مقاﯾﺴﻪ ﺍﺛﺮﺑﺨﺸﯽ هیبنوﺗﺮﺍﭘﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ -ﺭﻓﺘﺎﺭی ﻭ دﺍﺭﻭ دﺭﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮ استرس ادراک شده و ﻣﻬﺎﺭت‌های ﺑﯿﻦ‌ﻓﺮدی ﺑﯿﻤﺎﺭﺍن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺍﺧﺘﻼل ﻭﺣﺸﺘﺰدﮔﯽ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه روانشناسی ، واحد یاسوج ، دانشگاه آزاد اسلامی ، یاسوج ، ایران.

2 استادیار گروه روانشناسی، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران.

3 دانشیار گروه بیهوشی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ایران، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه:پژوهش حاضر با هدف تعیین تفاوتﺍﺛﺮﺑﺨﺸﯽ هیبنوﺗﺮﺍﭘﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ -ﺭﻓﺘﺎﺭی ﻭ دﺍﺭﻭ دﺭﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮ استرس ادراک شده و ﻣﻬﺎﺭت‌های ﺑﯿﻦ‌ﻓﺮدی ﺑﯿﻤﺎﺭﺍن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺍﺧﺘﻼل ﻭﺣﺸﺘﺰدﮔﯽبود.
روش کار: روش پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش‌آزمون- پس آزمون با گروه گواه بود. بدین منظور، به صورت نمونه‌گیری در دسترس از بین مراجعه‌کنندگان به بیمارستان تخصصی ابن‌سینا، بود در بازده زمانی بهمن 1397 الی اردیبهشت 1398، 45 نفر انتخاب شده و در 3 گروه 15 نفره (دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل) جایگزین شدند.شرکت‌کنندگان با پرسشنامه‌های استرس ادراک شده کوهن (1983) و پرسشنامه مهارت‌های ارتباطی بین‌فردی ماتسون (1983) مورد ارزیابی قرار گرفتند. سپس شرکت‌کنندگان هیبنوﺗﺮﺍﭘﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ -ﺭﻓﺘﺎﺭی 5 جلسه مورد آموزش قرار گرفتند، گروه دارو درمانی زیر نظر متخصص دارو مصرف کردند و گروه کنترل هیچ آموزشی را دریافت نکردند. داده‌ها با استفاده از تحلیل کوواریاس چندمتغیری مورد تجزیه‌ و تحلیل قرار گرفت.
نتایج :یافته‌ها نشان داد که در متغیر مهارت‌های بین‌فردی، پس‌آزمونِ هیبنوتراپی، تفاوت معنی‌داری با پس‌آزمون گروه کنترل و دارو درمانی داشت. در متغیر استرس ادراک شده، گروه دارو درمانی تفاوت معنی‌داری با گروه کنترل و هیبنوتراپی داشتند (001/0p <). نتایج آزمون تعقیبی نشان داد که میزان مهارت‌های بین‌فردی روان‌شناختی در گروه هیبنوتراپی به طور معنی‌داری بیشتر از گروه کنترل و دارو درمانی بود (01/0p <). 
نتیجه گیری :با توجه به تأثیر معنادار  هیبنوتراپی شناختی-رفتاری ﺑﺮ استرس ادراک شده و ﻣﻬﺎﺭت‌های ﺑﯿﻦ‌ﻓﺮدی ﺑﯿﻤﺎﺭﺍن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺍﺧﺘﻼل ﻭﺣﺸﺘﺰدﮔﯽ، پیشنهاد می‌شود از این روش در جهت افزایش سلامت روان این بیماران بهره برده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the efficacy of Cognitive behavioral hypnotherapy and Drug therapy on perceived stress and interpersonal relationships skills in panic disorder

نویسندگان [English]

  • Marjan Mohammadian 1
  • Alireza Maredpour 2
  • Khosro Ramezani 2
  • Mehdi Fathi 3
1 Ph.D. Student in Psychology, Department of Psychology,Yasooj Branch,Islamic Azad University. Yasooj, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Yasuj Branch, Islamic Azad University, Yasuj, Iran.
3 Associate Professor, Department of Anesthesia, Mashhad University of Medical Sciences, Iranian Scientific Society of Clinical Hypnosis, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: The purpose of this study was to determine the cognitive-behavioral hypnotherapy, drug therapy on perceived stress, interpersonal relationships skills.
 Methods: The statistical population consisted of all persons referring to Ebnsina Specialty Hospital in Tehran in the year 2018-2019. Forty-five patients were selected by simple random sampling and were replaced in 3 groups of 15 persons (two experimental and one control group). Participants were assessed with Cohen's Perceived Stress Questionnaire (1983), Matson's Interpersonal Communication Skills (1983). Participants were then trained for five sessions, received drug therapy under the supervision of a drug specialist, and the control group received no training.
Results: Data were analyzed using multivariate analysis of covariance. The results showed that there were significant differences in the variable of interpersonal skills post-test hypnotherapy with a post-test control group and drug treatment group. In the perceived stress variable, the hypnotherapy treatment group had a significant difference with the control group and the drug treatment group. The post-test showed that the level of interpersonal skills in the hypnotherapy group was significantly higher than the control and drug treatment groups.
Conclusion: Given the significant impact of cognitive-behavioral hypnotherapy on perceived stress, interpersonal relationships skills in panic disorder are suggested to be used to improve the mental health of these patients.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive Behavioral Hypnotherapy
  • Drug therapy
  • Interpersonal Relationships Skills
  • Perceived stress
  • Panic Disorder