اثربخشى ذهن‌آگاهی بر کیفیت زندگى و مدیریت درد مزمن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی، گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، رودهن، ایران

2 استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، رودهن، ایران (نویسنده مسئول)

3 استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، رودهن، ایران

چکیده

مقدمه: بیماری درد مزمن علاوه بر مسائل جسمانی بر جنبه­های روانی نیز تأثیر منفی دارد. اثربخشی آموزش ذهن­آگاهی بر حیطه­های مختلف نشان داده شده است؛ اما بر کیفیت زندگی و مدیریت درد مزمن مغفول واقع شده است. این پژوهش با هدف تعیین اثربخشى ذهن­آگاهی بر کیفیت زندگى و مدیریت درد مزمن انجام شد.
روش کار: در پژوهش حاضر بر حسب نوع گردآوری داده‌ها از نوع طرح‌های نیمه آزمایشی استفاده شد، طرح این پژوهش از نوع طرح‌های پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل بود. از جامعه آماری بیماران مراجعه کننده به کلینیک­ تخصصی درد پردیس در فصل بهار سال 1398 به روش در دسترس، 26 نفر انتخاب شد که به­صورت تصادفی به دو گروه 13 تایی با عنوان گروه آزمایش و گروه گواه را تقسیم شدند. پرسشنامه­های پژوهش پرسشنامه کیفیت زندگی (سازمان جهانی بهداشت، 1989) و خودمدیریتی درد (نیکولاس و همکاران، 2000) بود و از بسته آموزشی ذهن­آگاهی کابات زین (2003) استفاده شد. داده­ها با آزمون­ کواریانس مورد تحلیل قرار گرفت.
نتایج: نتایج کواریانس نشان داد که ذهن­آگاهی بر افزایش کیفیت زندگی و مدیریت درد بیماران مبتلا به درد مزمن تأثیر مثبت و معنی­داری دارد (001/≥p).
نتیجه­گیری: آموزش ذهن­آگاهی بر کیفیت زندگی و مدیریت درد مزمن موثر است؛ از این رو پیشنهاد می­شود از تکنیک­های ذهن­آگاهی بر بیماران مبتلا به درد مزمن استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Mindfulness on Quality of Life and Chronic Pain Management

نویسندگان [English]

  • Bahareh Salarian 1
  • Arezou ShomaliOskouei 2
  • Masoud ArefNazari 3
1 MA Student in psychology, Roudehen branch, Islamic Azad University, Roudehen, Iran.
2 Assistant Professor in Department of psychology, Roudehen branch, Islamic Azad University, Roudehen, Iran. (Corresponding Author)
3 Assistant Professor in Department of psychology, Roudehen branch, Islamic Azad University, Roudehen, Iran
چکیده [English]

Introduction:  In addition to physical problems, chronic pain also has a negative impact on psychological aspects. The effectiveness of mindfulness training has been shown in various areas; But it neglects quality of life and chronic pain management. The aim of this study was to determine the effectiveness of mindfulness on quality of life and chronic pain management.
Method: In this study, semi-experimental design was used according to the type of data collection. The design of this study was pre-test-post-test with control group. From the statistical population of patients referred to the Campus Pain Specialist Clinic in the spring of 1398 by available method, 26 patients were selected and randomly divided into two groups of 13 as experimental and control groups. The research questionnaires were the Quality of Life Questionnaire (World Health Organization, 1989) and Pain Self-Management Questionnaire (Nicholas et al., 2000). Data were analyzed using covariance test.
Result: The results of covariance showed that mindfulness has a positive and significant effect on enhancing quality of life and pain management in patients with chronic pain (p≤0/001).
Conclusions: Mindfulness training is effective on quality of life and chronic pain management; therefore, it is suggested that mindfulness techniques be applied to patients with chronic pain.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mindfulness
  • quality of life
  • pain management
  • chronic pain