اثربخشی هیپنوتراپی شناختی رفتاری بر عزت‌نفس و هیجان‌خواهی زنان مبتلا به افسردگی مراجعه کننده به مراکز مشاوره

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد روان‌شناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران.

2 دکتری تخصصی روان‌شناسی، استاد مدعو، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: افسردگی فرایندهای روان‌شناختی و هیجانی افراد را تحت تاثیر قرار می‌دهد. بر این اساس پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی هیپنوتراپی شناختی و رفتاری بر عزت‌نفس و هیجان‌خواهی زنان مبتلا به افسردگی مراجعه کننده به مراکز مشاوره منطقه صورت پذیرفت.
روش کار: جامعه آماری پژوهش حاضر تمام زنان مبتلا به اختلال افسردگی مراجعه کننده به مراکز مشاوره منطقه یک شهر تهران در بازه زمانی فروردین تا خردادماه 1398 بود. روش پژوهش از نوع نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل بود. نمونه در پژوهش حاضر شامل 30 زن مبتلا به اختلال افسردگی بود که به شیوه نمونه‌گیری دردسترس انتخاب و به صورت گمارش تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند. گروه آزمایش مداخلات درمانی 8 جلسه‌ای مربوط به هیپنوتراپی شناختی و رفتاری را در طی دو ماه به صورت هفته‌ای یک جلسه 90 دقیقه‌ای دریافت نمودند. ابزارهای مورد استفاده شامل  پرسشنامه افسردگی (بک و همکاران، 1996)؛ پرسشنامه هیجان‌طلبی (زاکرمن، آیزنک و آیزنک، 1978) و  پرسشنامه عزت‌نفس (کوپراسمیت، ۱۹۶۷) بود. پس از جمع‌آوری پرسشنامه‌ها و استخراج داده‌های خام، تجزیه و تحلیل داده‌های حاصل از این پژوهش توسط نرم افزار (SPSS) ویرایش 23  با استفاده از روش‌های آمار توصیفی و تحلیل کوواریانس صورت گرفت.
نتایج: نتایج نشان داد که هیپنوتراپی شناختی و رفتاری بر عزت‌نفس و هیجان‌خواهی زنان مبتلا به افسردگی مراجعه کننده به مراکز مشاوره تاثیر معنادار دارد (001/0>p). بدین صورت که این درمان توانسته منجر به بهبود عزت‌نفس و کاهش هیجان‌خواهی زنان مبتلا به افسردگی شود.
نتیجه‌گیری: یافته‌های پژوهش حاضر بیانگر آن بودند که درمان فراتشخیصی یکپارچه با بهره‌گیری از فنونی همانند القای تکنیک‌های آرامش‌بخش، ارائه تفکرات مثبت، گسترش آگاهی و تلقینات مثبت درمانی می‌تواند به عنوان یک درمان کارآمد جهت بهبود عزت‌نفس و کاهش هیجان‌خواهی زنان مبتلا به افسردگی مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Cognitive and Behavioral Hypnotherapy on the Self-Esteem and Emotion-Seeking of the Women with Depression Who Refer to Consultation Centers

نویسندگان [English]

  • Safa Ziaei sanich 1
  • Atosa Sadegh Pour 2
1 Master of Public Psychology, Islamic Azad University, North Tehran Branch, Tehran, Iran.
2 PhD in Psychology, Invited Professor, Islamic Azad University, North Tehran Branch, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Abstract
Introduction and purpose: Depression affects individuals' psychological and emotional processes. according to thisThe present study was conducted to determine the effectiveness of cognitive and behavioral hypnotherapy on the self-esteem and emotion-seeking of the women with depression who refer to consultation centers.
Material and Methods: The statistical population of the present study was all women suffering from depression who referred to consultation centers in zone 1 in the city of Tehran from March to May 2019. The research method was quasi-experimental with pretest, posttest and control group design. The samples in the present study included 30 women with depression disorder who were selected through convenient sampling method and randomly replaced into experimental and control groups. The experimental group received eight ninety-minute sessions of therapeutic interventions related to cognitive and behavioral hypnotherapy during two months once a week. The applied instruments included depression questionnaire (Beck et.al, 1996), emotion-seeking questionnaire (Zuckerman, Eysenck & Eysenck, 1978) and self-esteem questionnaire (Coopersmith, 1967). After collecting questionnaires and extracting raw data, the data analysis was conducted via SPSS23 through descriptive statistics and ANCOVA methods.
Findings: The results showed that cognitive and behavioral therapy significantly affects self-esteem and emotion-seeking of the women suffering from depression who referred to consultation centers (p<0.001) in a way that this therapy was able to lead to the improvement of self-esteem and decrease of emotion-seeking in the women suffering from depression.
Conclusion: the findings of the present study showed that the cognitive and behavioral hypnotherapy through employing techniques such as Induction of relaxation techniques, presentation of positive thoughts, spread of awareness and positive therapeutic beliefs can be used as an efficient treatment to improvement of self-esteem and decrease of emotion-seeking in the women suffering from depression.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Depression
  • self-esteem
  • cognitive and behavioral hypnotherapy and emotion seeking