بررسی خودپنداره تحصیلی در رابطه با امید به تحصیل دانش آموزان دختر مقطع متوسطه اول

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوى کارشناسی ارشد گروه مدیریت آموزشی، واحد شیراز،دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز ، فارس، ایران

2 استادیارگروه مدیریت آموزشی، واحد شیراز،دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، فارس، ایران ( مسؤول مکاتبات)

چکیده

مقدمه: هدف اصلی در این پژوهش بررسی خود پنداره تحصیلی در رابطه با امید به تحصیل دانش آموزان دختر مقطع متوسطه اول ناحیه یک شیراز بود. این پژوهش از لحاظ هدف جزء تحقیقات کاربردی و از لحاظ اجرا جزء تحقیقات همبستگی بود.
روش کار: این پژوهش از لحاظ هدف جزء تحقیقات کاربردی و از لحاظ اجرا جزء تحقیقات همبستگی بود. در این پژوهش جامعه آماری کلیه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه اول ناحیه یک شهر شیراز به تعداد حدودا 9000 نفر بود که با استفاده از معیار ابعاد، 200 نفرکه در سال 98-97  به تحصیل مشغول بودند به شیوه خوشه ای چند مرحله ای انتخاب گردید. ابزارگردآوری اطلاعات در پژوهش حاضر پرسشنامه بود. در این راستا از پرسشنامه های مقیاس امید به تحصیل(خرمایی و کمری،1396)، و پرسشنامه خود پنداره تحصیلی (چن یی سین، 2004) استفاده شد. سپس داده ها جمع آوری شد و به وسیله نرم افزار لیزرل مورد تحلیل قرار گرفت.
یافته ها:  با توجه به ضرایب برآورد مسیر ، مشخص شد مسیرهای «خودتنظیمی تحصیلی به امید به تحصیلی » ضریب برآورد نسبتاً مناسب (بیشتر از 3/0) را دارند. یعنی خودپنداره تحصیلی در رابطه بین خودتنظیمی تحصیلی و امید به تحصیل نقش واسطه ای دارد.
نتیجه گیری:  نتایج پژوهش نشان داد که خود پنداره تحصیلی و ابعاد آن به طور مثبت امید به تحصیل دانش آموزان را پیش بینی می کند و خود پنداره تحصیلی نقش واسطه ای در رابطه بین امید به تحصیل و خود تنظیمی تحصیلی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study of academic self-concept in relation to students' hopes of studying in the first year of high school

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Malahi 1
  • Meymanat Tabodi 2
1 M.Sc. Student, Department of Educational Management, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Fars, Iran
2 Assistant Professor, Department of Educational Management, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Fars, Iran (Correspondent)
چکیده [English]

Introduction: The main purpose of this study was to investigate the academic self-concept about the hope of educating female high school students in district one of Shiraz. The purpose of this research was applied research and the correlation research was performed.
Methods: This study was an applied research component and a correlational research one. In this study, the statistical population of all high school girl students of Shiraz city, about 9000, was selected by multistage cluster sampling method using 200 criteria. Data gathering tool was a questionnaire. To this end, the Education Hope Questionnaire (Khorrami & Kamari, 1396) and the Academic Self-concept Questionnaire (Chen Yi Sin, 2004) were used. The data were then collected and analyzed by LISREL software.
Results: Regarding path estimation coefficients, it was found that the paths of "academic self-regulation in the hope of education" have relatively appropriate estimation coefficient (more than 0.3). That is, academic self-concept has a mediating role in the relationship between academic self-regulation and educational hope.
Conclusion: The results showed that academic self-concept and its dimensions positively predict students' educational hope and academic self-concept has a mediating role in the relationship between educational hope and self-regulation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic self-concept
  • Academic self-regulation
  • Hope for education