پیش بینی کیفیت خواب براساس شاخص توده بدنی با نقش میانجی‌گری افسردگی در دانشجویان کرج

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه روان شناسی عمومی، واحد کرج ، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.

2 استادیار گروه روان شناسی سلامت، واحد کرج ، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.

3 استادیار گروه روان شناسی، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف پیش­بینی کیفیت خواب بر اساس شاخص توده­بدنی با نقش میانجی­گری افسردگی در دانشجویان انجام شد.
روش کار: روش تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی (غیر آزمایشی) و طرح پژوهش، همبستگی بود. جامعه آماری مورد مطالعه این پژوهش دانشجویان خانم دانشگاه آزاد اسلامی کرج که در ترم دوم سال تحصیلی 1398-1397 بودند. که از بین آنها 304 نفر که ملاک‌‌های ورود به پژوهش را داشتند با روش نمونه‌گیری غیرتصادفی هدفمند انتخاب شدند. داده‌های پژوهش از طریق مقیاس کیفیت خواب پیتزبورگ (1989) و پرسشنامه افسردگی بک (1996) جمع‌آوری شد و به منظور بررسی فرضیه‌ها و تحلیل داده‌ها از روش رگرسیون چندگانه استفاده شد.
نتایج: بررسی نتایج پژوهش نشان داد کیفیت خواب بر اساس شاخص توده بدنی با نقش میانجیگری افسردگی در دانشجویان اثر غیرمستقیم دارد. شاخص توده بدنی بر کیفیت خواب اثر مستقیم دارد د و افسردگی بر کیفیت خواب اثر ‌مستقیم دارد.
نتیجه گیری: بنابراین می‌توان بیان کرد که شاخص توده بدنی با نقش میانجیگری افسردگی توان پیش‌بینی کیفیت خواب را در دانشجویان دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prediction of Sleep Quality Based on Body Mass Index with the Mediating Role of Depression in Karaj Students

نویسندگان [English]

  • Fakhro Sadat Kazemi 1
  • Biouk Tajeri 2
  • Nezam Hashemi 3
1 M.D student in department general psychology, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran.
2 Assistant professor in department of health psychology,Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran.
3 Assistant professor in department psychology, Amin Polic Univercity,tehran,Iran.
چکیده [English]

Abstract
Introduction: The purpuse of this study was to quality of sleep is based on body mass index with the mediation role of depression in university students.
Methods: The applied research method and its implementation method, descriptive (non-experimental) and research design was correlation. The statistical population of this study was female students of Islamic Azad University of Karaj who were in the second semester of the academic year 1398-1397. Among them, 304 subjects who entered the research were selected by non-random sampling method. Data were collected through pittsburgh sleep quality index (1989) and Beck depression inventory-II (1996).
Results: To analyze the hypotheses and data analysis, multiple regression. The results of the study showed that sleep quality based on body mass index headaches has a direct effect on the role of mediation of depression in students. Body mass index has direct effect on sleep quality and depression affects the quality of sleep.
Conclusion: It can therefore be argued that BMI with the role of mediation of depression can predict the quality of sleep in students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quality of sleep
  • body mass index (BMI)
  • depression
  • university students