مطالعه کیفی سناریوهای زندگی مبتنی بر تحلیل رفتار متقابل زنان دارای همسر با الگوی شخصیت پارانوئید

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد رشته مشاوره، واحد خمینی شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، خمینی شهر، ایران.

2 استادیار گروه مشاوره، واحد خمینی شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، خمینی شهر، ایران. (نویسنده مسئول)

چکیده

مقدمه :هدف از پژوهش حاضر بررسی کیفی سناریوهای زندگی مبتنی بر تحلیل رفتار متقابل زنان دارای همسر با الگوی شخصیت پارانوئید  بود. روش پژوهش حاضر کیفی از نوع موردی بود.
روش کار : جامعه  آماری این پژوهش کلیه زنان دارای همسر با الگوی شخصیتی پارانوئید در شهر اصفهان بود. شرکت کنندگان این تحقیق به طریق تعیین حجم نمونه با روش اشباع به 7 نفر رسید. روش جمع آوری اطلاعات مصاحبه ی نیمه سازختار یافته بود که از قسمت‎های اطلاعات جمعیت شناختی، کشف سناریوها ی زندگی تشکیل شده و برای تعیین میزان استاندارد آن از روش پژوهش به صورت بررسی محتوای آشکار و پنهان داده‎ها ی بدست آمده از مصاحبه‎ها به شیوه کدگذاری دستی انجام شد.
نتایج: یافته‎های پژوهش حاکی از این بود که سناریوهای مختلف دارای سطوح تأثیرگذاری متفاوتی هستند که می‎توان در سه گروه پر کاربرد، با کاربرد متوسط، بدون کاربرد جایگزین کرد.
نتیجه گیری: یافته‎ها نشان داد که پیش نویس‎های زندگی  راضی کن، مهم نباش، بچه باش  بر دلایل ادامه‎ی زندگی زنان  با همسرانی با الگوی شخصیتی پارانوئیدی  بیشترین تأثیر را دارند.
واین سناریوها از جمله سناریوهایی می‎باشند که بیشترین میزان تکرار را در مصاحبه‎های انجام شده از آن خود کردند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Qualitative study of life scenarios based on analysis of the interaction of women with spouses with paranoid personality pattern

نویسندگان [English]

  • Hajar Haji Heydari 1
  • Seyed Ismail Mousavi 2
1 M.Sc. in Counseling, Khomeini Shahr Branch, Islamic Azad University, Khomeini Shahr, Iran.
2 Assistant Professor of Counseling Department, Khomeini Shahr Branch, Islamic Azad University, Khomeini Shahr, Iran. (Corresponding Author)
چکیده [English]

Abstract
Introduction: The purpos of the present study was to evaluate the quality of life scenarios based on the analysis of the interactional behavior of women with spouses with paranoid personality pattern. The present research method was qualitative of the case type.
Methods: The statistical population of this study was all women with spouses with paranoid personality pattern in Isfahan. The participants in this study reached 7 people by determining the sample size by saturation method. The data collection method was a semi-structured interview that consisted of parts of demographic information, discovery of life scenarios, and to determine its standard by research method to examine the overt and covert content of the data obtained from the interview. Manual coding was done.
Results: The research findings indicated that different scenarios have different levels of impact that can be replaced in three widely used groups, with moderate application, without application.
Conclusion: The findings showed that life drafts are satisfactory, don't worry, be a child.
And these scenarios are among the scenarios that received the most repetition in the interviews.

کلیدواژه‌ها [English]

  • paranoid personality pattern
  • life drafts
  • interaction behavior