بررسی اثر بخشی آزمون درمان شناختی- رفتاری تصویر بدن بر کاهش میزان اضطراب اجتماعی دانش آموزان

نویسنده

کارشناس ارشد اموزش پرستاری ,عضو هیئت علمی‎دانشکده پرستاری حضرت زینب(س)، لرستان، ایران.

چکیده

مقدمه: هدف این مطالعه بررسی اثربخشی آموزش درمان شناختی رفتاری تصویر بدن بر کاهش میزان اضطراب اجتماعی دانش آموزان دبیرستان شهرستان لار می‎باشد.
روش کار: این تحقیق یک روش تجربی است .ابتدا به روش تصادفی از نمونه‎های دردسترس دو گروه آزمایش و گواه مشخص شد و با استفاده از مقیاس تشخیص اضطراب اجتماعی      SPIکه به صورت پرسشنامه 45 سوالی می‎باشد میزان اضطراب هر دو گروه اندازه گیری شد.سپس روش درمان شناختی رفتاری بروی گروه آزمایش اجرا شد.و نتایج به با نرم افزار spss مورد تجذیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج: روش درمان شناختی –رفتاری بر کاهش میزان اضطراب اجتماعی و هراس اجتماعی به صورت معناداری موثر است.روش درمان شناختی- رفتاری بر روی گذرهراسی اجتماعی تاثیر معناداری ندارد.
نتیجه گیری: روش درمان شناختی-رفتاری یک روش مفید و اثر بخش در کاهش استرس دانش آموزان می‎باشد . این روش در درمان اضطراب  سایر افراد جامعه می‎تواند مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Body Image Cognitive-Behavioral Therapy Test on Reduction of Social Anxiety in Students

نویسنده [English]

  • Behzad Abdollahpour
MS in Nursing Education, Faculty of Nursing, Hazrat Zeinab School of Nursing Lorestan, Lorestan, Iran.
چکیده [English]

Abstract
Introduction: The purpose of this study was to evaluate the effectiveness of cognitive behavioral therapy training on body image in reducing social anxiety in high school students in Lar city.
Methods: This study was an experimental study. First, the samples were randomly selected from two experimental and control groups. Anxiety was measured using SPI Social Anxiety Scale, which is a 45-item questionnaire. The experimental group received cognitive behavioral therapy and the results were analyzed by SPSS software.
Results: Cognitive-behavioral therapy had a significant effect on decreasing social anxiety and social phobia. Cognitive-behavioral treatment had no significant effect on social apathy.
Conclusion: Cognitive-behavioral therapy is a useful and effective method in reducing stress in students. This method can be used to treat the anxiety of other people in the community.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive-Behavioral Therapy
  • Body Image
  • Anxiety
  • Social Phobia Transition