اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر عادات زندگی، رفتار خوردن آشفته و سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت در زنان مبتلا به چاقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روان‌شناسی سلامت، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.

2 گروه روان‌شناسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران(نویسنده مسول)

3 گروه مشاوره، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، کرج، ایران.

4 گروه روان‌شناسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

چکیده

مقدمه: ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺎ ﻫﺪف تعیین اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر عادات زندگی، رفتار خوردن آشفته و سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت در زنان مبتلا به چاقی بود.
روش کار: طرح پژوهش به لحاظ هدف کاربردی از نظر ماهیت یک پژوهش نیمه‌آزمایشی، از نوع پیش‌آزمون پس‌آزمون با گروه کنترل و با گمارش تصادفی بود. جامعه آماری شامل کلیه زنان مراجعه کننده به کلینیک‌های تغذیه و رژیم‌درمانی منطقه 2 شهر تهران در سال 1397 بود. از میان مراجعه‌کنندگان به این مراکز ، به روش در دسترس تعداد 30 نفر انتخاب شده و در 2 گروه 15 نفره جایگزین شدند. شرکت‌کنندگان با پرسشنامه ارزیابی عادات زندگی (2005)، بازخورد خوردن (1979) و سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت والکر (1977) مورد ارزیابی قرار گرفتند. سپس شرکت‌کنندگان گروه درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد 8 جلسه 5/1 ساعته مورد آموزش قرار گرفتند و گروه کنترل هیچ آموزشی را دریافت نکردند. داده‌ها در نرم افزار SPSS نسخه 23 مورد تجزیه تحلیل قرار گرفتند. به منظور بررسی فرضیه‌های تحقیق از روش ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ چند متغیره (MANCOVA) ﺑﺎ ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ اﻧﺪازهﮔﻴﺮی ﻣﻜﺮر ﺑﺮای ﺗﺤﻠﻴﻞ داده‌ها استفاده شد.
نتایج: آزمون‌ تحلیل کواریانس (ANCOVA) نشان داد که گروه درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر عادات زندگی، رفتار خوردن آشفته و سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت تاثیر معنی‌داری داشته است (05/0>P). نتایج حاصل از مقایسه زوجی دو گروه از طریق آزمون تعقیبی توکی نشان دهنده اختلاف میانگین عادات زندگی، رفتار خوردن آشفته و سبک زندگی بین گروه کنترل و گروه درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش بود. همچنین نتایج در آزمون پیگیری دوماهه نشان داد که اثر بخشی گروه درمانی مبتنی بر تعهد و پذیرش بر عادات زندگی، رفتار خوردن آشفته و سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت در زنان مبتلا به چاقی ماندگار است.
نتیجه گیری: درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر عادات زندگی، رفتار خوردن آشفته و سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت در زنان مبتلا به چاقی اثربخش بوده است و از این روش‌ درمانی برای بهبود شرایط زنان مبتلا به چاقی می‌توان سود جست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Group therapy based on commitment and acceptance on life habits, disease eating behavior and health-promoting lifestyle in women with obesity

نویسندگان [English]

  • Shohreh Mortezaei Shemirani 1
  • Biuck Tajeri 2
  • Bagher Sanaei Zaker 3
  • Sheida Sodagar 4
  • Farahnaz Meschi 4
1 Ph.D. Student, Department of Health Psychology, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran.
2 Department of Psychology, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran. (corresponding auther)
3 Department of Counseling, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Kharazmi University, Karaj, Iran.
4 Department of Psychology, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran.
چکیده [English]

Abstract
Introduction: In the context of health promotion - women's psychiatric intervention, a new response is needed, in which group psychotherapy for women, self-directed intervention, and effective self-directed goal-setting. Disordered eating and lifestyle-enhancing health in obese women.
Methods: The research design was applied in terms of the nature of a quasi-experimental study with a pretest-posttest control group with a random assignment. The population of the study consisted of all women referring to Nutrition and Diet Therapy clinics in District 2 of Tehran in 2019. Thirty patients were selected by convenience sampling method and were replaced in 2 groups of 15 (participants were included with the Living Habits Assessment Questionnaire (2005), Eating Feedback (1979), and Walker Healthy Lifestyle (1977). Then, participants were trained in 8 sessions of 1.5-hour commitment and acceptance group therapy, and the control group did not receive any training. The data were analyzed in SPSS 23 software. Research Hypotheses of Multivariate Analysis of MANCOVA with Frequent Measurement for 2 data were used.
Results: The results of ANCOVA showed that commitment and acceptance group therapy had a significant effect on lifestyle habits, disturbed eating behavior, and health-promoting lifestyle (P <0.05). The results of paired comparisons between the two groups through the Tukey post hoc test showed a difference between the mean of life habits, disordered eating behavior, and lifestyle between the control group and the commitment-based treatment group. The results of the two-month follow-up test also showed that the effectiveness of commitment and acceptance group therapy on life habits, disordered eating behaviors, and health-promoting lifestyle in obese women is lasting.
Conclusion: Therefore, it can be concluded that group therapy based on commitment and acceptance on life habits, disturbed eating behavior, and health-promoting lifestyle in women with obesity are useful, and these therapies can be used to improve the condition of women with obesity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Group therapy based on commitment and acceptance
  • life habits
  • disease eating behavior
  • health-promoting lifestyle
  • obese women