مقایسه اثر بخشی درمان وجودی و درمان چند وجهی لازاروس بر کاهش علائم سندرم پیش از قاعدگی (PMS)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه روان شناسی شخصیت، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی کرج، ایران.

2 استادیار گروه روان شناسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی کرج، ایران.

چکیده

مقدمه: تجربه قاعدگی در زندگی زنان از جمله تحولاتی است که تمام ساختار وجودی آنان را دگرگون می‌سازد. برخی عوامل و مشکلات وجود دارد که رخداد قاعدگی را تحت تأثیر قرار داده و کیفیت تجربه آن را برای زنان با دشواری روبرو می‌سازد.هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان وجودی و درمان چند وجهی لازاروس بر علائم سندرم پیش از قاعدگی زنان مبتلا بود.
روش کار: جهت تعیین اثربخشی رویکردها از روش نیمه تجربی استفاده شد. جامعه آماری تحقیق عبارت بود از کلیه زنان مبتلا به سندرم پیش از قاعدگی مراجعه کننده به بیمارستان حضرت رسول در شهر تهران و گروه نمونه مشتمل بر 30 نفر از جامعه آماری مورد نظر بودند که بصورت تصادفی انتخاب شدند. شرکت کنندگان در 3 گروه (2 آزمایش و 1کنترل) تقسیم شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از ابزار سنجش علامت شناسی آبراهام – تیلور جهت تعیین شدت علائم  سندرم پیش از قاعدگی در طی دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون استفاده گردید. گروههای آزمایش هر کدام به مدت 10 جلسه تحت تأثیر درمان وجودی و درمان چندوجهی لازاروس به شیوه گروهی قرار گرفتند، در حالیکه گروه کنترل هیچ گونه مداخله‌ای دریافت نکرد.
نتایج: تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از تحلیل کوواریانس، آزمون یومان ویتنی و فریدمن حاکی از آن بود که درمان وجودی سبب کاهش علائم (روانی و جسمانی) سندرم پیش از قاعدگی در زنان مبتلا گردید، در حالیکه درمان چند وجهی لازاروس چندان مؤثر نبود.
نتیجه گیری: استفاده از روش درمان وجودی در کاهش علائم (روانی و جسمانی) زنان مبتلا به سندرم پیش از قاعدگی سودمند به نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing the effectiveness of Existential Psychotherapy and Lazarus multimodal therapy to alleviate the symptoms of PreMenstrual Syndrome (PMS)

نویسندگان [English]

  • Zeynab Farhangi 1
  • Malake Mashhadi Farahani 2
  • Masomeh Shian Bagheri 2
1 MA, Department of Personality Psychology, Karaj Branch, Islamic Azad University of Karaj, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Karaj Branch, Islamic Azad University of Karaj, Iran.
چکیده [English]

Abstract
Introduction: The women’s menstrual experience is a development which transforms entire their existential structure. There are some factors and problems which affect menstruation and make its experience harder for women. Present study aimed to assess effectiveness of existential psychotherapy and Lazarus’s multimodal therapy on alleviation of Premenstrual Syndrome (PMS) symptoms of suffered women.
Methods: Semi-empirical method was used for determining approaches effectiveness. Statistical population included all women suffered from premenstrual syndrome who had come to the Hazrat Rasoul hospital in Tehran city, and sample group included 30 persons from target statistical population which were chosen randomly. Participants were divided to 3 groups (2 examination groups and 1 controlling group). Abraham Taylor semiotics measuring tool was used for collecting data for identifying premenstrual syndrome symptoms intensity during two steps of pre-examination and post-examination. Experimental groups were treated by Existential therapy and Multi model therapy of Lazarus in group method in 10 sections while controlling group received no interventions.
Results: Existential psychotherapy method looks useful for mental and physical symptoms reduction of women suffering from premenstrual syndrome.
Conclusion: Data analysis using covariance analysis and U Mann Whitney test and Friedman showed that Existential therapy lead to mental and physical symptoms reduction of premenstrual syndrome in suffered women, while Multi model therapy of Lazarus was not effective so much.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Existential Psychotherapy
  • Lazarus Multi-modal Therapy
  • Premenstrual Syndrome (PMS)