بررسی اثربخشی آموزش زوج درمانی هیجان مدار برافزایش شادکامی‎و بهبود الگوهای ارتباطی زوجین شهر ایذه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بوشهر، بوشهر، ایران.

2 دانشجوی دکتری مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی‎واحد سنندج، سنندج، ایران.

3 کارشناسی ارشد مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی‎واحد اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

مقدمه:هدف از پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش زوج درمانی هیجان مدار برافزایش شادکامی‎و بهبود الگوهای ارتباطی زوجین بود.
روش کار:این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی و با روش پیش آزمون و پس آزمون با گروه گواه و آزمایش می‎باشد. حجم نمونه شامل60 نفر (30زوج) بودکه به شیوه نمونه گیری دردسترس از مراکز مشاوره شهر ایذه درسال 1397 انتخاب گردیدند و به شیوه تصادفی ساده به دوگروه آزمایش وگواه گمارده شدند. سپس افراد گروه آزمایش به مدت 8 جلسه تحت آموزش راهبردهای مدیریت هیجان مبتنی بررویکرد (EFT) قرار گرفتند.
نتایج: براساس مقایسه پیش آزمون و پس آزمون دوگروه یافته‎ها نشان داد که شادکامی‎و بهبود الگوهای ارتباطی زوجین در پس آزمون نسبت به پیش آزمون افزایش پیدا کرده است.
نتیجه گیری: بنابراین آموزش راهبردهای مدیریت هیجان مبتنی بررویکرد (EFT) تأثیر معناداری بر افزایش شادکامی‎وبهبود الگوهای ارتباطی زوجین دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Emotional Couple Therapy Training on Increasing Happiness and Improving Couples' Communication Patterns in Izeh City

نویسندگان [English]

  • Hooshang Kanarkuhi 1
  • Abbas Sadeghi 2
  • Rahman Shaykhi Ghale Sardi 3
1 MSc in Educational Management, Islamic Azad University, Bushehr Branch, Bushehr, Iran.
2 PhD Student of Counseling, Islamic Azad University, Sanandaj Branch, Sanandaj, Iran.
3 MSc in Counseling, Islamic Azad University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

Abstract
Introduction: The purpose of this study was to determine the effectiveness of emotion-focused couple therapy training on increasing happiness and improving couples' communication patterns.
Methods: This is a quasi-experimental study with pre-test and post-test with control and experimental groups. The sample size consisted of 60 (30 couples) who were selected by convenience sampling from the counseling centers of Izeh city in 1397 and were randomly assigned to two experimental and control groups. Then, the experimental group received eight sessions of EFT (Emotion Management Strategies) training.
Results: Comparison of pre-test and post-test showed that the happiness and improvement of couples' communication patterns in post-test were increased compared to pre-test.
Conclusion: Therefore, training of EFT based on emotion management strategies has a significant effect on increasing happiness and improving couples communication patterns.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotional Couple Therapy
  • Happiness
  • Couples Communication Patterns