
نتایج: از 90 نفر شرکت کننده در مطالعه 55 درصد مذکر و 45 درصد مونث بودند.میانگین سنی در گروه دریافت­کننده نرمال سالین سه سال بالاتر از گروه دریافت کننده لیدوکائین بود. گلودرد در افراد دریافت کننده لیدوکائین به مراتب کمتر بود، میالژی در هر دو گروه تقریبا مساوی بود و فاسیکولاسیون خفیف در گروه دریافت کننده لیدوکائین بیشتر از گروه دیگر بود در حالی که فاسیکولاسیون شدید در گروه دریافت­کننده نرمال سالین بیش از گروه دریافت کننده لیدوکائین بود.
نتیجه گیری: استفاده از لیدوکائین تفاوت معناداری در بروز عوارض سوکسینل کولین از جمله شدت گلودرد، میالژی و فاسیکولاسیون ایجاد نمی کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Does the Use of Lidocaine Affect the Incidence of Succinylcholine-Based Sore Throat, Myalgia, and Fasciculation? A Double-Blind Randomized Clinical Trial

نویسندگان [English]

  • Majid Vatankhah 1
  • Hashem Jarineshin 2
  • Mehrdad Melekshoar 3
  • Navid Kalani 4
1 Assistant Professor of Anesthesiology, Anesthesiology & Critical Care and Pain Management Research Center, Hormozgan University of Medical Sciences, Bandar Abbas. Iran
2 Assistant Professor of Anesthesiology, Intensive Care fellowship, Anesthesiology & Critical Care and Pain Management Research Center, Hormozgan University of Medical Sciences, Bandar Abbas, Iran.
3 Associated Professor of Anesthesiology, Cardiothoracic anesthesia fellowship, Anesthesiology & Critical Care and Pain Management Research Center, Hormozgan University of Medical Sciences, Bandar Abbas, Iran.
4 Anesthesiology & Critical Care and Pain Management Research Center, Jahrom University of Medical Sciences, Jahrom, Iran.
چکیده [English]

Abstract
Background: Rapid Sequence Induction and Intubation (RSII) is used when the patient is at high risk of pulmonary aspiration of gastric contents. Various side effects of succinylcholine such as sore throat, fasciculation, and myalgia led us to search for a solution to mitigate succinylcholine’s complications. The goal of this study was, therefore, to determine if the Intravenous (IV) administration of lidocaine can affect the incidence of succinylcholine-based sore throat, myalgia, and fasciculation following an appendectomy.
Materials & Methods: A clinical trial was performed in 2016 on 90 patients (aged 15-70) who were referred to Shahid Mohammadi Hospital (Bandar Abbas, Iran) for an appendectomy. Patients were randomly divided into two groups. Patients’ demographic information (e.g. age, weight, and gender) were recorded. Participants in the first and second groups received lidocaine and normal saline (NSS), respectively, immediately following RSII and shortly before succinylcholine administration. Patients were asked to survey them in terms of any sore throat, myalgia, and fasciculation symptoms. Data were analyzed using IBM SPSS Statistics 23.0, and descriptive and inferential statistics.
Results: Fifty-five percent of the participants were male and forty-five percent were female. The mean age at the group receiving normal saline was three years more than that of the group receiving lidocaine. The incidence of sore throat was considerably lower in patients receiving lidocaine. The incidence of myalgia was nearly equal in both groups. And the rate of mild fasciculation incidence was higher in the group receiving lidocaine, while patients receiving normal saline experienced a higher rate of severe fasciculation incidence.
Conclusion: The use of lidocaine has no significant effect on the incidence of succinylcholine side effects such as the intensity of sore throat, myalgia, and fasciculation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lidocaine
  • succinylcholine
  • sore throat
  • myalgia
  • fasciculation
References
1-Stept WJ, Safar P. Rapid induction-intubation for prevention of gastric-content aspiration. Anesth Analg. 1970;49:633–6.
2-. Kuepper U, Musshoff F, Hilger RA, Herbstreit F, Madea B (2011)Pharmacokinetic properties of succinylmonocholine in surgical patients. J Anal Toxicol 35(5):302–311
3. Kuepper U, Herbstreit F, Peters J, Madea B, Musshoff F (2012) Degradation and elimination of succinylcholine and succinylmonocholine and definition of their respective detection windows in blood and urine for forensic purposes. Int J Legal Med 126(2):259–269
4. Kararmaz A, Kaya S, Turhanoglu S, Ozyilmaz MA. Effects of high-dose propofol on succinylcholine-induced fasciculations and myalgia. Acta Anaesthesiol Scand. 2003;47:180–4. [PubMed] [Google Scholar]
5. Fatemeh H, Mojgan R. Comparison of atracurium and “mini-dose” succinylcholine for preventing succinylcholine-induced muscle fasciculations: A randomized, double-blind, placebo-controlled study. Acta Anaesthesiol Taiwan. 2010;48:28–32. [PubMed] [Google Scholar]
6. True CA, Carter PJ. A comparison of tubocurarine, rocuronium, and cisatracurium in the prevention and reduction of succinylcholine-induced muscle fasciculations. AANA J. 2003;71:23–8. [PubMed] [Google Scholar]
7. Wong SF, Chung F. Succinylcholine-associated postoperative myalgia. Anaesthesia. 2000;55:144–52. [PubMed] [Google Scholar]
8. True CA, Carter PJ. A comparison of tubocurarine, rocuro-nium, and cisatracurium in the prevention and reductionof succinylcholine-induced muscle fasciculations. AANA J.2003;71:23-8.
9. Hassani M, Sahraian MA. Lidocaine or diazepam can decreasefasciculation induced by succinylcholine during induction ofanesthesia. Middle East J Anesthesiol. 2006;18:929---31.
10. Shrivastava OP, Chatterji S, Kachhawa S, et al. Calcium glu-conate pretreatment for prevention of succinylcholine-inducedmyalgia. Anesth Analg. 1983;62:59---62
11. Kumar M, Talwar N, Goyal R, et al. Effect of magnesium sulfatewith propofol induction of anesthesia on succinylcholine-induced fasciculations and myalgia. J Anaesthesiol ClinPharmacol. 2012;28:81---5
12. Rahimi M, Makarem J, Goharrizi AG. Succinylcholine-inducedmyalgia in obstetric patients scheduled for caesarean section--- diclofenac vs placebo patches. Middle East J Anesthesiol.2009;20:417---22.
13. Celebi N, Canbay O, Cil H, et al. Effects of dexmedetomidineon succinylcholine-induced myalgia in the early postoperativeperiod. Saudi Med J. 2013;34:369---73.
14. Yun MJ, Kim YH, Go YK, et al. Remifentanil attenuates musclefasciculations by succinylcholine. Yonsei Med J. 2010; 51:585---9.
15. Hatta V, Saxena A, Kaul HL. Phenytoin reduces suxamethonium-induced myalgia. Anaesthesia. 1992;47:664---7.
16. Leeson-Payne CG, Nicoll JM, Hobbs GJ. Use of ketorolacin the prevention of suxamethonium myalgia. Br J Anaesth.1994; 73:788---90.
17. Mingus M, Herlich A, Eisenkraft J. Attenuation of suxamethonium myalgias.  Effect of midazolam and vecuronium. Anaesthesia. 1990; 451(0):834-7
18- Mandøe H, Nikolajsen L, Lintrup U, Jepsen D, Mølgaard J. Sore throat after   endotracheal intubation. Anesthesia & Analgesia. 1992 Jun 1;74(6):897-900.
19- Karamaz A, Kaya S. Effects of high-dose propofol on succinylcholine- induced  fasciculations and myalgia. Acta Anaesthesiol Scand 2003; 47: 180-184.
20-Weinberg L, Peake B, Tan C, Nikfarjam M. Pharmacokinetics and pharmacodynamics of lignocaine: a review. World J Anesthesiol. 2015; 4:17–29.
21-Xu Y, Wang S, Ren Y, Zhu Y, Tan Z. A smaller endotracheal tube combined with intravenous lidocaine decreases post‐operative sore throat–a randomized controlled trial. Acta Anaesthesiologica Scandinavica. 2012; 56(10):1314-20
22-Tanaka Y, Nakayama T, Nishimori M, Tsujimura Y, Kawaguchi M, Sato Y. Lidocaine for preventing postoperative sore throat. The Cochrane Library. 2015.
23- Fuller PB. The relationship between preintubation lidocaine and postanesthesia sore throat. AANA J. 1992; 60:374-8
24- Karamaz A, Kaya S. Effects of high-dose propofol on succinylcholine-induced fasciculations and myalgia. Acta Anaesthesiol Scand 2003; 47: 180-184
25- Amornyotin S, Santawat U, Rachatamukayanant P, Nilsuwankosit P, Pipatnaraphong H. Can lidocaine reduce succinylcholine induced postoperative myalgia? Journal-Medical Association of Thailand. 2002; 85:969-74
26- Farhat K, Waheed A, Bakhtiar S, Pasha AK. Comparative study of succinylcholine and precurarization with Rocuronium on muscular effects in patients undergoing surgery under general anesthesia. Pakistan Journal of Pharmacology. 2011;28(1):33-41.
27- Ashouri V, Farahbakhsh F. The Effect of Intravenous of Lydocain Injection on Muscle Fasciculation and Pain due to Succinyle Colin. JRUMS. 2008; 7 (2):99-104
28-Taghavi M, Razavi M, Yavari H. Succinylcholine-Induced Fasciculation Prevention, with Lidocaine. Medical journal of mashhad university of medical sciences. 2007; 50(1):71-4.